Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

V Bruselu dne 30. září 2010

Obnovení podpory pro integrovanou námořní politiku

Evropská komise dnes předložila návrh na další finanční podporu pro integrovanou námořní politiku EU z roku 2007 na období let 2011–2013. Smyslem návrhu je umožnit Komisi, členským státům a zúčastněným stranám pokračovat v dosavadním úspěšném úsilí o udržitelné využívání oceánů, moří a pobřeží. Integrovaná námořní politika zastává integrovaný přístup k řízení a správě činností souvisejících s užíváním oceánů, moří a pobřeží a podporuje součinnost všech politik, které se uvedených činností v EU týkají. Účelem navrženého financování v hodnotě 50 milionů EUR je pokračovat v úsilí započatém v roce 2007, zejména odstranit politické překážky, podpořit úspory v rozpočtu EU i v rozpočtech členských států a propojením všech politik, které se týkají moří, např. dopravy, rybolovu, cla a ochrany mořského prostředí, umožnit jejich součinnost.

Komisařka pro rybolov a námořní záležitosti Maria Damanaki při této příležitosti prohlásila: Integrovaná námořní politika změnila náš pohled na moře a oceány. Tato perspektivní politika již přináší své ovoce v mnoha směrech, potřebuje však nepřetržitou finanční podporu, má-li být účinná a funkční i ve zbývajících letech stávajícího finančního výhledu (2011 až 2013).

V uplynulých dvou letech položila základy integrované námořní politiky řada projektů a iniciativ. Ve snaze dosáhnout možné součinnosti různých odvětví byly například prozkoumány tři mořské oblasti: arktická1, středozemní2 a oblast Baltského moře – ta v rámci strategie pro Baltské moře3. Komise dále zahájila širokou iniciativu Znalosti v námořní oblasti 20204, jejímž posláním je lépe poznat stav našich moří. Integrační úsilí přineslo rovněž pokrok v oblasti námořním dohledu, kde jsou všechny dostupné systémy sloučeny do jednoho soudržného celku s cílem pomoci vnitrostátním orgánům v boji proti nezákonné činnosti, v ochraně mořského prostředí a zajištění účinnosti a bezpečnosti námořní dopravy5. V oblasti organizace námořního prostoru byly vypracovány pokyny, jejichž účelem je podpora udržitelného využívání prostoru, přeshraničních investic a dosažení dobrého stavu životního prostředí vod v EU do roku 20206.

Všechny tyto iniciativy byly financovány v rámci přípravných akcí a pilotních projektů, které již svou podstatou byly časově omezeny na dva nebo tři po sobě následující roky7.

Dnes přijatý návrh nařízení stanoví program, který poskytne stabilní rámec umožňující poskytovat jim podporu uceleným způsobem. Posílí opatření, která členské státy již přijaly na celostátní nebo nižší úrovni. Program rovněž umožní součinnost mezi jinými finančními nástroji EU, jež povede k soudržnějšímu využívání finančních prostředků ve vztahu k mořím a pobřeží.

Program stanoví šest hlavních oblastí činnosti.

  • Podporu integrované námořní správy na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni, která zajistí, aby se rozhodování nesoustředilo kolem jediné politiky, ale osvojilo si širší pohled na všechny činnosti, které mají dopad na moře;

  • stanovení konkrétních problémů a potřeb evropských námořních oblastí s ohledem na různé jednotlivé odvětvové politiky;

  • rozvoj územního plánování námořních prostor a integrované správy pobřežních oblastí, který umožní stabilní rámec plánování v námořní oblasti a zajistí, aby jeho rozvoj byl udržitelný a ekonomicky životaschopný;

  • vytvoření náležité námořní znalostní infrastruktury, která poskytne orgánům veřejné správy i podnikatelské sféře spolehlivé a vysoce kvalitní námořní údaje, sníží provozní náklady subjektů, které tyto údaje využívají, a podpoří hospodářskou soutěž a inovace;

  • vytvoření společného prostředí pro sdílení informací, které sjednocuje všechny systémy dohledu a sledování používané v různých odvětvích a nabízí ucelený obraz „námořních vědomostí“, díky nimž mohou vnitrostátní orgány lépe sledovat činnosti a reagovat na nezákonné jednání nebo hrozby na moři;

  • podporu udržitelného hospodářského růstu, inovací a zaměstnanosti v námořních odvětvích a pobřežních regionech v souladu cíli stanovenými ve strategii pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Evropa 2020.

Další kroky

Nařízení bude nyní předloženo Radě a Evropskému parlamentu k projednání novým postupem spolurozhodování stanoveným v Lisabonské smlouvě.

Více informací na adrese http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Sdělení „Evropská unie a arktická oblast“ – KOM(2008) 763, 20.11.2008.

2 :

Sdělení Komise „Cesta k integrované námořní politice za účelem lepší správy Středozemního moře“, KOM(2009) 466, 11.9.2009.

3 :

Sdělení o strategii Evropské unie pro region Baltského moře – KOM(2009) 248, 10.6.2009.

4 :

Sdělení „Znalosti v námořní oblasti 2020: lepší poznatky o našich mořích a oceánech pomohou posílit konkurenceschopnost a růst“ – KOM(2010) 461, 8.9.2010.

5 :

Sdělení „Cesta k integraci námořního dohledu: Společné prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU“ – KOM(2009) 538 v konečném znění, 15.10.2009, a sdělení „Plán vytváření společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU“, jež bude přijato v říjnu 2010.

6 :

Sdělení „Rozvrh pro územní plánování námořních prostor: dosažení společných principů v EU“ – KOM(2008) 791, 25.11.2008.

7 :

Ustanovení čl. 49 odst. 6 písm. a) a b) finančního nařízení vztahující se na souhrnný rozpočet EU a článek 32 prováděcích pravidel k tomuto nařízení.


Side Bar