Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/891

Bryssel den 9 juni 2009

Kommissionär Viviane Reding gläder sig åt den nya europeiska stadgan om pressfrihet

Kommissionär Viviane Reding har i dag träffat Hans-Ulrich J ö rges, som är chefredaktör för den tyska tidskriften Stern och initiativtagare till den europeiska stadgan om pressfrihet. Denna stadga undertecknades den 25 maj av 48 europeiska journalister från 19 länder. Den ska skydda pressen från statlig inblandning och garantera journalisternas tillgång till informationskällor. Den slår även fast de viktigaste värden som myndigheter ska respektera i sina kontakter med journalister. I dag överlämnades den av Hans-Ulrich Jörges till kommissionär Viviane Reding, som uttryckte sin glädje över att journalisterna antagit den första europeiska stadgan om pressfrihet.

”De europeiska journalisternas initiativ till en stadga om pressfrihet bekräftar de grundläggande värdena i Europas demokratiska traditioner, som mediemångfald, yttrandefrihet och informationsfrihet. Det är samma värderingar som befästs i våra grundläggande rättsakter. Det här är också en påminnelse om att myndigheternas agerande är viktigt för en effektiv pressfrihet: de måste vara beredda att skydda yttrandefriheten och främja dess utveckling”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medier. ”Stadgan är därför ett viktigt steg mot att stärka dessa grundläggande värderingar och rättigheter, och journalisterna ska kunna hävda dem mot regeringar eller myndigheter så fort de känner att friheten i deras arbete hotas på ett omotiverat sätt.”

Hans-Ulrich J ö rges, som är chefredaktör för den tyska tidskriften Stern tillade: ”Vi är mycket tacksamma mot Viviane Reding för att hon redan från början gett ett sådant förbehållslöst stöd till tanken på en europeisk stadga om pressfrihet. Därför utgår vi ifrån att EU-kommissionen själv kommer att följa den här stadgan och aktivt bidra till att få den erkänd i hela Europa. Vi hoppas också att det i framtida förhandlingar om medlemskap ska uppsättas som villkor att kandidatländerna erkänner stadgan. Det viktigaste i stadgan är att Europa slutligen enas även journalistiskt och att våra kollegor får möjlighet att åberopa dess principer om pressfriheten kränks .

Stadgans tio artiklar beskriver de grundläggande principer som staten ska följa i sina kontakter med journalister, t.ex. förbud mot censur, fri tillgång till nationella och utländska mediekällor och frihet att samla in och sprida information. Stadgan understryker att journalister ska skyddas mot avlyssning och liknande intrång och att det måste finnas ett effektivt rättssystem som skyddar journalisternas rättigheter (hela stadgan kan läsas på engelska i bilagan). Den finns i dagsläget på åtta språk (engelska, franska, tyska, danska, kroatiska, ryska, polska och rumänska) och finns tillgänglig på en webbplats där intresserade journalister också kan underteckna den.

Idén om en europeisk stadga om pressfrihet föddes 2007 under ett möte mellan Reding och J ö rges och andra chefredaktörer för europeiska tidningar( IP/07/713 ). Den här typen av dialoger mellan tryckta medier och kommissionen har sedan 2005 anordnats årligen och behandlat en mängd olika ämnen (se även IP/05/1164 , IP/06/1445 och IP/08/1091 ). Arrangör är kommissionens mediearbetsgrupp , som har ansvaret för att granska kommissionens initiativ för att se till att de inte oavsiktligt skadar den redaktionella eller kommersiella friheten för tryckta medier. Stadgan om pressfrihet är ett konkret resultat av dessa fruktbara diskussioner mellan olika medier och Europeiska kommissionen.

Europeiska stadgan om pressfrihet och listan med signatärer kan läsas på : http://www.pressfreedom.eu

Bilaga

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.

Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.

Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.

Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.

Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.

Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.


Side Bar