Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1363

Bryssel, 21. lokakuuta 2010

Komission etenemissuunnitelma toimivamman ja kustannustehokkaamman merivalvonnan kehittämiseksi

Euroopan komissio otti tänään konkreettisen askeleen Euroopan merialueiden valvonnan vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Esittämässään etenemissuunnitelmassa komissio selvittää keinoja saattaa yhteen kaikki asianomaisten jäsenvaltioiden merialan viranomaiset, jotta niiden hallussa olevia merivalvontatietoja voitaisiin vaihtaa. Kyseiset viranomaiset toimivat monilla eri aloilla, kuten rannikko- ja rajavalvonnassa, liikenteen ja ympäristön seurannassa, pilaantumisen torjunnassa, kalastuksen valvonnassa, verohallinnossa, yleisessä lainvalvonnassa ja laivastoissa. Tiiviimpi yhteistyö auttaa myös reagoimaan tehokkaammin tosiaikaisiin tapahtumiin merellä. Etenemissuunnitelma merivalvontaa koskevan yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) kehittämiseksi EU:n merialalla on EU:n yhdennettyyn meripolitiikkaan sisältyvä aloite, joka pyrkii edistämään yhdennettyä lähestymistapaa merten ja rannikkoalueiden hallintaan ja lisäämään kaikkien meriasioihin liittyvien EU:n politiikkojen välistä yhteentoimivuutta.

"Yhdennetty merivalvonta on oikea väline EU:n merialaan liittyvien intressien suojelemiseksi kaikenlaisia uhkia vastaan. Sen avulla pystytään myös reagoimaan tehokkaammin onnettomuuksien ja öljyvuotojen kaltaisiin tosiaikaisiin tapahtumiin merellä ja parantamaan EU:n ehkäisy- ja hallintavalmiuksia", totesi meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki.

EU:n jäsenvaltiot huolehtivat vastaisuudessakin merivalvonnasta. Eri valvontaviranomaiset eivät kuitenkaan toistaiseksi pääse riittävässä määrin tutustumaan toistensa hallussa oleviin tietoihin. Merivalvonnan yhdentämisestä aiheutuu huomattavia etuja kaikkialla Euroopassa. Etsintä- ja pelastusviranomaiset saavat nopeammin tarkempia tietoja merellä hengenvaaraan joutuneista. Rannikkovartiostot, poliisiviranomaiset ja alukset pystyvät jakamaan tietoja ehkäistäkseen ja torjuakseen kaikenlaista merellä tapahtuvaa laitonta toimintaa tai suojellakseen kauppa- ja kalastusaluksia hyökkäyksiltä ja muulta merellä uhkaavalta toiminnalta. Ympäristönsuojelusta ja pilaantumisen ehkäisemisestä vastaavat viranomaiset voivat vaihtaa tietoja meriliikenneviranomaisten ja rannikkovartiostojen kanssa merellä tapahtuvan saastumisen estämiseksi ja siihen puuttumiseksi tai pilaantuneiden merialueiden puhdistamiseksi.

Monialaisen, rajat ylittävän sähköisen meritietojen vaihtamisen tueksi kehitetään digitaalinen järjestelmä, joka perustuu uudenaikaiseen suojattuun viestintätekniikkaan.

Merellä tapahtuvan toiminnan turvallisuuden ja kestävyyden perusedellytysten varmistaminen toimivammalta ja kustannustehokkaammalta pohjalta on ehdottoman tärkeää vakaan talouskasvun kannalta, koska 90 % Euroopan ulkomaankaupasta käydään meritse, EU:n kalastuslaivastossa on noin 84 000 alusta ja EU:n merialueiden osuus on noin 40 % sen BKT:stä ja väestöstä.

Etenemissuunnitelmassa ehdotetaan CISE:n perustamista kuudessa vaiheessa:

  • Kaikkien käyttäjäyhteisöjen määritteleminen

  • Tiedostojen kartoitus ja tietojenvaihdon puuteanalyysi

  • Tietojen yhteisten turvaluokitustasojen määritteleminen

  • CISE-ympäristön tukikehyksen luominen

  • Käyttöoikeuksien määritteleminen

  • Johdonmukaisten oikeudellisten puitteiden kehittäminen

Nämä kuusi vaihetta muodostavat perustan jatkotoimenpiteille. Jo nyt on käynnissä yhteistyöhön liittyviä pilottihankkeita, ja eri merivalvontajärjestelmien välisen tietojenvaihtojärjestelmän toivotaan olevan täysin käyttövalmis vuoteen 2014 mennessä.

EU:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet etenemissuunnitelman laajamittaisen kuulemismenettelyn aikana, ja neuvoston marraskuussa 2009 esittämän pyynnön mukaisesti se perustuu lokakuussa 2009 hyväksyttyyn komission ensimmäiseen aihetta koskevaan tiedonantoon. Etenemissuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen neuvoston pyynnöstä ennen vuoden 2011 loppua.

Lisätietoja:

Linkki meriasioiden pääosaston internetsivustoon:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar