Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

V Bruseli 13. septembra 2010

Poznatky o mori 2020: Lepšie pochopenie našich morí a oceánov v záujme posilnenia konkurencieschopnosti a rastu

Komisárka pre európske námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová dnes predstavila návrh Komisie s názvom Poznatky o mori 2020, ktorého zámerom je realizovať potenciál európskych poznatkov o mori. Cieľom tohto trojstranného prístupu je predovšetkým prehĺbiť naše poznatky o európskych moriach a oceánoch, jednoduchšie a lacnejšie využívať námorné dáta a posilniť konkurencieschopnosť užívateľov námorných dát.

Podľa komisárky Damanakiovej je tento návrh dobre načasovaný a prospešný. „Poznatky o mori 2020 je priamou odpoveďou na výzvu užívateľov námorných dát, aby EÚ zasiahla. Preto sme vypracovali tento komplexný návrh, ktorý zahŕňa tri základné ciele. Po prvé, odstránením obmedzení a znižovaním prevádzkových nákladov užívateľov námorných dát môžeme napomôcť konkurencieschopnosť súkromného sektora v globálnom hospodárstve a dosiahnuť tak náročný cieľ udržateľnosti; môžeme zlepšiť kvalitu verejného rozhodovania na všetkých úrovniach a posilniť námorný vedecký výskum mora. Po druhé, rozširovaním prístupu k overeným, rýchlo dostupným a uceleným námorným dátam, môžeme zvýšiť hospodársku súťaž a inováciu medzi užívateľmi. A po tretie, znižovaním neistoty v poznaní oceánov a morí môžeme poskytnúť spoľahlivý základ vyrovnania sa s budúcimi zmenami. Podnikom a verejným orgánom sa tak poskytnú prostriedky na splnenie najdôležitejších cieľov stratégie Európa 2020.“

Vývoj v intenzite rybolovu, rozvoj pobrežných oblastí, navigačné postupy alebo infraštruktúra na výrobu energie pri pobreží, ako aj rastúca koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére majú rastúci vplyv na dve tretiny tejto planéty, teda na moria a oceány. Zmeny vyplývajúce z týchto ľudských činností zasahujú do prirodzeného rytmu a životných cyklov v morskom prostredí. Vzhľadom na to, že morské prúdy sú prvotným činiteľom, od ktorého závisí miernosť alebo drsnosť európskych ročných období, vplyv týchto zmien sa prejavuje za hranicami našich pobrežných komunít u tých, ktorí žijú a pracujú hlboko vo vnútrozemí. Technologický pokrok zároveň ponúka nové príležitosti na udržateľné a zodpovedné využívanie bohatých a z väčšej časti nepreskúmaných zdrojov mora v prospech ľudstva.

Aby sme mohli pochopiť tieto zmeny, predpovedať budúci vývoj a využívať tieto príležitosti, je potrebné pozorovať prejavy mora v súčasnosti a minulosti. Európske verejné orgány si to dobre uvedomujú a každoročne vynakladajú viac ako miliardu eur na zber morských dát na rozličné účely od zaručenia bezpečnosti námornej navigácie, ochrany pobrežia, vyhľadávania nových biologických materiálov až po hodnotenie zásob rýb. Nedávna verejná konzultácia medzi tými, ktorí využívajú takéto dáta v priemysle či v univerzitnom výskume alebo verejných službách potvrdila, že tieto dáta nie sú prispôsobené na ich využívanie. Pre užívateľov je zložité zistiť, ktoré údaje už existujú. Existujú obmedzenia prístupu k dátam a príslušného využívania dát. Ďalšími prekážkami sú nejednotné normy, formáty a nomenklatúra, nedostatok dôsledných a presných informácií, cenová politika niektorých poskytovateľov služieb a nedostatočné časové alebo priestorové rozlíšenie. Na základe týchto údajov preto nie je možné vyvíjať inovatívne nové produkty a služby. Prevažná väčšina odborníkov v tejto oblasti sa domnieva, že iba postup na úrovni EÚ umožní tým, ktorých činnosť sa opiera o ľahko dostupné námorné dáta, aby splnili ciele stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného a udržateľného rastu.

Návrh Komisie ukazuje ako integrovaný prístup využívajúci širokú škálu právnych nástrojov postupne buduje príslušnú štruktúru, pričom sa zbierajú a zhromažďujú výsledky pozorovaní, aby sa zainteresovaným stranám mohol poskytnúť úplný súbor dát o úmorí, ktoré spĺňajú ich kritériá.

Internetový odkaz na návrh: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar