Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/710

Briselē, 2009. gada 7. maijā

Telesakari: Konkurences sekmēšanas nolūkā Komisija pieņem pasākumus attiecībā uz sakaru pabeigšanas tarifiem

Eiropas Komisija šodien izklāstīja skaidras vadlīnijas ES telesakaru regulatoriem attiecībā uz metodi, kuras pamatā ir izmaksas un kas ir jāizmanto, aprēķinot savienojumu pabeigšanas tarifus — vairumtirdzniecības maksu, ko iekasē operatori, lai savienotu zvanu no cita operatora tīkla, kas, savukārt, atspoguļojas ikviena klienta rēķinā. Šīs vadlīnijas ir sagatavotas kā "ieteikums", kas nacionālajiem regulatoriem "pēc iespējas" jāņem vērā. Ieteikumā jo īpaši ir norādīts, ka savienojuma pabeigšanas maksu valsts līmenī vajadzētu noteikt, vienīgi pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, kas konkrētajam operatoram rodas, veicot savienojumu. Likvidējot ES telesakaru operatoru vidū pastāvošās cenu atšķirības, samazināsies patērētāju cenas par balss zvaniem vienas dalībvalsts teritorijā un starp dalībvalstīm, tādējādi laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam radot ietaupījumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām aptuveni 2 miljardu euro apmērā, kā arī tiks sniegts atbalsts ieguldījumiem un inovācijām visā telesakaru nozarē kopumā. Mobilo savienojumu pabeigšanas tarifi ES 2008. gadā bija no 2,00 euro centiem minūtē (Kiprā) līdz 15 euro centiem minūtē (Bulgārijā). Turklāt mobilo sakaru pabeigšanas tarifi (vidēji 8,55 euro centi minūtē) parasti ir 10 reizes augstāki par fiksētās līnijas sakaru pabeigšanas tarifiem (vidēji no 0,57 līdz 1,13 euro centiem minūtē). Tā kā mobilo sakaru pabeigšanas tarifi ir augstāki, fiksēto sakaru operatoriem un mazākiem mobilo sakaru operatoriem ir grūtāk konkurēt ar lielajiem mobilo sakaru operatoriem. Šīs atšķirības, kā arī dažādās normatīvās pieejas satricina vienoto tirgu un Eiropas konkurētspēju.

„Neraugoties uz dažu valstu regulatoru centieniem, lai sakaru pabeigšanas tarifus pietuvinātu to faktiskajām izmaksām, šie tarifi ES valstīs joprojām ir ļoti neviendabīgi, turklāt joprojām pastāv milzīgas atšķirības starp fiksēto un mobilo sakaru pabeigšanas tarifiem. Tas nekādā gadījumā neatbilst pieaugošajai fiksētās un mobilās telefonijas konverģencei un var izraisīt nopietnus konkurences traucējumus starp dalībvalstīm un operatoriem,” sacīja ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga. „Šodien Komisija ir pieņēmusi lēmumu rīkoties, lai novērstu šādus konkurences traucējumus vienotajā tirgū, kuri rada šķēršļus ieguldījumiem fiksēto tīklu modernizēšanā un pārejā uz optiskās šķiedras kabeļiem un par ko galu galā patērētājiem arī nākas maksāt.”

„Samazinot sakaru pabeigšanas tarifus līdz to faktisko izmaksu līmenim, palielināsies konkurence un Eiropas patērētāji no tā būs ieguvēji,” teica ES konkurences jautājumu komisāre Nēlī Krusa. „Tikai īstenojot stingru un saskaņotu pieeju regulācijai, var nodrošināt, ka pašreiz pastāvošie konkurences traucējumi visā ES tiek novērsti un ka arvien plašāk izplatās jauni, inovatīvi produkti, kas apvieno fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumus. Tieši šo iemeslu dēļ šodien pieņemtais Komisijas lēmums ir nozīmīgs solis ceļā uz tādu ES telesakaru reglamentēšanas pilnveidi, kas veicinātu konkurenci.”

Lai pilnībā izmantotu vienotā telesakaru tirgus potenciālu, Komisijas priekšlikumā ir izklāstīti izmaksu faktori, kas visiem ES nacionālajiem telesakaru regulatoriem būs jāņem vērā, nosakot sakaru pabeigšanas tarifus, kas nav vis tirgus cenas, bet gan cenas, ko regulē nacionālie regulatori. Tādējādi sakaru pabeigšanas tarifi tiks satuvināti līdz tādam līmenim, kas ir daudz zemāks par pašreizējo (saskaņā ar skaitļiem, kas norādīti ieteikumam pievienotajā Komisijas dienestu darba dokumentā, — līdz 2012. gada beigām šis līmenis būs no 1,5 līdz 3 euro centiem minūtē). Sakaru pabeigšanas tarifu pamatā ir jābūt faktiskā operatora izmaksām un tie būtu jāpiemēro visiem attiecīgā līmeņa operatoriem. Izņēmumi ir pieļaujami tikai atbilstīgi atsevišķiem nosacījumiem, uz konkrētu laiku, sakarā ar izmaksu atšķirībām, kuras ir ārpus operatora kontroles.

