Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Brüssel, 30 september 2010

Uuendatud toetus integreeritud merenduspoliitikale

Euroopa Komisjon esitab täna oma ettepaneku, milles käsitletakse ajavahemikuks 2011–2013 ettenähtud ELi jätkuvat rahalist toetust 2007. aastal kehtestatud integreeritud merenduspoliitikale. Ettepanek on mõeldud selleks, et võimaldada komisjonil, liikmesriikidel ja merendusvaldkonna sidusrühmadel jätkata tõhusat tööd ookeanide, merede ja rannikualade säästliku kasutamise nimel. Integreeritud merenduspoliitikaga toetatakse ookeanide, merede ja rannikualade juhtimise ja haldamise kompleksset käsitlust ning tõhustatakse merega seotud poliitikavaldkondade vahelist koostoimet ELis. Kavandatud rahastamise (50 miljonit eurot) eesmärk on jätkata 2007. aastal alustatud tööd, nimelt kõrvaldada poliitilised tõkked, võimaldada säästa nii ELi kui ka liikmesriikide eelarvet ning kasutada sünergiaid, ühendades omavahel kõik merega seotud poliitikavaldkonnad nagu transport, kalandus, toll ja merekeskkonna kaitse.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: Integreeritud merenduspoliitika on muutnud suhtumist meie meredesse ja ookeanidesse. See paljutõotav poliitika on juba mitmel märkimisväärsel viisil hakanud täitma endale võetud kohustust; aga vaja läheb ka pidevat rahalist tuge, et olla tõhus ja operatsionaalne praeguse finantsraamistiku järelejäänud aastate (2011–2013) jooksul.”

Viimase kahe aasta jooksul on integreeritud merenduspoliitika jaoks loodud fonde arvukate projektide ja algatuste raames. Eri sektorite vaheliste võimalike sünergiate ärakasutamiseks ühendati näiteks kolm merebasseini: Jäämeri1, Vahemeri2 ja Läänemeri – neist viimane Läänemere strateegia kontekstis3. Komisjon on käivitanud ka algatuse „Merendusega seotud teadmised 2020"4 – ulatuslik algatus meie merede seisundi paremaks mõistmiseks. Integratsioonitööga jätkati mereseiret, mille puhul kõik olemasolevad süsteemid koondati ühtseks tervikuks, et aidata riiklikke ametiasutusi nende töös ebaseaduslike tegevuste vältimisel, merekeskkonna kaitsmisel ning meretranspordi tõhusamaks, kindlamaks ja turvalisemaks muutmisel5. Merealade korraldamiseks on välja töötatud suunised, et edendada kõnealuste alade säästlikku kasutamist, tõhustada piiriüleseid investeeringuid ning aidata Euroopa Liidul 2020. aastaks saavutada meie vete hea keskkonnaseisund6.

Kõik need ettevalmistavate meetmete ja pilootprojektide raames rahastatud algatused on juba oma olemuse poolest ajaliselt piiratud kahe või kolme järjestikuse aastaga7.

Täna vastuvõetud määruse ettepanekus on ettenähtud kava, millega tagatakse stabiilne raamistik nende algatuste takistusteta toetamise jätkamiseks. Sellega lisatakse väärtust meetmetele, mida liikmesriigid on juba võtnud riiklikul või piirkondlikul tasandil. Kavaga luuakse koostoimeid ELi muude rahastamisvahendite vahel, püüdes sellega saavutada merede ja rannikualadega seotud vahendite ühtsemat kasutamist.

Kavas on määratletud kuus põhitöövaldkonda:

  • merenduse integreeritud juhtimise edendamine Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul tasandil, et otsusetegemine ei keskenduks ühele ainsale poliitikavahendile, vaid hõlmaks laiemalt kõiki merevaldkondadega seotud meetmeid;

  • Euroopa merebasseinide ülesannete ja vajaduste täpne suunamine vastavalt eri valdkondade tegevuspõhimõtetele;

  • mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise väljatöötamine, et tagada meretöödega seotud stabiilne planeerimisraamistik ning selle jätkusuutlik ja majanduslikult elujõuline areng;

  • nõuetekohase merealaste teadmiste infrastruktuuri väljatöötamine, mille tulemusel saavad usaldusväärsed ja kõrge kvaliteediga mereandmed kättesaadavaks riigiasutustele ja ettevõtjatele, vähenevad mereandmete kasutajate tegevuskulud ning tõhustuvad konkurents ja uuendustegevus;

  • sellise ühise teabejagamiskeskkonna väljatöötamine, mis ühendab kõiki valdkondlikke järelevalve- ja seiresüsteeme, tagamaks üldise ettekujutuse merealasest teadlikkusest, et riigiasutused oleksid paremini varustatud merel toimuvate tegevuste jälgimiseks ning saaks kiiremini reageerida ebaseaduslike tegude või ohtude puhul;

  • merendussektoris ja rannikualadel jätkusuutliku majanduskasvu, uuendustegevuse ja tööhõive toetamine, täites sellega eesmärgid, mis on seatud Euroopa 2020. aasta strateegias arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks.

Edasine tegevus

Määruse üle arutletakse nüüd edasi nõukogus ja Euroopa Parlamendis Lissaboni lepingus kehtestatud uue kaasotsustamismenetluse kohaselt.

Lisateavet leiate veebilehelt http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Teatis „Euroopa Liit ja Arktika piirkond”, KOM(2008) 763, 20.11.2008.

2 :

Teatis „Integreeritud merenduspoliitika – vahend juhtimise parandamiseks Vahemerel”, KOM(2009) 466 (lõplik), 11.9.2009.

3 :

Teatis „Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia” – KOM(2009), 248, 10.6.2009.

4 :

Teatis „Merendusega seotud teadmised 2020: paremad teadmised meie meredest ja ookeanidest konkurentsivõime ja majanduskasvu edendamiseks” – KOM(2010)461, 0D, 8.9.2010.

5 :

Teatis „Suund mereseire integreerimisele: ühine teabejagamiskeskkond ELi merendusvaldkondadele” KOM(2009) 538, 15.10.2009 ja teatis „Suund ELi mereseirekeskkonda käsitleva ühise teabejagamiskeskkonna kehtestamisele”, mis võetakse vastu 2010. aasta oktoobri lõpus.

6 :

Teatis „Mereala ruumilise planeerimise suunised: ühiste põhimõtete saavutamine Euroopa Liidus”, KOM(2008) 791, 25.11.2008.

7 :

ELi üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artikli 49 lõike 6 punktid a ja b ning kõnealuse määruse rakenduseeskirjade artikkel 32.


Side Bar