Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

Bruxelles, 6 octombrie 2010

„Uniunea inovării” - modul în care în Europa ideile pot deveni locuri de muncă, creștere economică și progres social

Inițiativa Comisiei Europene „Uniunea inovării”, prezentată astăzi, definește o abordare strategică a inovării susținută la cel mai înalt nivel politic. Uniunea inovării va concentra eforturile Europei – și cooperarea cu țări terțe – asupra unor provocări cum sunt schimbările climatice, siguranța aprovizionării cu energie și alimente, sănătatea și îmbătrânirea populației și va apela la intervenția sectorului public pentru stimularea sectorului privat și pentru eliminarea blocajelor din cauza cărora ideile nu ajung pe piață, blocaje care includ precaritatea finanțărilor, fragmentarea sistemelor de cercetare și a piețelor, subutilizarea achizițiilor publice pentru stimularea inovării și procesul lent de standardizare. Uniunea inovării este o „inițiativă emblematică” în Strategia Europa 2020.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, și vice‑președintele Antonio Tajani, responsabil cu industria și antreprenoriatul, au declarat: „La ieșirea din criză, confruntați cu o concurență acerbă la nivel mondial, avem de urgență nevoie de inovare. Dacă nu transformăm Europa într-o Uniune a inovării, economiile noastre vor intra în declin și vom irosi idei și talent. Inovarea este elementul-cheie pentru a determina o creștere durabilă și pentru a construi o societate mai echitabilă și mai ecologică. Singurul mod de a crea locuri de muncă durabile și bine plătite care să reziste la presiunile mondializării este realizarea unei schimbări radicale în ceea ce privește performanțele Europei în materie de inovare. "

Un studiu recent1 arată că îndeplinirea obiectivului strategiei Europa 2020 de creștere a investițiilor în domeniul cercetării și dezvoltării până la 3 procente din PIB ar putea duce la crearea a 3,7 milioane de locuri de muncă și la o creștere a PIB-ului anual de până la 795 miliarde EUR până în 2025. Va fi nevoie de un milion de cercetători în plus.

Zece elemente fundamentale în Uniunea inovării

  • Parteneriatele europene în domeniul inovării vor mobiliza părțile interesate – la nivel european, național și regional, în sectorul public și în cel privat – prin intermediul unor obiective bine definite pe domenii prin care să răspundă provocărilor societății și în același timp să permită Europei să devină lider la nivel mondial. Parteneriatele vor intensifica activitățile de cercetare și dezvoltare, vor coordona investițiile, vor accelera procesul de standardizare și vor impulsiona cererea. Comisia va oferi fonduri „de pornire” prin care să atragă finanțarea părților interesate. La începutul anului 2011 va fi lansat un parteneriat-pilot privind îmbătrânirea activă al cărui obiectiv va fi prelungirea cu doi ani până în 2020 a perioadei din viața noastră în care ne bucurăm de o stare bună de sănătate. Vor urma și alte parteneriate în domenii cum sunt energia, orașele „inteligente„ și mobilitatea, utilizarea eficientă a apei, materiile prime neenergetice și agricultura durabilă și productivă.

  • Comisia a reunit 25 de indicatori într-un ”tablou de bord al Uniunii inovării” și a alcătuit o listă de verificare a caracteristicilor sistemelor de inovare reușite. Se va pune la punct un nou indicator pentru contribuția adusă în sistemul economic de companiile care promovează inovarea și au înregistrat o creștere rapidă. Comisia va sprijini realizarea unui sistem independent de clasificare a universităților.

  • Comisia va propune măsuri de îmbunătățire a accesului la finanțări, precum și un sistem pentru operațiuni transfrontaliere de capital de risc, va conlucra cu Banca Europeană de Investiții în vederea realizării mai multor sisteme europene cum este mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor și va numi o personalitate de prim rang care să faciliteze contactele transfrontaliere dintre companiile cu rezultate în domeniul inovării și investitori.

  • Se vor consolida inițiativele existente în domeniul cercetării. Comisia va propune măsuri pentru definitivarea, până în 2014, a spațiului european de cercetare – cerință juridică în temeiul Tratatului de la Lisabona. Aceasta înseamnă mai multă coerență între strategiile de cercetare la nivel european și național, reducerea birocrației și eliminarea obstacolelor în ceea ce privește mobilitatea cercetătorilor, cum ar fi imposibilitatea transferării drepturilor de pensie. De asemenea, înseamnă deschiderea accesului la cercetarea finanțată din fonduri publice. Va fi elaborat al optulea program-cadru (PC 8) pentru a sprijini obiectivele strategiei Europa 2020. Se vor dezvolta în continuare Consiliul European pentru Cercetare și Institutul European de Inovare și Tehnologie. Prin intermediul Centrului Comun de Cercetare, Comisia va consolida bazele științifice ale elaborării politicilor.

  • În 2011, Comisia va institui un Consiliu european de coordonare în domeniul proiectării (European Design Leadership Board) și va lansa o marcă europeană de excelență în proiectare (European Design Excellence Label).

  • În 2011, Comisia va lansa un program important de cercetare privind sectorul public și inovarea socială și va realiza un tablou de bord european al inovării în sectorul public. De asemenea, va lansa o inițiativă-pilot europeană privind inovarea socială cu scopul de a furniza expertiză pentru inovatorii sociali și va propune ca inovarea socială să constituie în viitor unul dintre obiectivele centrale ale programelor Fondului social european. Comisia va lansa consultări cu partenerii sociali în vederea difuzării economiei inovării la toate nivelurile profesionale.

  • Comisia propune ca guvernele să rezerve bugete dedicate achizițiilor publice de produse și de servicii inovatoare, ceea ce ar trebui să creeze o piață a achizițiilor publice valorând cel puțin 10 miliarde de euro pe an pentru inovații care aduc îmbunătățiri serviciilor publice. Comisia va oferi consiliere în ceea ce privește achizițiile publice comune între entități contractante din diferite state membre.

  • La începutul anului 2011, Comisia va face o propunere legislativă pentru accelerarea și modernizarea procesului de standardizare pentru a favoriza interoperabilitatea și pentru a încuraja inovarea.

  • Este necesară modernizarea normelor privind proprietatea intelectuală. Un acord privind brevetul european ar facilita realizarea unor economii de 250 de milioane de euro pe an la nivelul întreprinderilor. În 2011, Comisia va face propuneri pentru o piață europeană a cunoștințelor pentru brevete și licențe.

  • Pentru accelerarea ritmului inovării se vor revizui fondurile structurale și schemele de ajutoare de stat. Comisia va oferi statelor membre asistență pentru mai buna utilizare a celor 86 de miliarde de euro din fondurile structurale programate pentru cercetare și inovare în perioada 2007-2013 și va propune un cadru pentru fondurile structurale de după 2013, centrat mai mult pe inovare. În 2011, Comisia va revizui cadrul pentru ajutoarele de stat.

Uniunea inovării va constitui subiectul dezbaterilor în cadrul Consiliului Competitivitate care va avea loc la 12 octombrie, precum și al Consiliului European din decembrie. Evoluția acesteia va fi monitorizată în cadrul gestionării strategiei Europa 2020, iar discutarea stadiului în care se află Uniunea inovării va face obiectul unei convenții anuale privind inovarea.

Informații suplimentare

MEMO/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé (2010), The cost of a non-innovative Europe (Costul unei Europe care nu promovează inovarea),

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html


Side Bar