Nekonsekvenci visā Eiropā Komisija konstatēja, izvērtējot aptuveni 120 normatīvo aktu priekšlikumus, kurus attiecībā uz sakaru pabeigšanas tarifiem nacionālie regulatori bija iesnieguši pēdējo 6 gadu laikā. Turklāt mobilo sakaru pabeigšanas tarifi (vidēji 8,55 euro centi minūtē) ir aptuveni 10 reizes augstāki par fiksētās līnijas sakaru pabeigšanas tarifiem (vidēji no 0,57 līdz 1,13 euro centiem minūtē). Pēc Francijas regulatora ARCEP aplēsēm mobilo sakaru pabeigšanas faktiskajiem tarifiem vajadzētu būt no 1,00 līdz 2,00 euro centiem minūtē.

Mobilo sakaru operatoru netiešās subsīdijas

Komisija uzskata, ka minēto atšķirību pamatā nevar būt pamatizmaksas, tīkla vai valsts specifiskas iezīmes. Šīs atšķirības veido netiešas subsīdijas, no kurām gūst labumu mobilo sakaru operatori, kuriem ir liela tirgus daļa, bet nelabvēlīgā pozīcijā nostāda mazākus un fiksētās līnijas sakaru operatorus. Tās arī novirza līdzekļus no potenciālajiem ieguldījumiem (tādiem kā ieguldījumi ātrdarbīga interneta tīklos) un liek šķēršļus inovatīviem pakalpojumiem (tādiem kā satuvināti fiksēto un mobilo sakaru produkti vai, piemēram, piedāvājumi zvaniem par konkurētspējīgām cenām).

Sakaru pabeigšanas izmaksas operatoriem ir gan ienākumi, gan izdevumi: ja vienam operatoram ieņēmumi šo tarifu rezultātā samazinās, otram operatoram izmaksas samazinās. Ja regulatori ievēros vislielākās konsekvences pieeju, kas definēta ieteikumā, četru gadu laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam mazākie mobilo sakaru operatori (kuru izejošie zvani pārsniedz ienākošo zvanu skaitu) var paredzēt, ka tie saviem lielākajiem konkurentiem maksās mazāk, fiksēto sakaru operatori varētu iegūt par vismaz 2 miljardiem euro lielāku peļņu, maksājot zemākus, uz izmaksām balstītus sakaru pabeigšanas tarifus par zvaniem no fiksētā tālruņa uz mobilo, un ir paredzams, ka patērētājiem varētu rasties ietaupījumi vismaz 2 miljardu euro apmērā. Ilgtermiņā ietekme būs pat lielāka, jo palielināsies operatoru ienākumu apjoms, jauni operatori būs motivēti ienākt tirgū un paplašināt savu darbību un patērētāji gūs labumu no arvien novatoriskākiem pakalpojumiem.

Šo ieteikto pieeju sakaru pabeigšanas tarifiem visiem ES nacionālajiem regulatoriem būs jāpiemēro, sākot ar 2012. gada beigām. Tomēr tie nacionālie regulatori, kuru līdzekļi ir ierobežoti, varēs izmantot atšķirīgu pieeju vēl kādu noteiktu laiku pēc šā termiņa ar nosacījumu, ja tiek sasniegts līdzvērtīgs rezultāts konkurences ziņā.

Priekšvēsture

Šodien pieņemtais ieteikums par sakaru pabeigšanas tarifu regulējumu ES ir rezultāts, kas gūts pēc publiskās apspriešanas (kas norisinājās no 2008. gada jūnija līdz septembrim (IP/08/1016)) un apspriedēm ar dalībvalstīm (no 2008. gada oktobra līdz 2009. gada februārim), kā arī pēc 30 dienas ilgušās Eiropas Parlamenta organizētās aptaujas.

Atbilstīgi 19. pantam pamatdirektīvā par ES telesakaru noteikumiem Komisija saskaņo ES telesakaru noteikumu piemērošanu vienotajā tirgū, lai sekmētu konkurenci un lai patērētāji no tā gūtu labumu.

Sk. arī MEMO/09/222

Ieteikumu un Komisijas dienestu darba dokumentu sk.

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

Eiropas Regulatoru grupas nostāju par sakaru pabeigšanas tarifiem sk.

http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_83_mtr_ftr_cp_12_03_08.pdf
Annex

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

[ ]
Source: European Electronic Communications Regulation and Markets, 14th Progress Report

Call termination at local level: refers to the conveyance of calls from the local exchange or switch located nearest to the called subscriber to the premises of the called subscriber where the call is completed.

Call termination at single transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through the local exchange/switch for completion at the called subscriber's premises.

Call termination at double transit level: refers to the conveyance of calls from a transit switch located at a higher network level through two exchanges/switches for completion at the called subscriber's premises.


Side Bar