Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 893

Bryssel den 10 juni 2009

Europeiska kommissionen lanserar ny strategi för att stimulera utvecklingen i Östersjöregionen

Idag lägger Europeiska kommissionen fram sitt förslag till en EU-strategi för Östersjöregionen. Fem år efter utvidgningen står Östersjöregionen inför en rad överhängande utmaningar, t.ex. den försämrade miljön i Östersjön, dåliga transportförbindelser, handelshinder och energiförsörjningsproblem. Problemen har förvärrats av att det inte funnits någon egentlig samordning. Syftet med den nya strategin, som läggs fram av Danuta Hübner, kommissionär med ansvar för regionalpolitiken, är att maximera utvecklingspotentialen i medlemsstaterna och regionerna i Östersjöregionen, som har närmare 100 miljoner invånare.

– EU:s strategi för Östersjöområdet är ett stort steg eftersom den banar väg för ett nytt slags samarbete inom EU. Det handlar inte om nya lagar eller institutioner, utan den bygger på EU-ländernas och regionernas regeringars och invånares vilja att ta itu med överhängande gemensamma utmaningar. Kommissionen föreslår en heltäckande handlingsplan som bygger på ingående samråd med nationella och regionala myndigheter, näringslivet, icke-statliga organisationer och universitetsvärlden: EU har goda förutsättningar att samordna det arbete som krävs för att använda de befintliga resurserna på bästa sätt för att rädda Östersjön, stimulera handeln och förbättra livskvaliteten för alla i regionen, säger Danuta Hübner.

Vari ligger problemen?

Östersjöregionen står inför en rad stora utmaningar. Kvaliteten på Östersjöns vatten blir allt sämre på grund av de alltför stora nitrat- och fosfatutsläppen, och den biologiska mångfalden är hotad. Ekonomierna behöver länkas samman i större utsträckning. Statistiken visar att man i alltför stor utsträckning förlitar sig på handeln med sina närmaste grannar. Ett hinder för Östersjöregionens utveckling är de långa avstånden, både inom regionen och till resten av EU – det tar t.ex. 36 timmar att ta sig med tåg från Warszawa till Tallinn. Ett annat problem är Estlands, Lettlands och Litauens isolerade läge när det gäller energiförsörjningen. I och med att allt fler oljefartyg trafikerar Östersjön finns det dessutom en överhängande olycksrisk.

Varför EU?

Runt Östersjön ligger åtta EU-medlemsstater och Ryssland. Redan tidigare har det lagts fram rapporter och handlingsplaner, men med begränsad verkan. De många organ som är inblandade måste samordna sitt arbete bättre. Många av de utmaningar som regionen står inför ligger inom EU:s politikområden. EU:s strukturfondsprogram i regionen banar väg för ett stärkt samarbete. Kommissionen lägger fram sina förslag för EU:s medlemmar men inser också att många av utmaningarna bara kan hanteras genom ett gott samarbete med Ryssland. Kommissionen rekommenderar därför att man stärker detta samarbete genom de initiativ som redan finns, t.ex. ” den nordiska dimensionen ” som är EU:s politiska samarbete med Ryssland, Norge och Island.

Den första i sitt slag

Östersjöstrategin består av ett meddelande och en handlingsplan med en förteckning över 80 flaggskeppsprojekt, varav somliga redan har påbörjats. Strategins fyra hörnstenar är att se till att denna del av Europa

  • får bättre miljö (t.ex. genom avloppsrening),

  • får ökat välstånd (t.ex. genom att stimulera innovation i små och medelstora företag),

  • blir tillgänglig och attraktiv (t.ex. genom bättre transportförbindelser), och

  • blir trygg och säker (t.ex. genom bättre insatser vid olyckor).

Detta är första gången som EU tagit fram en så pass omfattande strategi på makroregionsnivå. Den kan bli en inspirationskälla till liknande satsningar i t.ex. Medelhavsområdet eller Donaubäckenet. Inte minst är det ett första steg i riktning mot en regional tillämpning av EU:s integrerade havspolitik.

Mellan 2007 och 2013 kommer Östersjöregionen att tilldelas över 50 miljarder euro i investeringsstöd genom sammanhållningspolitiken och andra EU-satsningar, varav 27 miljarder euro för bättre förbindelser, närmare 10 miljarder euro för miljösatsningar, 6,7 miljarder euro för konkurrenskraft och 697 miljoner euro för säkerhet och riskförebyggande åtgärder.

Exempel på projekt

  • Fosfater ska försvinna från tvätt- och rengöringsmedlen i syfte att minska övergödningen av havet.

  • En plan för att sammanlänka Östersjöregionens energimarknad ska genomföras för att förbinda Estland, Lettland och Litauen med de europeiska näten.

  • Genom ”Rail Baltica” kommer man till 2013 att ha fått en järnvägsförbindelse mellan Warszawa och Tallinn med en målhastighet på 120 km/h.

  • Ett gemensamt övervakningssystem för sjöfarten kommer att skapas.

  • Det kommer att inrättas en fond för innovation och forskning som med hjälp av statliga och privata medel stöder olika forskningssatsningar som är skräddarsydda för regionens olika förutsättningar.

Bakgrund

I december 2007 bad medlemsstaterna att kommissionen skulle utarbeta en EU-strategi för Östersjöregionen. Det förslag som läggs fram idag bygger på det offentliga samråd på Internet som kommissionen inledde i november 2008 ( IP/08/1619 ) och på en rad olika offentliga debatter som hållits i de åtta berörda EU-länderna. Strategin är en av huvudprioriteringarna under Sveriges EU-ordförandeskap under andra halvåret 2009.

Läs mer om strategin och projekten på

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/


Side Bar