Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1181

Bruksela, dnia 27 września 2010 r.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie / badania naukowe: sprawozdanie w sprawie konkretnych środków zapobiegających mieszaniu się upraw kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie i konwencjonalnej

Sprawozdanie, jakie przedstawił dziś komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli podczas obrad Rady ds. Rolnictwa, wskazuje na to, że konkretne środki w zakresie przechowywania i stosowania izolacji przestrzennej mogą ograniczyć lub wręcz zapobiec mieszaniu się kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie (GM) z kukurydzą konwencjonalną i ekologiczną. Wniosek, iż odpowiednie przechowywanie nasion i stosowanie izolacji przestrzennej są najlepszymi sposobami na ograniczenie lub zapobieżenie mieszaniu się upraw, znajduje potwierdzenie w dokumencie dotyczącym najlepszych praktyk, przygotowanym przez Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw (ECoB) i opublikowanym przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Rozwiązania alternatywne, takie jak czasowa izolacja (przesuwanie okresów kwitnienia upraw GM w stosunku do innych), stosowane mogą być tylko w niektórych państwach UE mających odpowiednie warunki klimatyczne.

Przedstawiając dziś owo sprawozdanie podczas obrad Rady ds. Rolnictwa, John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „Zalecane praktyki opisane w tym ważnym dokumencie mają zastosowanie w ramach nowego, przyjętego w lipcu, podejścia Komisji do współistnienia upraw i upraw GMO. Są one w pełni zgodne z duchem i celem wniosku, który daje państwom członkowskim więcej elastyczności w kwestii zapewniania współistnienia upraw GM, konwencjonalnych i ekologicznych”. Dodał również: „Dokument ten szczegółowo przedstawia szereg niewiążących praktyk, które mają na celu ułatwić państwom członkowskim opracowanie i udoskonalenie ich strategii w zakresie współistnienia upraw zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym."

Najlepsza praktyka

Dokument dotyczący najlepszych praktyk obejmuje cały proces: od upraw zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy do pierwszego punktu jej sprzedaży. Opisuje trzy rodzaje produktów: ziarna, całe rośliny oraz kukurydzę cukrową. Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw przeanalizowało potencjalne źródła mieszania się upraw i określiło szereg wspólnie uzgodnionych najlepszych praktyk w zakresie zarządzania rolnictwem, które zapewnią współistnienie upraw, nie naruszając jednocześnie ekonomicznej i agronomicznej wydajności gospodarstw.

I tak na przykład, jedną z takich praktyk proponowanych przez ECoB jest stosowanie izolacji przestrzennej wynoszącej od 15 do 50 m, tak by ograniczyć zapylanie krzyżowe między kukurydzą zmodyfikowaną i niezmodyfikowaną genetycznie oraz obniżyć zawartość GMO w żywności i paszy konwencjonalnej do poziomu poniżej 0,9% (wartość progowa znakowania). Ograniczanie stopnia mieszania się upraw do jeszcze niższych poziomów (np. do wartości 0,1% – uznawanej za granicę oznaczalności) możliwe jest przy stosowaniu jeszcze większych odległości (od 100 do 500 m).

Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw

W 2006 r. Rada wezwała Komisję do dalszych prac w zakresie współistnienia upraw, mających wskazać najlepsze praktyki dla technicznych środków segregacji oraz określić wytyczne w zakresie współistnienia dla poszczególnych rodzajów upraw. W 2008 r. Komisja powołała ECoB.

W skład Biura wchodzą eksperci mianowani przez zainteresowane państwa członkowskie (obecnie aktywny udział w pracach ECoB ma 20 państw członkowskich), których z ramienia Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPST) Wspólnego Centrum Badawczego wspiera sekretariat naukowy.

Prace nad dokumentem dotyczącym najlepszych praktyk prowadzone były w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, a w ich wyniku państwa członkowskie UE uzyskają niezbędną elastyczność przy dostosowywaniu środków do konkretnych warunków na poziomie regionalnym i lokalnym.

Fakty i liczby

W 2009 r. łączna powierzchnia upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie na świecie wyniosła 134 mln hektarów. Najwięcej GMO uprawa się w Stanach Zjednoczonych (48% powierzchni upraw na świecie), Brazylii (16%) i Argentynie (16%). Cztery najważniejsze odmiany upraw, które są modyfikowane genetycznie w celu zwiększenia ich odporności na szkodniki lub tolerancji względem herbicydów, to: nasiona soi (77% powierzchni upraw soi na świecie), bawełna (49% powierzchni upraw bawełny na świecie), kukurydza (26% powierzchni upraw kukurydzy na świecie) oraz rzepak (21% powierzchni upraw rzepaku na świecie).

W UE tylko trzy rodzaje GMO zostały dopuszczone do uprawy:

  • Dwie odmiany kukurydzy GM, przy czym na terenie UE uprawiana jest tylko odmiana kukurydzy linii Bt odporna na szkodniki (MON810).

  • Jedna odmiana ziemniaka GM (zmodyfikowana genetycznie odmiana ziemniaka skrobiowego, dopuszczona do uprawy w marcu 2010 r.).

Dalsze informacje

W dniu 13 lipca Komisja przyjęła kompleksowy wniosek, który zapewnia państwom członkowskim swobodę w zakresie zezwalania, ograniczania lub zakazywania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie, a jednocześnie nie narusza unijnego systemu zatwierdzania GMO na podstawie badań naukowych. Przyjęty pakiet zawiera nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami konwencjonalnymi lub ekologicznymi oraz projekt rozporządzenia w sprawie niewielkiej zmiany prawodawstwa w zakresie GMO.

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 2001/18/WE miał na celu zapewnienie państwom członkowskim pewności prawnej przy decydowaniu o uprawie GMO na podstawach innych niż badania naukowe. Zostanie on przyjęty w drodze współdecyzji z Parlamentem Europejskim i z Radą.

Dokument dotyczący najlepszych praktyk dostępny jest na stronie:

http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents.html

Więcej informacji na ten temat:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar