Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

An Bhruiséil, 06/10/2010

'An tAontas Nuálaíochta' : poist, forás glas agus dul chun cinn sóisialta a dhéanamh as smaointe

In 'Aontas Nuálaíochta' an Choimisiúin Eorpaigh, a cuireadh i láthair inniu, leagtar amach cur chuige straitéiseach i leith na nuálaíochta, a bhfuil tacaíocht ann dó ag an leibhéal polaitiúil is airde. Díreoidh an tAontas Nuálaíochta iarrachtaí na hEorpa (agus an comhar idir í agus tríú tíortha) ar dhúshláin ar nós an athraithe aeráide, slándála fuinnimh agus bia, sláinte agus daonra atá ag dul in aois. Féachfaidh an tionscadal chuige go bhféadfaidh an earnáil phoiblí idirghabháil a dhéanamh chun an earnáil phríobháideach a spreagadh agus constaicí a bhaint a chuireann bac ar smaointe nuálacha teacht chomh fada leis an margadh. Orthu sin tá easpa airgeadais, córais agus margaí taighde atá ilroinnte, tearcúsáid an tsoláthair phoiblí chun críocha nuálaíochta agus caighdeáin a bheith á leagan síos go mall. Tá an tAontas Nuálaíochta ina thionscadal eiseamláireach i straitéis Eoraip 2020.

Bhí an méid seo le rá ag Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht agus ag an Leas-Uachtarán Antonio Tajani, atá freagrach as an tionsclaíocht agus as an bhfiontraíocht: "De réir mar a éiríonn linn teacht as an ngéarchéim agus aghaidh a thabhairt ar an ngéariomaíocht dhomhanda, tá práinn nuálaíochta os ár gcomhair amach. Mura n-éireoidh linn Aontas Nuálaíochta a dhéanamh den Eoraip, imeoidh an bheocht as ár ngeilleagair agus ligfear dea‑smaointe agus tallanna le sruth. Ní féidir sochaí atá níos cothroime agus níos glaine a chruthú gan an nuálaíocht. Beidh gá le feabhas ó bhonn a dhéanamh ar fheidhmíocht nuálaíochta na hEorpa má táthar chun poist bhuana ar phá maith a chruthú, poist a bheidh in ann brú an domhandaithe a sheasamh."

Dá ngnóthfaí an sprioc atá luaite i staidéar nua1, is é sin an infheistíocht in R&D a mhéadú go dtí 3 % den OTI, d'fhéadfaí 3.7 milliún post a chruthú agus tuairim is €795  billiún a chur leis an olltáirgeacht intíre faoin mbliain 2025. Bheadh gá le milliún taighdeoir breise.

Na deich ngné is tábhachtaí den Aontas Nuálaíochta

  • Trí Chomhpháirtíochtaí Eorpacha sa Nuálaíocht a úsáid tabharfar gníomhaithe (Eorpacha, náisiúnta agus réigiúnacha, poiblí agus príobháideacha) le chéile ar mhaithe le spriocanna dea-shainithe a ghnóthú i réimsí trína dtabharfar aghaidh ar dhúshláin na sochaí, ach gan faillí a dhéanamh ar acmhainneacht na hEorpa bheith ina ceannaire ar leibhéal domhanda. Cuirfidh na Comhpháirtíochtaí dlús le R&D, déanfaidh siad an infheistíocht a chomhordú, dlús a chur le sainiú caighdeán agus éileamh a spreagadh. Cuirfidh an Coimisiún cistí caipiteal síl ar fáil ar mhaithe le hinfheistíocht a mhealladh ó fhoinsí poiblí eile agus ón earnáil phríobháideach. Seolfar Comhpháirtíocht phíolótach a bhainfidh le haosú gníomhach folláin faoi thús 2011. Is é is aidhm di dhá bhliain breise faoin mbliain 2020 a chur leis an tréimhse sin den saol ina mairimid go folláin. Cruthófar comhpháirtíochtaí eile ina diaidh sin i réimsí ar nós an fhuinnimh, cathracha "cliste" agus soghluaisteacht "chliste", úsáid éifeachtach uisce, amhábhair neamhfhuinnimh agus talmhaíocht atá inbhuanaithe agus táirgiúil.

  • 25 táscaire bailithe le chéile ag an gCoimisiún i "Scórchlár Nuálaíochta an Aontais", agus tá seicliosta curtha le chéile aige de na gnéithe sin a bhaineann le córais nuálaíochta bhisiúla. Forbróidh sé táscaire nua ar an sciar de chuideachtaí nuálacha a bhfuil fás mear fúthu sa gheilleagar. Tacóidh sé freisin le córas rangaithe neamhspleách le haghaidh ollscoileanna.

