Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1199

V Bruseli 29. septembra 2010

Správa ekonomických záležitostí EÚ: Komisia predkladá komplexný balík legislatívnych opatrení

Európska komisia dnes prijala legislatívny balík obsahujúci najkomplexnejšie posilnenie správy ekonomických záležitostí v EÚ a v eurozóne od zavedenia hospodárskej a menovej únie. Vzhľadom na nedostatky existujúcich právnych predpisov sa vynakladá úsilie o dosiahnutie širšieho a dôkladnejšieho  dohľadu nad fiškálnymi politikami, ale aj nad makroekonomickými politikami a štrukturálnymi reformami. Balík obsahuje návrh nového donucovacieho mechanizmu uplatniteľného proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú predpisy. Nedávno schválený európsky semester zlúči všetky revidované a nové postupy dohľadu do komplexného a účinného rámca hospodárskej politiky.

Návrhmi, ktoré boli dnes predložené, sa konkrétne realizujú nedávne oznámenia Komisie o správe ekonomických záležitostí z 12. mája a 30. júna (pozri IP/10/561 a IP/10/859) prostredníctvom legislatívnych návrhov. Tieto politické návrhy vychádzajúce z intenzívnych prípravných prác a konzultácií so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane pracovnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí, ktorej predsedal predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, zdôrazňujú pevné odhodlanie Komisie riadne postupovať pri uskutočňovaní potrebných reforiem.

Všetky tieto reformy sú zlučiteľné s existujúcou Lisabonskou zmluvou a mali by zabezpečiť, aby EÚ a eurozóna mohli využívať výhody účinnejšej koordinácie hospodárskej politiky. To by malo poskytnúť EÚ a eurozóne potrebné kapacity a silu na vykonávanie zdravých hospodárskych politík a v súlade so stratégiou Európa 2020 prispievať k udržateľnému rastu a vytváraniu pracovných miest.

Legislatívny balík tvorí šesť právnych predpisov: štyri návrhy sa týkajú fiškálnych otázok vrátane rozsiahlej reformy Paktu o stabilite a raste, zatiaľ čo cieľom dvoch nových nariadení je účinné zisťovanie a riešenie vznikajúcich stavov makroekonomickej nerovnováhy v rámci EÚ a v eurozóne.

Čo sa týka členských štátov eurozóny, zmeny posilnia mechanizmus presadzovania a obmedzia možnosti vlastného rozhodovania o uplatňovaní sankcií. Inými slovami Pakt o stabilite a raste bude klásť väčší dôraz na pravidlá a sankcie budú prirodzeným následkom pre krajiny, ktoré si nebudú plniť záväzky.

1) Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa legislatívny základ preventívnej časti Paktu o stabilite a raste (nariadenie 1466/97):

Účelom preventívnej časti Paktu o stabilite a raste je zabezpečiť, aby členské štáty EÚ realizovali v dobrých časoch obozretné fiškálne politiky a vytvorili si tak rezervy na zlé časy. Aby už viac nedochádzalo k tomu, že v dobrých hospodárskych časoch sa budeme uspokojovať s dosiahnutými výsledkami tak, ako v minulosti, monitorovanie verejných financií bude vychádzať z novej koncepcie realizácie obozretnej fiškálnej politiky, ktorou sa zabezpečí približovanie k dosiahnutiu strednodobého cieľa. Komisia môže v prípade výrazného odklonu od obozretnej fiškálnej politiky vyslať členskému štátu eurozóny varovný signál.

2) Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa legislatívny základ korektívnej časti Paktu o stabilite a raste (nariadenie 1467/97):

Účelom korektívnej časti Paktu o stabilite a raste je zabrániť hrubým chybám v rozpočtových politikách. Nariadenie sa mení a dopĺňa tak, aby sa presnejšie sledoval vývoj dlhu a aby mal rovnaké postavenie ako vývoj deficitu pri rozhodovaní o uplatnení postupu pri nadmernom deficite. Členské štáty, ktorých dlh prekročí 60 % HDP, by mali uspokojivým tempom prijať opatrenia na jeho zníženie, čo znamená znížiť ho o jednu dvadsatinu rozdielu voči 60 % prahu za posledné tri roky.

3) Nariadenie o efektívnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne:

Zmeny v preventívnej, ako aj v korektívnej časti Paktu o stabilite a raste sa opierajú o nový súbor postupných finančných sankcií pre členské štáty eurozóny. Čo sa týka preventívnej časti, následkom výrazného odchýlenia sa od realizácie obozretnej fiškálnej politiky by mal byť zúročiteľný vklad. Pokiaľ ide o korektívnu časť, po rozhodnutí o uplatnení postupu pri nadmernom deficite na danú krajinu by sa uplatnil nezúročiteľný vklad v hodnote 0,2 % HDP. V prípade neplnenia odporúčania o korekcii nadmerného deficitu by sa to zmenilo na pokutu.

V rámci ukladania týchto sankcií sa v záujme zabezpečenia presadzovania ustanovuje „mechanizmus spätného hlasovania“. Znamená to, že návrh sankcie, ktorý predložila Komisia sa bude považovať za prijatý, pokiaľ ho Rada nezamietne kvalifikovanou väčšinou. Získané úroky z vkladov a pokút budú rozdelené medzi členské štáty eurozóny, ktoré sa nenachádzajú v stave nadmerného deficitu ani nadmernej nerovnováhy.

Zmeny sú navrhnuté tak, aby mohli uľahčiť konečný prechod na systém donucovania spojený s rozpočtom EÚ, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 30. júna.

4) Nová smernica o požiadavkách na rozpočtový rámec členských štátov:

Keďže fiškálna politika je decentralizovaná, je nevyhnutné, aby sa ciele Paktu o stabilite a raste zohľadňovali vo vnútroštátnych rozpočtových rámcoch, t. j. súbore prvkov, ktorý tvorí základ vnútroštátneho fiškálneho riadenia (účtovné systémy, štatistiky, prognózovanie, fiškálne pravidlá, rozpočtové postupy a fiškálne vzťahy s inými subjektmi, napr. s miestnymi alebo regionálnymi orgánmi). V smernici sú stanovené minimálne požiadavky, ktoré musia členské štáty spĺňať.

5) Nové nariadenie o prevencii a korekcii makroekonomických nerovnováh:

Postup v prípade nadmernej nerovnováhy je novým prvkom rámca EÚ pre hospodársky dohľad. Tvorí ho pravidelné posudzovanie rizík vyplývajúcich z nerovnováh, ktoré vychádza z hodnotiacej tabuľky s hospodárskymi ukazovateľmi. Komisia môže na jeho základe začať vykonávať hĺbkové prieskumy v tých členských štátoch, ktoré sú vystavené riziku, s cieľom zistiť základné problémy. Rada môže v prípade členských štátov s výraznými nerovnováhami alebo nerovnováhami, ktoré ohrozujú fungovanie hospodárskej a menovej únie, prijať odporúčania a začať postup v prípade nadmernej nerovnováhy.

Členský štát, na ktorý sa vzťahuje takýto postup, musí predložiť Rade na preskúmanie korektívny akčný plán, v ktorom bude stanovená lehota na vykonanie korektívneho opatrenia. Opakované nevykonanie korektívneho opatrenia bude pre členský štát eurozóny znamenať uloženie sankcií (pozri ďalší bod).

6) Nariadenie o opatreniach na presadzovanie vykonávania korekcií nadmerných makroekonomických nerovnováh v rámci eurozóny:

Podobne ako vo fiškálnej oblasti, členský štát eurozóny, ktorý opakovane nevykoná odporúčania Rady v rámci postupu v prípade nadmernej nerovnováhy, ktorých cieľom je riešiť problém nadmernej nerovnováhy, bude musieť zaplatiť ročnú pokutu vo výške 0,1 % HDP. Pokutu je možné zrušiť iba kvalifikovanou väčšinou hlasov (pozri uvedený mechanizmus spätného hlasovania) členských štátov eurozóny.

Možnosti ďalšieho vývoja

Tieto návrhy preskúma Rada, Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa usilovali o rýchle prijatie týchto návrhov.

Pozri:

MEMO/10/454 a MEMO/10/455

a:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-eu_economic_governance_proposals_en.htm


Side Bar