Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1113

Bryssel den 13 september 2010

30 november 2010: Sista chansen för företag som ska registrera kemikalier

Kommissionen vill påminna företagen om att de måste registrera de farligaste och mest använda kemikalierna senast den 30 november i år, dvs. knappt 12 veckor från i dag. Registrering är en av milstolparna i Reach, EU-förordningen om kemikalier och säker kemikalieanvändning. Företagen påminns också om att de senast den 3 januari 2011 måste anmäla information om klassificering och märkning till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Vår kemiska industri måste vara bärkraftig. Vi uppmanar därför alla berörda företag att lämna in kompletta registreringsunderlag i tid. Dessa krav sätter stor press på företagen men de är också en investering som kommer att betala sig genom att kemikalieindustrin i EU får en ledande ställning. Det kommer att resultera i ökad konkurrenskraft, innovation och sysselsättning samt en renare och sundare miljö för EU:s medborgare, säger Antonio Tajani, kommissionens vice ordförande som också ansvarar för näringsliv och företagande samt Janez Potočnik, EU:s miljökommissionär.

Den 10 september hade ECHA fått in ungefär 400 registreringsunderlag och allt fler strömmar in. Företagen uppmanas därför att färdigställa och skicka in sina underlag så fort som möjligt. De huvudsakliga registranterna uppmanas registrera kemikalierna senast den 30 september, så att man har en säkerhetsmarginal om det skulle uppstå problem med registreringen och så att övriga registranter får tillräckligt med tid för att skicka in sina underlag före slutet av november. Företagen måste skicka in sina registreringsunderlag elektroniskt via Reachs IT-verktyg.

Kommissionen och ECHA gör allt de kan för att stötta företagen vid registreringen. En grupp högre tjänstemän från kommissionen, ECHA och olika branschorganisationer har med stor framgång arbetat för att göra registreringsförfarandet så smidigt som möjligt. ECHA har gjort en stor insats för att offentliggöra detaljerade vägledningar på 22 EU-språk.

Företagens ansträngningar bör också uppmärksammas. Tidsfristen närmar sig med stormsteg och det är en utmaning att utforma och leda arbetet inom forumet för informationsutbyte om ämnen, där företagen kan utbyta uppgifter om kemikalier i registreringssyfte.

Registreringsförfarandet påverkar inte bara kemikalieindustrin utan också andra aktörer t.ex. tillverkare inom textil- eller metallsektorn.

Användarna av kemikalier är beroende av att ämnena finns tillgängliga på marknaden och av att registreringen sker inom tidsfristen. Efter registreringen måste de också ta hänsyn till de rekommendationer för bättre säkerhet som leverantörerna fastställer, eller i vissa fall göra egna riskbedömningar i samband med särskilda användningsområden.

Tidsfrister för de nya reglerna för klassificering av ämnen

Företagen påminns också om att de senast den 1 december 2010 måste omklassificera de ämnen de säljer i enlighet med de nya reglerna för klassificering och märkning och sedan underrätta ECHA om klassificeringarna senast den 3 januari 2011. – Vårt råd till företag som förbereder sig för att lämna in en klassificerings- och märkningsanmälan är att försöka färdigställa anmälan i god tid. Kemikaliemyndighetens hjälpcentral och nationella hjälpcentraler kan hjälpa företagen, och särskilt små och medelstora företag, att uppfylla sina skyldigheter, säger Geert Dancet, ECHA:s verkställande direktör. Klassificeringen är nödvändig för att man ska kunna fastställa huruvida en kemikalie utgör en fara för hälsan eller miljön och den avgör vilken information som ska finnas på etiketten på produkter som används av arbetstagare och konsumenter. Det är viktigt att notera att dessa anmälningar också måste skickas in för små mängder kemikalier. Detta innebär att många fler företag berörs, även små och medelstora företag.

Ytterligare information: MEMO/10/400

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/news/clp_presskit_en.asp


Side Bar