  • Déanfaidh an Coimisiún bearta a thabhairt isteach trína bhfeabhsófar rochtain ar airgeadas. Molfaidh sé córas do chaipiteal fiontraíochta trasteorann agus oibreoidh sé i gcomhar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta chun scéimeanna de chuid an AE ar nós na meicíochta airgeadais um roinnt rioscaí a neartú. Ceapfaidh sé ceannaire a neartóidh an mheaitseáil thrasteorann a dhéantar idir gnólachtaí infheistíochta agus infheisteoirí.

  • Cuirfear dlús leis na tionscnaimh thaighde atá ann faoi láthair. Déanfaidh an Coimisiún bearta a thabhairt isteach chun an Limistéar Eorpach Taighde a chur i gcrích faoi 2014 mar atá ceangailte i gConradh Liospóin. Is éard a chiallaíonn sé seo go mbeidh comhchuibheas níos fearr ann idir na beartais thaighde ar leibhéal na hEorpa agus ar an leibhéal náisúnta, cuirfear deireadh le rómhaorlathas agus bainfear na bacainní atá ar shoghluaisteacht taighdeoirí, mar shampla easpa inaistritheachta ceart pinsin. Ciallaíonn sé freisin go méadófar an rochtain a bhíonn ar thorthaí taighde a fhaigheann maoiniú ón earnáil phoiblí. Ceapfar FP8 (an 8ú clár réime), sa chaoi is go dtacóidh sé le Eoraip 2020. Déanfar an Chomhairle Eorpach um Thaighde agus an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht a fhorbairt tuilleadh. Tríd an Airmheán Comhpháirteach Taighde neartóidh an Coimisiún an bonn eolaíoch atá le ceapadh beartais.

  • In 2011, bunóidh an Coimisiún Bord Eorpach Ceannaireachta sa Dearadh agus Lipéad Eorpach Feabhais sa Dearadh.

  • In 2011, seolfaidh an Coimisiún mórchlár taighde ar an earnáil phoiblí agus ar an nuálaíocht shóisialta agus treoróidh sé Scórchlár Eorpach i Nuálaíocht san Earnáil Phoiblí. Seolfaidh sé Treoirthionscadal Eorpach sa Nuálaíocht Shóisialta chun saineolas a chur ar fáil do nuálaithe sóisialta agus molfaidh sé an nuálaíocht shóisialta a chuimsiú mar fhócas i gcláir Chiste Sóisialta na hEorpa amach anseo. Rachaidh sé i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta maidir leis an ngeilleagar nuálaíochta a scaipeadh trí na gairmeacha ar fad.

  • Molann an Coimisiún do na rialtais buiséid shonracha a chur ar leataobh do sholáthar poiblí táirgí agus seirbhísí nuálacha. Chruthódh sé sin margadh soláthair dar luach €10 billiún ar a laghad sa bhliain i gcomhair nuálaíocht a fheabhsaíonn seirbhísí poiblí. Cuirfidh an Coimisiún comhairle ar fáil maidir le soláthar comhpháirteach idir páirtithe conarthacha ó Bhallstáit éagsúla.

  • Go luath in 2011, déanfaidh an Coimisiún togra reachtach chun an tslí ina ndéantar caighdeáin a leagan síos a thapú agus a nuachóiriú chun comh‑inoibritheacht agus nuálaíocht a chothú.

  • Ní mór an córas maoine intleachtúla atá san Eoraip faoi láthair a nuachóiriú. Bheadh coigilteas €250 milliún sa bhliain ann do lucht gnó dá dtiocfaí ar chomhaontú faoi Phaitinn an AE. Déanfaidh an Coimisiún tograí in 2011 le haghaidh margadh eolais a fhorbairt san Eoraip do phaitinní agus do cheadúnais.

  • Déanfar athbhreithniú ar an gcistiú struchtúrach agus ar na creataí státchabhrach chun an nuálaíocht a neartú. Cuideoidh an Coimisiún leis na Ballstáit na €86 billiún de chistí struchtúracha atá spriocdhírithe ar thaighde agus ar nuálaíocht don tréimhse 2007–2013 a úsáid ar shlí níos fearr. Beartóidh sé creat do na Cistí Struchtúracha tar éis 2013 agus beidh níos mó béime ar an nuálaíocht. Déanfaidh sé athbhreithniú in 2011 ar an gcreat státchabhrach.

Déanfar an tAontas Nuálaíochta a phlé le linn na Comhairle Iomaíochais an 12 Deireadh Fómhair agus le linn na Comhairle Eorpaigh i mí na Nollag. Déanfar monatóireacht ar an dul chun cinn mar chuid den bhainistiú ar straitéis Eoraip 2020. Déanfar plé ar an riocht ina bhfuil an tAontas Nuálaíochta le linn Comhdhála bliantúla ar an Nuálaíocht.

Tuilleadh eolais

MEMO/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe.

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html


Side Bar