Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1156

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 22 d.

Programai „Grundtvig“ – 10 metų. ES suteikia suaugusiesiems dar vieną galimybę mokytis

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou rugsėjo 22–23 d. dalyvaus Kopenhagoje vykstančiuose renginiuose, skirtuose Europos Sąjungos suaugusiųjų švietimo programos „Grundtvig“ dešimtosioms metinėms paminėti. Pagal programą „Grundtvig“ finansiškai remiamos mokymosi ir edukacinio judumo iniciatyvos, kuriomis gerinami suaugusiųjų įgūdžiai ir didinamos jų galimybės įsidarbinti. Komisija yra įsitikinusi, kad dabar tokios paramos reikia labiau nei bet kada iki šiol – tik taip bus galima įveikti krizę, išlaisvinti visos Europos ekonomikos augimo potencialą ir užtikrinti, kad žmonių, praeityje neišnaudojusių visų savo galimybių, ateitis būtų šviesi. Įgyvendinant programą per pastarąjį dešimtmetį į suaugusiųjų švietimo sektorių investuota 370 mln. EUR, organizacijoms suteikta 17 000 dotacijų, o įvairioje veikloje dalyvavo maždaug 500 000 dalyvių.

„Programa „Grundtvig“ suteikia įvairių amžiaus grupių žmonėms antrą šansą išsiugdyti reikiamus įgūdžius ir įgyti kvalifikaciją, o dėl to jie turės daugiau galimybių gauti darbą ir sparčiau tobulės, – kalbėjo Komisijos narė A. Vassiliou. – Pagal šią programą remiamos pačios įvairiausios organizacijos, tačiau daugiausia dėmesio skiriama socialiai nuskriaustiems suaugusiesiems. Tai neatskiriama Europos Komisijos vykdomos Mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis, kuri taip pat padės siekti iniciatyvos „Judus jaunimas“ ir strategijos „Europa 2020“ tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.“

Pagal programą „Grundtvig“ remiami suaugusieji, neįgiję jokios arba įgiję tik būtiniausią kvalifikaciją, taip pat bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojai ir kiti suaugusiųjų švietimo centrų, asociacijų, konsultavimo ir informavimo tarnybų, NVO, įmonių, savanorių grupių ir mokslinių tyrimų centrų darbuotojai.

Konkretūs programos „Grundtvig“ tikslai yra:

  • gerinti mokymo programų kokybę ir didinti besimokančių suaugusiųjų ir jų mokytojų bei atitinkamų institucijų darbuotojų judumą;

  • užtikrinti, kad suaugusiųjų švietimo galimybėmis galėtų pasinaudoti visuomenės paribyje atsidūrę žmonės, visų pirma vyresnio amžiaus ar jokios kvalifikacijos neturintys asmenys;

  • gerinti suaugusiųjų švietimo organizacijų bendradarbiavimą;

  • plėtoti naujoviškas suaugusiųjų švietimo ir vadybos priemones ir skatinti kuo plačiau jas įgyvendinti;

  • remti informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamą mokymą, paslaugas ir praktiką.

Finansavimas

Bendras programos „Grundtvig“ 2007–2013 m. biudžetas – 415 mln. EUR. 2009 m. 1540 organizacijų – mokymosi partnerystės dalyvių – skirta 62 mln. EUR. Mokymosi partnerystės ir kitoje judumo veikloje dalyvavo 26 000 visos Europos piliečių.

Nuo 2000 m. organizacijoms dalyvėms išmokėta 14 000 dotacijų, suburta daugiau kaip 3 000 mokymosi tinklų. Daugeliui dalyvavusių organizacijų tai buvo pirmoji galimybė bendradarbiauti su kolegomis iš kitų Europos šalių.

Per pastarąjį dešimtmetį beveik 15 000 mokytojų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų turėjo galimybę dalyvauti „Grundtvig“ finansuojamose mokymo darbo vietoje ar mokytojų komandiruočių programose. Tikimasi, kad iki 2013 m. pabaigos šis skaičius viršys 20 000.

2009 m. pradėta teikti naujų judumo galimybių, kuriomis jau pasinaudojo maždaug 5 000 suaugusiųjų iš 30 šalių – gavę studijų ar savanoriškos veiklos užsienyje stipendijas, jie galėjo pagerinti asmeninio tobulėjimo įgūdžius.

Visų pirma remiami tie bendradarbiavimo projektai ir tinklai, kurių tikslas – plėtoti ir skleisti novatorišką požiūrį į suaugusiųjų mokymąsi. Nuo programos pradžios įgyvendinta maždaug 700 tokių iniciatyvų; jose dalyvavo 4 000 partnerių iš visos Europos.

Europos Komisijos narė A. Vassiliou rugsėjo 23 d. Kopenhagoje vyksiančioje konferencijoje, skirtoje „Grundtvig“ dešimtosioms metinėms paminėti, susitiks su programos dalyviais ir suaugusiųjų švietimo ekspertais. Taip pat bus surengtas susitikimas su Danijos švietimo ministre Tina Nedergaard. Vizitą Europos Komisijos narė pradės Orhuso universiteto Danijos pedagoginėje mokykloje. Spaudos konferencija vyks rugsėjo 22 d. 13.15 val. A. Vassiliou taip pat susitiks su kultūros ministru Peru Stigu Mølleriu.

Viešos konsultacijos dėl Komisijos mokymosi visą gyvenimą programos (įskaitant programą „Grundtvig“) ateities prasidėjo rugsėjo 15 d. (žr. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kas buvo Grundtvigas?

Programa pavadinta danų filosofo, teologo ir pedagogo Nikolajaus Grundtvigo (1783–1872 m.) vardu. Jis laikomas vadinamųjų liaudies mokyklų koncepcijos tėvu. XIX a. viduryje Danijoje pradėtos kurti tokios mokyklos netrukus išplito visoje Šiaurės Europoje ir daugelyje kitų šalių.

N. Grudtvigas buvo ištikimas suaugusiųjų švietimo rėmėjas, įsitikinęs, kad išsilavinę žmonės gali geriau tarnauti savo bendruomenėms. Jo nuomone, klasėje visko neišmoksi, o tikrąsias pamokas teikia pats gyvenimas: iš patirties mokomasi visą gyvenimą.

Mokymosi visą gyvenimą programa

„Grundtvig“ – viena iš Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą programos dalių, pagal kurią įvairiausio amžiaus žmonėms teikiama galimybių mokytis ir padedama plėtoti Europos švietimo ir mokymo sektorių. Kitos trys Mokymosi visą gyvenimą programos dalys yra „Erasmus“ (aukštasis mokslas), „Leonardo da Vinci“ (profesinis rengimas) ir „Comenius“ (vidurinis lavinimas).

Pagal šias keturias paprogrames finansuojami patys įvairiausi veiksmai: mainai, pažintinės išvykos ir tinklų veikla. Projektuose gali dalyvauti pavieniai studentai ir kiti besimokantys asmenys, bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojai bei kiti švietimo ir mokymo sistemų dalyviai.

Bendras Mokymosi visą gyvenimą programos 2007–2013 m. biudžetas – 7 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos

Europos Komisija The Grundtvig programme

Kopenhagos konferencijos svetainė

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konferencija „Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning“:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm).

ES švietimo, mokymo, mokslinių tyrimų ir jaunimo judumo programos. Faktai ir skaičiai: http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf


Side Bar