Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Brussel, 21 oktober 2010

Commissie presenteert stappenplan voor efficiënter en kosteneffectiever maritiem toezicht

De Europese Commissie heeft vandaag enkele concrete stappen bekendgemaakt om de efficiëntie en kosteneffectiviteit van het toezicht op de Europese zeeën te verbeteren. In een stappenplan beschrijft de Commissie hoe de autoriteiten van de lidstaten sectoroverschrijdend kunnen samenwerken met het oog op de uitwisseling van de maritiemtoezichtgegevens van instanties zoals kustwacht, verkeerscontrole, milieutoezicht, verontreinigingspreventie, visserij, grenscontrole, belastings- en rechtshandhavingsinstanties en de marines. Door deze verhoogde samenwerking kan ook efficiënter worden gereageerd op realtime-gebeurtenissen op zee. Het stappenplan voor de oprichting van een Common Information Sharing Environment (CISE - gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur) voor toezicht op het maritieme gebied van de EU is een initiatief in het kader van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU, waarin wordt gepleit voor een geïntegreerde benadering van het beheer en de governance van de oceanen, zeeën en kusten, en voor interactie tussen alle maritieme beleidsdomeinen in de EU.

Commissaris voor Maritieme zaken en visserij Maria Damanaki: "De integratie van het maritiem toezicht zal ons het juiste hulpmiddel geven om onze maritieme belangen te verdedigen tegen allerlei bedreigingen, efficiënter te reageren op realtime-gebeurtenissen op zee zoals ongevallen en olielekken en onze capaciteiten op het gebied van preventie en optreden te verbeteren."

De EU-landen oefenen maritiem toezicht uit en zullen dat blijven doen. De diverse toezichtautoriteiten in Europa hebben echter onvoldoende toegang tot elkaars informatie. Het integreren van het maritiem toezicht biedt een aantal grote voordelen voor de hele EU. Onderzoeks- en reddingsinstanties zullen sneller over betere informatie beschikken wanneer mensen op zee in levensgevaar zijn. De kustwacht, de politie en de marine kunnen informatie delen om allerlei onwettige activiteiten op zee te voorkomen en te bestrijden of om handelsschepen en vissersboten te beschermen tegen aanvallen en andere bedreigingen op zee. Instanties voor milieubescherming en de voorkoming en bestrijding van verontreiniging kunnen informatie delen met maritiemverkeersinstanties of kustwachten om verschillende types verontreiniging te voorkomen of te bestrijden.

De sector- en grensoverschrijdende elektronische uitwisseling van maritieme informatie wordt ondersteund door een digitaal gegevensuitwisselingssysteem op basis van moderne en beveiligde telecommunicatiemiddelen.

Grotere efficiëntie en kosteneffectiviteit bij het creëren van de fundamentele voorwaarden voor veilige, beveiligde en duurzame activiteiten op zee zijn essentieel voor het ondersteunen van een gezonde economische groei, aangezien 90% van de buitenlandse handel van Europa over zee verloopt, de vissersvloot van de Unie zowat 84 000 vaartuigen telt en de maritieme gebieden van de EU goed zijn voor ongeveer 40% van het bbp en in die gebieden bovendien 40% van de bevolking woont.

In het stappenplan wordt voorgesteld het CISE-netwerk op te richten in zes stappen:

  • alle gebruikersgemeenschappen in kaart brengen

  • gegevensreeksen en hiaten voor gegevensuitwisseling in kaart brengen

  • gemeenschappelijke gegevensrubriceringsgraden definiëren

  • het ondersteunende kader voor CISE tot stand brengen

  • de toegangsrechten definiëren

  • een samenhangend rechtskader tot stand brengen

Deze zes stappen vormen de grondslag voor verdere actie. Er lopen reeds proefsamenwerkingsprojecten, en een compleet systeem voor informatiedeling tussen de verschillende maritiemtoezichtssystemen kan tegen 2014 operationeel zijn.

Het stappenplan is na uitgebreid overleg goedgekeurd door de EU-lidstaten. Het is een vervolg op de eerste mededeling van de Commissie van oktober 2009 betreffende dit onderwerp, waar de Raad in november 2009 om verzocht. Eind 2011 zal het op verzoek van de Raad worden bijgesteld.

Voor nadere informatie:

Website Maritieme zaken:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar