Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Bruxelles, den 13. september 2010

Marine Knowledge 2020: Bedre viden om vore have for at øge konkurrenceevnen og væksten

Maria Damanaki, der er EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, har i dag løftet sløret for Kommissionens forslag "Marine Knowledge 2020". Det skal sikre en bedre udnyttelse af vores viden om havene. Den valgte strategi falder i tre dele og skal først og fremmest forbedre vores forståelse af Europas have, gøre det nemmere og billigere at bruge marine data og fremme konkurrencen mellem brugere af marine data.

Maria Damanaki mener, at forslaget både er fordelagtigt og kommer i rette tid. "Marine Knowledge 2020 er en direkte reaktion på opfordringen fra brugerne af marine data til Kommissionen om at gøre noget på dette område. Derfor er vi fremkommet med dette omfattende forslag, som tjener tre grundlæggende formål. For det første kan vi, ved at fjerne flaskehalsene og reducere driftsomkostningerne for dem, der benytter marine data, hjælpe private virksomheder med at konkurrere i den globale økonomi og blive mere bæredygtige, forbedre kvaliteten i den offentlige beslutningsproces på alle niveauer og styrke den videnskabelige marine forskning. For det andet kan vi, ved at give bedre og hurtigere adgang til kvalitetskontrollerede marine data, øge konkurrencen og innovationen blandt brugerne. Og endelig kan vi, ved at mindske usikkerheden i vores viden om havene, skabe et bedre grundlag for forvaltningen af fremtidige forandringer. Dette vil give virksomheder og offentlige organer mulighed for at nå de centrale mål i vores Europa 2020-strategi."

De to tredjedele af jorden, der består af hav, påvirkes i et stadig hurtigere tempo af udviklingen i fiskeriintensiteten, udviklingen i kystområder, nye navigationsmetoder, offshore energiinfrastrukturer og den stigende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren. De forandringer, der følger af disse menneskelige aktiviteter, kommer oven i den marine verdens naturlige rytmer og cykler. Eftersom det især er havstrømmene, der er bestemmende for, hvor milde eller strenge årstiderne i Europa bliver, kan konsekvenserne af disse forandringer også mærkes uden for kystområderne af alle, der bor og arbejder langt inde i landet. Samtidig giver den teknologiske udvikling os nye muligheder for på holdbar og ansvarlig vis at udnytte havets rige og stort set uudforskede ressourcer til gavn for menneskeheden.

For at forstå disse forandringer, forudse den fremtidige udvikling og udnytte disse muligheder må vi observere havets nuværende og fremtidige adfærd. De europæiske lande er til fulde opmærksomme på dette, og myndighederne bruger over en milliard euro om året på at indsamle marine data til så forskellige formål som søfartssikkerhed, kystsikring, prospektering for nye biomaterialer eller måling af fiskebestande. En nylig rundspørge blandt dem, der har behov for sådanne data til deres arbejde inden for industrien, den akademiske verden og den offentlige sektor, har imidlertid bekræftet, at disse data ikke altid er egnede til formålet. Brugerne finder det svært at finde frem til, hvilke data der allerede findes. Der er begrænsninger med hensyn til adgangen til og brugen af dataene. Standarder, formater og nomenklaturer er ikke ensartede, der mangler oplysninger om præcision og nøjagtighed. Prissætningen hos nogle udbydere og en utilstrækkelig tidsmæssig og rumlig opløsning nævnes som eksempler på andre hindringer. Muligheden for at udvikle innovative nye produkter og tjenester baseret på disse data går dermed tabt. Langt de fleste af dem, der arbejder på dette område, mener, at det kun er gennem foranstaltninger på EU-plan, at man kan gøre det muligt for virksomheder, der er afhængige af let tilgængelige marine data, at nå Europa 2020-målene for intelligent og holdbar vækst.

Kommissionens forslag viser, hvordan en integreret tilgang med flere retsakter efterhånden begynder at danne en struktur for indsamling og kombination af observationer, der giver mulighed for at opbygge komplette lag af havbundsdata, der opfylder brugernes behov.

Link til forslaget: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar