Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1324

Brüssel, 13. oktoober 2010

Merealune naftapuurimine: Euroopa Komisjon kavandab ELi ohutuseeskirju

Euroopa Komisjon kavandab esmakordselt naftaplatvorme käsitlevaid laiaulatuslikke ELi õigusakte, et kehtestada maailma rangeimad ohutusstandardid. Nafta ja gaasi tootmise ohutust käsitlevas teatises kaalub komisjon ELi uusi standardeid, mis hõlmavad puurimislubade andmise kriteeriume, puurimisplatvormide kontrollimist ning ohutuse kontrollimise mehhanisme.

Energiavolinik Günther Oettinger ütles: „Ohutuse osas ei saa järeleandmisi teha. Peame olema kindlad, et Euroopa vetes ei juhtuks kunagi sellist õnnetust nagu Mehhiko lahes. Seepärast teeme ettepaneku, et Euroopa praegused parimad tavad peaksid saama kogu Euroopa Liidus standardiks.”

Komisjoni teatis sisaldab soovitusi naftaplatvorme käsitlevate konkreetsete õigusaktide ettepanekute kohta, mis tähendab, et ametlikud ettepanekud võidakse teha järgmise aasta alguses. Leitakse, et selline kogu ELi hõlmav laiaulatuslik lähenemisviis on vajalik, kuna avamerel toimuvate võimalike õnnetuste mõju keskkonnale, majandusele ja ühiskonnale ületab riigipiire.

Teatis hõlmab ennetamist, õnnetusele reageerimist ja finantskohustusi käsitlevaid standardeid.

  • Lubade andmine. Uute puurimiste jaoks lubade andmisel peavad liikmesriigid olema kindlad, et naftaettevõtted vastavad ELi põhinõuetele. Ettevõtjatel peab olema hädaolukorra tegevuskava ja nad peavad tõestama, et neil on olemas rahalised vahendid võimaliku õnnetuse korral keskkonnakahju korvamiseks.

  • Kontrollid. Naftaplatvorme kontrollivad liikmesriikide ametiasutused. Liikmesriikide ametisutuste teostatavat järelevalvet peavad hindama sõltumatud eksperdid.

  • Ohutusvahendite standardid. Tehniliste standarditega tagatakse üksnes rangeimatele ohutusstandarditele vastavate kontrollseadmete, eelkõige kaitseventiilide kasutamine.

  • Kahju/hädaabimeetmed. Õnnetuse järel peavad naftaettevõtted reostuse puhastama ja korvama keskkonnakahju piirkonnas, mis ulatub kaldast kuni 200 meremiilini. Euroopa Meresõiduohutuse Amet, kes praegu tegeleb laevade tekitatud reostusega, aitab ka naftaplatvormide tekitatud reostust vähendada.

  • Rahvusvaheline tegevus. Komisjon teeb jõupingutusi kehtivate rahvusvaheliste konventsioonide ja uute ühisalgatuste rakendamiseks.

Taustteave

Mehhiko lahes 20. aprillil 2010 toimunud õnnetuse järel on Euroopa Komisjon läbi vaadanud naftaplatvorme käsitlevad kehtivad eeskirjad. Kuigi ELi tööstussektori ohutusstandardid on üldiselt ranged, erinevad eeskirjad sageli ettevõtteti ja liikmesriigiti. Teatavad ohutusaspektid on reguleeritud ka ELi õigusaktidega, nt ELi keskkonnavastutuse direktiiviga ning jäätmete raamdirektiiviga. Siiski näitas analüüs, et õiguslik raamistik on vaja läbi vaadata ja seda tuleb ühtlustada, et tagada rangeimate ohutusstandardite kasutamine.

Komisjoni 2010. aastal koostatud keskkonnavastutuse aruanne on esitatud aadressil: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/index.htm

http://ec.europa.eu/energy/oil/offshore/standards_en.htm


Side Bar