Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Bruxelles, 30 septembrie 2010

Reînnoirea asistenței destinate politicii maritime integrate

Astăzi Comisia Europeană a înaintat o propunere de continuare a asistenței financiare alocate politicii maritime integrate a UE, inițiate în 2007, pentru perioada 2011 – 2013. Propunerea are ca obiectiv să permită continuarea eforturilor Comisiei, ale statelor membre și ale părților interesate din sectorul maritim în direcția exploatării sustenabile a oceanelor, mărilor și zonelor de coastă. Politica maritimă integrată propune o abordare integrată a gestionării și guvernanței oceanelor, mărilor și zonelor de coastă, promovând interacțiunea tuturor politicilor din acest domeniu în UE. Obiectivul finanțării propuse, în valoare de 50 de milioane de euro, este acela de a permite continuarea acțiunilor demarate în 2007 de înlăturare a barierelor politice, de a realiza economii atât pentru bugetul european cât și pentru bugetele naționale și de a stimula sinergii prin interconectarea tuturor politicilor cu impact asupra mărilor, precum cele din domeniile transportului, pescuitului, vămii și protecției mediului marin.

Maria Damanaki, Comisarul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, a declarat: „Politica maritimă integrată a schimbat perspectiva pe care o avem asupra mărilor și oceanelor noastre. Această politică aflată încă într-un stadiu incipient a început să dea rezultate sub diverse forme, însă necesită susținere financiară neîntreruptă pentru a-și dovedi eficiența și pentru a fi operațională în anii care au mai rămas din actuala perspectivă financiară (perioada 2011 – 2013)” .

În ultimii doi ani, o serie de proiecte și inițiative au pus bazele politicii maritime integrate. De exemplu, au fost analizate amănunțit trei bazine maritime, în vederea identificării posibilelor sinergii dintre diferite sectoare: Oceanul Arctic1, Marea Mediterană2 și Marea Baltică, ultima în contextul Strategiei pentru Marea Baltică3. De asemenea, Comisia a lansat Cunoașterea mediului marin 20204, o inițiativă de anvergură pentru o mai bună înțelegere a stării mărilor noastre. Eforturile de integrare au avansat și în direcția supravegherii maritime, toate sistemele disponibile fiind grupate într-un sistem unic pentru a sprijini autoritățile naționale în prevenirea activităților ilegale, păstrarea mediului marin și sporirea eficienței, siguranței și securității transportului maritim5. În vederea organizării spațiului marin au fost elaborate orientări care să promoveze utilizarea sustenabilă a spațiului, să stimuleze investițiile transfrontaliere și să ajute Uniunea Europeană să obțină o stare ecologică bună a apelor sale până în 20206.

Toate aceste inițiative au fost finanțate prin intermediul unor acțiuni pregătitoare și a unor proiecte-pilot care, prin natura lor, au avut o durată limitată de doi sau trei ani consecutivi7.

Propunerea de regulament adoptată astăzi prevede un program care va asigura un cadru stabil de menținere a asistenței acordate acestora în mod continuu. Programul menționat va veni în completarea măsurilor luate deja de statele membre la nivel național sau subnațional. De asemenea, el va crea sinergii cu alte instrumente financiare ale UE, conducând astfel la o utilizare mai coerentă a fondurilor privind mările și zonele de coastă.

Programul identifică șase domenii de lucru principale:

  • promovarea guvernanței maritime integrate la nivel european, național și regional, pentru garantarea unui proces decizional care nu este axat pe o singură politică, ci dispune de o viziune mai amplă asupra tuturor acțiunilor cu impact asupra mărilor;

  • definirea provocărilor și nevoilor specifice ale bazinelor marine europene în relație cu diferite politici sectoriale individuale;

  • dezvoltarea amenajării spațiului maritim și a managementului integrat al zonei de coastă pentru asigurarea unui cadru stabil de planificare maritimă și pentru a garanta că dezvoltarea sa este sustenabilă și viabilă din punct de vedere economic;

  • dezvoltarea unei infrastructuri adecvate de cunoaștere a mediului marin care să conducă la obținerea de date fiabile și de înaltă calitate privind mediul marin, atât pentru autoritățile publice, cât și pentru societățile comerciale, care să reducă costurile operaționale pentru utilizatorii datelor privind mediul marin și să stimuleze concurența și inovarea.

  • dezvoltarea unui mediu comun de partajare a informațiilor care adună laolaltă toate sistemele de supraveghere și monitorizare specifice fiecărui sector pentru a obține o imagine cuprinzătoare în materie de sensibilizare la aspectele referitoare la mări, astfel încât autoritățile naționale să fie mai bine înzestrate pentru monitorizarea activităților și pentru a reacționa la activitățile ilegale sau la amenințările pe mare.

  • promovarea creșterii economice sustenabile, a inovării și a ocupării forței de muncă în sectoarele maritime și în regiunile de coastă, realizând astfel obiectivele prevăzute de strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Următoarele etape

Regulamentul va fi înaintat Consiliului și Parlamentului European pentru a fi discutat în cadrul noii proceduri de codecizie prevăzute de Tratatul de la Lisabona.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Comunicarea intitulată „Uniunea Europeană și regiunea arctică” - COM(2008) 763, 20.11.2008.

2 :

Comunicarea intitulată „Spre o politică maritimă integrată pentru o mai bună guvernanță în Marea Mediterană”, COM(2009) 466, 11.9.2009.

3 :

Comunicarea intitulată „Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice”, COM(2009) 248, 10.6.2009.

4 :

Comunicarea intitulată „Cunoașterea mediului marin 2020: date și observații privind mediul marin pentru o creștere inteligentă și durabilă”, COM(2010) 461, 8.9.2010.

5 :

Comunicarea intitulată „Către integrarea supravegherii maritime: Un mediu comun în vederea schimbului de informații pentru domeniul maritim al UE”, COM (2009) 538 final, 15.10.2009 și comunicarea intitulată „Către crearea unui mediu comun de partajare a informațiilor pentru supravegherea domeniului maritim al UE” care urmează a fi adoptată în cursul lunii octombrie 2010.

6 :

Comunicarea intitulată „Foaie de parcurs privind amenajarea spațiului maritim: Realizarea principiilor comune în UE”, COM(2008) 791, 25.11.2008.

7 :

Articolul 49 alineatul (6) literele (a) și (b) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al UE și articolul 32 din Normele de aplicare a acestuia.


Side Bar