Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1125

Bruxelles, den 15. september 2010

Større sikkerhed og gennemsigtighed på derivatmarkederne i Europa

Som led i det igangværende arbejde med at skabe et sundere finansielt system har Europa-Kommissionen i dag fremlagt et forslag til forordning med det formål at gøre over-the-counter (OTC)-derivatmarkederne mere sikre og mere gennemsigtige. I udkastet til forordning foreslår Kommissionen, at oplysninger om OTC-kontrakter skal indberettes til transaktionsregistre og være tilgængelige for tilsynsmyndighederne. Der skal ligeledes stilles flere oplysninger til rådighed for alle markedsdeltagere. Kommissionen foreslår også, at standardiserede OTC-derivatkontrakter skal cleares gennem centrale modparter (CCP'er). Dette vil reducere modpartskreditrisikoen, dvs. risikoen for, at den ene part i kontrakten misligholder sine forpligtelser. Kommissionens forslag, som er helt i overensstemmelse med EU's G-20-forpligtelser og den metode, De Forenede Stater har indført, videresendes nu til Europa-Parlamentet og EU's medlemsstater, hvor det vil blive overvejet nærmere. Når forordningen er vedtaget, gælder den fra slutningen af 2012.

Michel Barnier, som er kommissær med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, sagde i den forbindelse følgende: "Et finansielt marked kan ikke fungere som det vilde vesten. OTC-derivater har stor indflydelse på realøkonomien, og det gælder lige fra lån i fast ejendom til fødevarepriser. Manglen på lovgivningsmæssige rammer for OTC-derivater bidrog til finanskrisen og de voldsomme konsekvenser, som vi nu alle lider under. Vi fremsætter i dag forslag om regler, som vil sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed på derivatmarkederne, så vi ved, hvem der gør hvad, og hvem der skylder hvad til hvem. Vi træffer ligeledes foranstaltninger til at sikre, at en enkelt konkurs ikke destabiliserer det finansielle system, således som det var tilfældet med sammenbruddet i Lehman Brothers".

De centrale elementer i forslaget:

Større gennemsigtighed: I øjeblikket består der ingen indberetningspligt for OTC- derivater. Som følge heraf har de politiske beslutningstagere, myndighederne og desuden markedsdeltagerne ikke et klart overblik over, hvad der foregår på markedet. Ifølge Kommissionens forslag skal handler med OTC-derivater i EU indberettes til centrale datacentre (transaktionsregistre). Myndighederne i EU vil få adgang til disse registre, hvorved de får et bedre overblik over, hvem der skylder hvad og til hvem, og mulighed for på et tidligt tidspunkt at opdage eventuelle problemer, såsom akkumulering af risici. Samtidig vil den nye Europæiske Værdipapir- og Markedtilsynsmyndighed (ESMA) få ansvaret for at føre tilsyn med transaktionsregistrene og for at bevilge/ophæve disses registrering. Transaktionsregistrene skal desuden offentliggøre samlede positioner for hver klasse af derivater, således at alle markedsdeltagere får et klarere overblik over OTC-derivatmarkedet.

Større sikkerhed – mindre modpartsrisiko: I den nuværende situation formindsker deltagerne på OTC-derivatmarkedet ikke i tilstrækkelig grad modpartsrisikoen, som angår risikoen for tab i forbindelse med det forhold, at den ene part ikke erlægger de krævede betalinger, når de forfalder. Ifølge Kommissionens forslag skal OTC-derivater, som er standardiserede (dvs. de opfylder en række forud fastlagte krav, såsom et højt likviditetsniveau), cleares gennem centrale modparter (CCP'er). CCP'er er enheder, som placerer sig mellem de to parter i en transaktion og således bliver "køber over for alle sælgere" samt "sælger over for alle købere". Dette vil forhindre den situation, hvor et sammenbrud hos en markedsdeltager medfører et sammenbrud hos andre markedsdeltagere og derved bringer hele det finansielle system i fare. Hvis en kontrakt ikke kan komme i betragtning og derfor ikke kan cleares af en CCP, skal der anvendes forskellige risikostyringsteknikker (f.eks. krav om større kapitalbesiddelse). Eftersom CCP'er skal påtage sig yderligere risici, vil de være omfattet af strenge regler for god forretningsskik og harmoniserede organisatoriske og tilsynsmæssige krav for at garantere deres sikkerhed – såsom interne ledelsesregler, revisionskontrol, strengere kapitalkrav osv.

Større sikkerhed – mindre operationel risiko: Markedet for OTC-derivativer giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet, når man skal fastlægge de økonomiske og juridiske kontraktbetingelser. Der findes derfor en række stærkt skræddersyede og komplekse kontrakter på markedet, som stadig kræver stor manuel intervention på mange stadier af behandlingen. Dette øger den operationelle risiko, dvs. risikoen for tab som følge af for eksempel en menneskelig fejl. Det kræves i Kommissionens forslag, at markedsdeltagerne skal måle, overvåge og mindske denne risiko, for eksempel ved at anvende elektroniske midler til at bekræfte betingelserne i OTC-derivatkontrakter.

Anvendelsesområde: Forslaget gælder for alle typer OTC-derivater. Det gælder både for finansielle virksomheder, der anvender OTC-derivater, og for ikke-finansielle virksomheder, der har store positioner i OTC-derivater. Det gælder desuden for CCP'er og transaktionsregistre. Når ikke-finansielle virksomheder (f.eks. fabrikanter) benytter OTC-derivater til at mindske risikoen i forbindelse med deres kerneaktiviteter ("kommerciel hedging" anvendt til at beskytte mod f.eks. valutakurssvingninger), er de imidlertid fritaget for CCP-clearingkravene.

Baggrund

Et derivat er en kontrakt mellem to parter i tilknytning til det underliggende element, som det refererer til (f.eks. udviklingen i rentesatser eller i en valutas værdi, eller muligheden for, at en debitor går konkurs). Et over-the-counter (OTC)-derivat er et derivat, der ikke handles på en børs, men i stedet omsættes privat mellem to modparter. Brugen af derivater er taget stærkt til i de sidste ti år, og OTC-transaktioner har tegnet sig for det største bidrag til denne vækst. Ved udgangen af december 2009 svarede størrelsen af OTC-derivatmarkedet i fiktiv værdi til ca. 615 billioner USD, hvilket er en stigning på 12 % i forhold til slutningen af 2008. Dette var imidlertid stadig 10 % lavere end det toppunkt, der blev nået i juni 2008.

Næsten-sammenbruddet i Bear Sterns i marts 2008, konkursen i Lehman Brothers den 15. september 2008 og redningsaktionen for AIG den følgende dag betød, at man begyndte at sætte fokus på funktionsfejlene på OTC-derivatmarkedet, hvor 80 % af derivaterne handles. I en meddelelse om fremdrift i den europæiske genopretning fra marts 2009 forpligtede Kommissionen sig til på grundlag af en rapport om derivater og andre komplekse strukturerede produkter at tage passende initiativer til at øge gennemsigtigheden og tackle spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Memo/10/410


Side Bar