Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 891

Brussel, 9 juni 2009

Commissaris Reding verwelkomt nieuw Europees Handvest voor persvrijheid

Commissaris Viviane Reding ontmoette vandaag de heer Hans-Ulrich Jörges, hoofdredacteur van het Duitse tijdschrift Stern en initiatiefnemer van het Europees Handvest voor persvrijheid. Het handvest is op 25 mei ondertekend door 48 Europese journalisten uit 19 landen om de pers te beschermen tegen staatsinmenging, en de toegang van journalisten tot informatiebronnen veilig te stellen. In het handvest worden de basiswaarden geformuleerd die overheden in hun contacten met journalisten moeten respecteren. Het is vandaag door de heer Jörges gepresenteerd en overhandigd aan Commissaris Viviane Reding, die de goedkeuring van dit eerste Europees Handvest voor persvrijheid door de journalisten toejuichte.

"Het door de Europese journalistengemeenschap geïnitieerde Handvest voor persvrijheid is een herbevestiging van fundamentele waarden als pluralisme in de media en vrijheid van meningsuiting en van informatie, die de pijlers vormen van de democratische tradities van Europa en verankerd zijn in de basiswetteksten. Voorts wordt er in het handvest op gewezen dat de overheden op het vlak van effectieve persvrijheid een belangrijke rol toekomt: zij moeten bereid zijn vrijheid van meningsuiting te beschermen en de ontwikkeling ervan aanmoedigen," aldus Viviane Reding, EU-Commissaris voor Informatiemaatschappij en media . "Het handvest is dan ook een belangrijke stap in de richting van een versterking van deze fundamentele waarden en rechten waarop journalisten zich kunnen beroepen ten overstaan van regeringen of overheden wanneer zij zich beperkt voelen in hun journalistieke vrijheid.

De heer Hans-Ulrich Jörges, hoofdredacteur van het Duitse tijdschrift Stern en initiatiefnemer van het handvest, voegt hieraan toe: "We zijn Viviane Reding heel dankbaar dat zij het idee van een Europees Handvest voor persvrijheid van meet af aan zonder voorbehoud heeft gesteund. We gaan er dan ook van uit dat de Europese Commissie het handvast zelf ook zal respecteren en er actief toe zal bijdragen dat het in heel Europa wordt gerespecteerd. We durven voorts te hopen dat de erkenning van het handvest als voorwaarde wordt gesteld bij toekomstige uitbreidingsonderhandelingen. Met het handvest wordt voornamelijk beoogd Europa eindelijk ook op journalistiek vlak te verenigen en alle collega's de mogelijkheid te bieden zich op de beginselen ervan te beroepen in geval van inbreuken op de persvrijheid."

In de tien artikelen van het handvest zijn de basisbeginselen vastgelegd die regeringen moeten respecteren in hun contacten met journalisten, zoals het censuurverbod, de vrije toegang tot nationale en buitenlandse mediabronnen en de vrijheid om informatie te verzamelen en te verspreiden. Het handvest beschermt journalisten ook tegen spionage en roept op tot een doeltreffend gerechtelijk apparaat dat de rechten van journalisten vrijwaart (zie bijlage voor de volledige tekst van het handvest). Momenteel bestaat het handvest in acht talen (Engels, Frans, Duits, Deens, Kroatisch, Russisch, Pools en Roemeens). Het kan online worden geraadpleegd en door belangstellende journalisten worden ondertekend.

Het idee van het Handvest voor persvrijheid is ontstaan in 2007, tijdens een ontmoeting tussen Commissaris Reding, de heer Jörges en andere hoofdredacteuren van Europese kranten. ( IP/07/713 ). Dergelijke dialogen op hoog niveau tussen de geschreven pers en de Commissie over diverse thema's vinden sinds 2005 op jaarlijkse basis plaats (zie ook IP/05/1164 , IP/06/1445 en IP/08/1091 ) door de Commission's Media Task Force , die tot taak heeft alle initiatieven van de Commissie te onderzoeken om uit te sluiten dat deze de editoriale of commerciële vrijheid van de geschreven pers ongewild in het gedrang brengen. Het Handvest voor persvrijheid is een concreet resultaat van deze vruchtbare discussies tussen diverse media en de Europese Commissie.

Het Europees Handvest voor persvrijheid en de lijst van ondertekenaars is te vinden op onderstaand internetadres: http://www.pressfreedom.eu

Annex

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.

Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.

Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.

Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.

Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.

Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.

Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.

Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.

Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.

Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.


Side Bar