Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Bryssel den 13 september 2010

Kunskap i havsfrågor 2020: Bättre förståelse av våra hav förbättrar konkurrenskraft och tillväxt

I dag presenterar Maria Damanaki, EU:s kommissionär för fiske och havsfrågor, kommissionens förslag om kunskap i havsfrågor 2020. Förslaget ska skapa förutsättningarna för att utnyttja potentialen i den samlade havskunskap som finns i Europa. Strategin har tre delar och syftar i första hand till att öka vår förståelse av de europeiska haven, göra det enklare och billigare att använda havsdata och främja konkurrens mellan användare av havsdata.

Damanaki menar att förslaget om kunskap i havsfrågor både är fruktbart och kommer i rätt tid. ”Användarna av havsdata har uppmanat EU att agera i denna fråga. Därför har vi nu utarbetat ett omfattande förslag med tre huvudmål. För det första: genom att åtgärda flaskhalsarna och sänka de operativa kostnaderna för dem som använder havsdata kan vi hjälpa näringslivet att konkurrera i den globala ekonomin och bli mer hållbart, förbättra det offentliga beslutsfattandet på alla nivåer och stärka havsforskningen. För det andra: genom att öka tillgången till havsdata som är kvalitetskontrollerade, snabbt tillgängliga och enhetliga kan vi intensifiera konkurrensen och innovationsförmågan hos användarna. För det tredje: genom att minska osäkerheten i kunskaperna om haven kan vi lägga en bättre grund för förvaltningen av framtida förändringar. Det här kommer att hjälpa företag och offentliga organ att uppnå de viktiga målen i strategin Europa 2020.”

De två tredjedelar av jorden som består av hav påverkas i allt snabbare takt av intensivare fiske, utveckling i kustområden, nya navigationsmetoder, energiinfrastruktur offshore och ökade koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären. Dessa mänskliga verksamheter medför förändringar som läggs ovanpå den marina världens naturliga rytmer och cykler. Det är havsströmmar som huvudsakligen avgör hur milda eller stränga årstiderna blir i Europa, och därmed kommer dessa förändringar att få konsekvenser som märks långt från kustområdena och påverkar alla som lever och arbetar långt inne i landet. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen oss nya möjligheter att utnyttja havets rika och till stor del outforskade resurser på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, till gagn för mänskligheten.

För att förstå dessa förändringar, förutse den framtida utvecklingen och utnyttja de möjligheter som erbjuds måste vi kartlägga havets nuvarande och tidigare tillstånd. De europeiska länderna är väl medvetna om detta och man satsar från offentlig sida mer än en miljard euro per år på att samla in havsdata för så olika syften som säker sjöfart, skydd av kustremsor, prospektering för nya biomaterial och bedömning av fiskebestånd. Ett offentlig samråd har genomförts med personer som behöver havsdata för sina jobb i näringslivet, den akademiska världen eller offentliga sektorn, och det visade att dessa data inte är ändamålsenliga. Användarna menar att det är svårt att ta reda på vilka data som redan existerar. Det finns också restriktioner vad gäller både tillgången till data och vilka användare som har rätt till data. Andra hinder är brist på enhetlighet vad gäller standarder, format och nomenklatur, brist på information om exakthet och tillförlitlighet, prissättningen hos en del leverantörer samt otillräcklig temporal eller rumslig upplösning. Därmed förloras möjligheten att utveckla innovativa nya produkter och tjänster på grundval av havsdata. Den stora majoriteten av de yrkesverksamma inom området anser att det endast är åtgärder på EU-nivå som kan göra det möjligt för företag som är beroende av lättillgängliga havsdata att uppnå Europa 2020-målen för smart och hållbar tillväxt.

Kommissionens förslag visar hur man med hjälp av en integrerad strategi med flera olika rättsakter successivt kan bygga upp en struktur för insamling och sammanställning av observationer och på så vis få fram heltäckande havsområdesdata som uppfyller aktörernas behov.

Länk till förslaget: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar