Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

Bruselj, 6. oktobra 2010

„Unija inovacij“ – spremeniti ideje v delovna mesta, zeleno rast in socialni napredek

Pobuda Evropske komisije o Uniji inovacij, ki je bila predstavljena danes, opredeljuje strateški pristop do inovacij, naravnan na najvišji politični ravni. Z Unijo inovacij se bodo prizadevanja Evrope, vključno s sodelovanjem s tretjimi državami, osredotočila na izzive, kot so podnebne spremembe, varnost preskrbe z energijo in hrano, zdravje in staranje prebivalstva. Zasebni sektor bo spodbujen z dejavnim vključevanjem javnega, obenem pa bodo odstranjene tudi ovire, ki ne dopuščajo, da bi zamisli dosegle trg. Med temi so pomanjkanje financiranje, nepovezani raziskovalni sistemi in trgi, pomanjkljiva uporaba javnih razpisov za inovacije in počasno določanje standardov. Unija inovacij je ena od vodilnih pobud v strategiji Evropa 2020.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarka, odgovorna za raziskovanje, inovacije in znanost, ter podpredsednik Komisije Antonio Tajani, komisar za industrijo in podjetništvo, sta izjavila: „Iz krize se prebijamo sredi hude svetovne konkurence in pri tem nujno potrebujemo inovacije. Če Evrope ne spremenimo v Unijo inovacij, bodo naša gospodarstva šibkejša, talenti pa neizkoriščeni. Inovacije so ključen dejavnik pri ustvarjanju trajnostne rasti ter pravičnejših in ekološko bolje osveščenih družb. Le z bistvenim premikom v sposobnosti Evrope, da uresničuje inovacije, lahko ustvarimo vzdržna in dobro plačana delovna mesta, ki lahko prenesejo globalizacijske pritiske. "

Nova študija1 dokazuje, da bi z doseganjem cilja o zvišanju naložb v raziskave in razvoj na stopnjo 3 % BDP v skladu s strategijo Evropa 2020 lahko ustvarili 3,7 milijona delovnih mest, letni BDP pa bi lahko do leta 2025 narasel na 795 milijard EUR. Potrebnih bo milijon več raziskovalcev.

Deset ključnih elementov v Uniji inovacij

  • Evropska partnerstva za inovacijo bodo mobilizirala zainteresirane strani – evropske in nacionalne organe, javni in zasebni sektor – k preseganju natančno opredeljenih ciljev na področjih, na katerih so družbeni izzivi povezani z možnostjo, da Evropa pridobi vodilen položaj v svetu. Partnerstva bodo povečala naložbe v raziskave in razvoj, povezala vlaganja, pospešila oblikovanje standardov in mobilizirala povpraševanje. Komisija bo zagotovila sklade semenskega kapitala in s tem pritegnila financiranje zainteresiranih strani. Pilotno partnerstvo o aktivnem in zdravem staranju bo sproženo na začetku leta 2011, njegov cilj pa bo, da se do leta 2020 delež našega življenja, v katerem smo zdravi, podaljša za dve leti. Več partnerstev bo sledilo na področjih, kot so energetika, pametna ureditev mest in mobilnost, učinkovita uporaba vodnih virov, surovine za neenergetsko uporabo ter trajnostno in produktivno kmetijstvo.

  • Komisija je združila 25 kazalnikov v preglednici Unije inovacij ter pripravila kontrolni seznam značilnosti uspešnih sistemov inovacij. Za delež hitro rastočih inovativnih podjetij v gospodarstvu bo pripravljen nov kazalnik. Komisija bo podprla pripravo neodvisne lestvice kakovosti univerz.

  • Komisija bo predlagala ukrepe za izboljšanje dostopa do virov financiranja. Predlagala bo čezmejno ureditev za tvegani kapital in sodelovala z Evropsko investicijsko banko pri razširitvi shem EU, kot je finančni instrument za porazdelitev tveganja ter z imenovanjem vodilnega strokovnjaka okrepila čezmejne stike med inovativnimi podjetji in vlagatelji.

  • Potekajoče raziskovalne pobude bodo okrepljene. Komisija bo predlagala ukrepe za dopolnitev evropskega raziskovalnega prostora do leta 2014, kakor zahteva Lizbonska pogodba. To pomeni, da bodo evropska politika za raziskave in nacionalne politike bolj usklajene, zmanjšane bodo upravne ovire, odstranjene bodo ovire za mobilnost raziskovalcev, na primer neprenosljivost pokojninskih pravic. Tudi do rezultatov, doseženih z raziskavami, ki se financirajo z javnimi sredstvi, bo omogočen čim širši prost dostop. Osmi okvirni program bo oblikovan tako, da bo podprl cilje strategije Evropa 2020. Evropski raziskovalni svet in Evropski tehnološki inštitut se bosta še naprej razvijala. Komisija bo okrepila znanstveno podlago za oblikovanje politik s pomočjo svojega skupnega raziskovalnega središča.

  • Komisija bo leta 2011 ustanovila odbor za vodilno vlogo evropskih oblikovalcev in oblikovala potrdilo o kakovosti evropskega oblikovanja.

  • Komisija bo leta 2011 uvedla večji program raziskav o javnem sektorju in družbenih inovacijah ter pripravila pregled inovativnosti javnega sektorja. Uvedla bo pilotni projekt o družbenih inovacijah, ki bo zagotovil strokovno znanje za družbene inovatorje, ter predlagala, naj se prihodnji programi evropskega socialnega sklada osredotočijo na družbene inovacije. S socialnimi partnerji se bo posvetovala o razširitvi ekonomije inovacij na vse ravni zaposlovanja.

  • Komisija predlaga, naj države rezervirajo namenska sredstva za javne razpise v zvezi z inovativnimi proizvodi in storitvami. S tem naj bi bil ustvarjen ustrezni trg v vrednosti 10 milijard EUR letno za inovacije, ki izboljšujejo javne storitve. Komisija bo ponudila smernice v zvezi s skupnimi ponudbami pogodbenih strank iz različnih držav članic.

  • Na začetku leta 2011 bo Komisija z zakonodajnim predlogom pospešila in posodobila standardizacijo ter tako omogočila interoperabilnost in spodbudila inovacije.

  • Evropsko ureditev pravic intelektualne lastnine je treba posodobiti. Sporazum o patentu EU bi podjetjem omogočil prihranek 250 milijonov EUR letno. Leta 2011 bo Komisija predložila predloge v zvezi z evropskim trgom znanja za patente in licence.

  • Okvira za strukturno financiranje in državne pomoči bosta za pospeševanje inovacij ponovno pregledana. Komisija bo državam članicam pomagala pri boljši uporabi 86 milijard EUR, ki bodo v letih 2007–13 iz strukturnih skladov namenjene razvoju in inovacijam. Predlagala bo okvir za strukturne sklade po letu 2013, pri čemer bo večji poudarek na inovacijah. Leta 2011 bo ponovno pregledala okvir državnih pomoči.

O Uniji inovacij bodo razpravljali na zasedanju sveta za konkurenčnost 12. oktobra in na Evropskem svetu decembra. Spremljanje napredka bo del upravljanja strategije Evropa 2020. Konvencija o inovacijah bo vsako leto pregledala stanje Unije inovacij.

Dodatne informacije:

MEMO/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe,

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html


Side Bar