Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Bryssel 13. syyskuuta 2010

”Meriosaaminen 2020” tarjoaa parempaa tietoa meristä kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki julkisti tänään komission Meriosaaminen 2020 -ehdotuksen, jolla pyritään ensi sijassa saamaan parempaa tietoa Euroopan meristä ja valtameristä, helpottamaan merialan tietojen käyttöä ja tekemään niiden käytöstä edullisempaa sekä lisäämään kilpailua merialan tietojen käyttäjien keskuudessa.

Komissaari Damanakin mukaan ehdotus on hyödyllinen ja hyvin ajoitettu. ”Meriosaaminen 2020 -ehdotus perustuu merialan tietojen käyttäjien esittämään pyyntöön EU:n mukaantulosta. Heidän pyynnöstään laadimme tämän kattavan ehdotuksen, jolla on kolme tavoitetta. Ensinnäkin pyrimme pullonkauloja poistamalla ja merialan tietojen käyttäjille aiheutuvia toimintakustannuksia vähentämällä auttamaan yksityissektoria kilpailemaan maailmanlaajuisessa taloudessa ja vastaamaan kestävyyden haasteisiin. Voimme parantaa julkisen päätöksenteon laatua kaikilla tasoilla ja lisätä tieteellistä tutkimusta merialalla. Toiseksi voimme lisätä kilpailua ja innovointia merialan tietojen käyttäjien keskuudessa, kun laatuvarmennetut, nopeasti saatavat ja johdonmukaiset merialan tiedot ovat useampien käytettävissä. Kolmas tavoite on saada vankempi perusta tulevien muutosten hallinnalle, kun meriä ja valtameriä koskevaan osaamiseen liittyvää epävarmuutta vähennetään. Yrityksillä ja viranomaistahoilla on näin keinot saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tärkeät tavoitteet.”

Meret tai valtameret kattavat kaksi kolmasosaa planeetastamme, ja niihin vaikuttavat yhä suuremmassa määrin kalastuksen intensiteetti, rannikkoalueiden kehitys, meriliikennekäytännöt tai offshore-energiainfrastruktuuri sekä kasvihuonekaasujen kertyminen ilmakehään. Tällaisista ihmisen toiminnoista aiheutuvat muutokset eivät noudata meriympäristön luonnollista rytmiä ja kiertokulkua. Merivirtaukset ovat merkittävin Euroopan ilmaston leutouteen tai äärimmäisyyteen vaikuttava tekijä, joten näiden muutosten seuraukset tuntuvat paitsi rannikkoyhteisöissä myös pidemmällä sisämaassa työskentelevien ja asuvien elämässä. Samaan aikaan teknologian kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia hyödyntää merten runsaita, laajalti tuntemattomia luonnonvaroja kestävällä ja vastuullisella tavalla ihmiskunnan eduksi.

Jotta voisimme ymmärtää näitä muutoksia, ennustaa tulevaa kehitystä ja käyttää mahdollisuudet hyväksemme, meidän on tarkkailtava merten nykyistä ja aiempaa käyttäytymistä. Viranomaiset Euroopassa ovat hyvin tietoisia tästä ja käyttävät meritietojen keräämiseen yhteensä yli miljardi euroa vuosittain. Tietoja käytetään hyvin erilaisiin tarkoituksiin meriliikenteen turvallisuuden varmistamisesta rannikkojen suojeluun, uusien biomateriaalien etsintään tai kalakantojen arviointiin. Tietoja teollisuudessa, tutkimuksessa tai viranomaispalveluissa käyttävien keskuudessa hiljattain tehdystä kyselystä kävi kuitenkin ilmi, etteivät tiedot vastaa käyttäjien tarpeita. Käyttäjien on vaikea saada selville, mitä tietoja on jo olemassa. Niiden saantia ja käyttöönottoa rajoitetaan. Lisäesteitä aiheutuu vaatimusten, formaattien ja nimikkeistöjen hajanaisuudesta, täsmällisyyttä ja tarkkuutta koskevien tietojen puutteesta, joidenkin tiedon toimittajien hinnoittelupolitiikasta ja ajallisesta tai paikallisesta erottelutarkkuudesta. Näin menetetään tilaisuus kehittää kyseisten tietojen perusteella innovatiivisia uusia tuotteita ja palveluja. Suurin osan alalla toimivista on sitä mieltä, että merialan tietojen helposta saatavuudesta riippuvaiset yritykset voivat saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian älykkään ja kestävän kehityksen tavoitteet ainoastaan EU:n tasolla toteutettavien toimien avulla.

Komission ehdotus osoittaa, kuinka monenlaisista oikeudellisista välineistä hiljalleen muodostetaan havaintojen keräämiseen ja kokoamiseen järjestelmä, jolla saadaan sidosryhmien tarpeita vastaavat täydelliset tietokerrokset merialueista.

Linkki: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar