Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/303

Bruxelles, den 23. februar 2009

Kommissionen koncentrerer indsatsen om katastrofeforebyggelse og katastroferisikobegrænsning i og uden for EU

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget to meddelelser om katastrofehåndtering: én om en tilgang på Fællesskabsplan til afhjælpning af følgerne af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i EU og én om en strategi for støtte til katastroferisikobegrænsning i udviklingslande. Meddelelserne, der er vedtaget som en samlet pakke, er det første forsøg på at få fastlagt en mere strategisk tilgang – ikke mindst i lyset af de øgede risici, som klimaændringerne medfører. Der foreslås foranstaltninger på fællesskabsplan på områder, hvor en fælles indsats er mere effektiv end forskellige nationale tilgange, f.eks. videnudvikling, sammenkobling af aktører og politikker og forbedring af de katastrofeforebyggende instrumenter, som EU allerede har adgang til. Hvad angår udviklingslandene, fastlægger Kommissionen en EU-strategi for mindskelse af følgerne af naturkatastrofer i lande, der betragtes som højrisikolande. Begge meddelelser indgår som led i gennemførelsen af Hyogo-handlingsplanen for 2005-2015, der blev vedtaget på verdenskonferencen om katastrofebegrænsning.

EU-kommissær for miljø Stavros Dimas udtalte: "Naturkatastrofer er en stadigt større trussel for EU's medlemsstater, og det forventes, at de vil stige i hyppighed og omfang i årene fremover som følge af klimaændringerne. Vi må gøre alt, hvad vi kan for at mindske deres påvirkning og være så godt forberedt som muligt. Meddelelsen er det første vigtige skridt for at indlede en langfristet proces for Fællesskabets indsats på dette område".

EU-kommissær for udvikling og humanitær bistand Louis Michel udtalte: "Når flodbølger eller orkaner indtræffer, forårsager de store ødelæggelser og slår tilværelsen i stykker for fattige mennesker over hele verden. Vi ved, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Investeringer i katastrofebegrænsning, før en katastrofe indtræffer, giver et stort afkast sammenlignet med humanitær bistand bagefter. Vi ved, at situationen kun vil blive forværret på grund af klimaændringerne, og derfor må vi handle nu. Jeg er overbevist om, at katastrofebegrænsning vil bidrage til at redde liv, og at det er et effektivt våben i kampen mod fattigdommen i verden".

Forebyggelse: merværdi på europæisk plan

Meddelelsen om forebyggelse udpeger områder, hvor en indsats på EU-plan kan have en merværdi. Det drejer sig om: oprettelse af en fortegnelse på fællesskabsplan over eksisterende information og bedste praksis, udvikling af retningslinjer vedrørende risikofaktorer og kortlægning af risici, sammenkobling af aktører og politikområder i alle stadier af katastrofehåndteringen gennem mere uddannelse og bevidstgørelse, forbedret adgang til systemer for tidlig varsling og mere effektiv målretning af EU-midler.

Katastroferisikobegrænsning: en nødvendig forudsætning for fattigdomsbekæmpelse

Meddelelsen om katastroferisikobegrænsning indeholder følgende prioriterede indsatsområder:

  • styrkelse af den politiske dialog med udviklingslande
  • integration af katastroferisikobegrænsning i EU's og udviklingslandenes politik og foranstaltninger, herunder EU's støtte til nationale risikoforebyggende investeringer
  • udarbejdelse af regionale planer, den første for Vestindien. Disse handlingsplaner omfatter f.eks. støtte til bevidstgørelseskampagner.

EU vil fastlægge alle de konkrete tiltag i en gennemførelsesplan, som ventes i juni 2009.

Baggrund

I marts 2008 vedtog Kommissionen en meddelelse om styrkelse af EU's katastrofeberedskab (KOM(2008) 130). Den anvendte en integreret tilgang, der omfattede alle faser af katastrofer (forebyggelse, beredskab, øjeblikkelig reaktion, genopbygning), alle former for katastrofer (i og uden for EU, naturkatastrofer eller menneskeskabte) og alle EU-instrumenter og interinstitutionel koordinering. Til meddelelsen var vedlagt et særligt bilag om skovbrande. Meddelelsen bebudede de to forslag om henholdsvis forebyggelse og en EU-strategi til katastroferisikobegrænsning i udviklingslande. Europa-Parlamentet og Rådet har endvidere begge opfordret til hurtig handling på katastrofeforebyggelsesområdet.

De økonomiske omkostninger ved katastrofer i Europa skønnes at være 15 mia. EUR.

Katastrofer rammer udviklingslandene hårdest, da de er mest udsat og har de ringeste muligheder for at håndtere katastrofer. Katastrofer undergraver og bringer også opfyldelsen af FN's millenniumudviklingsmål i fare. Blandt de otte mål er målet om at halvere andelen af verdens befolkning, som lever for under én dollar om dagen, og målet om at alle børn skal have adgang til en grundskoleuddannelse inden år 2015 (http://www.un.org/millenniumgoals ).

I henhold til Hyogo-handlingsplanen for 2005, som er en international ramme for katastrofeforebyggelse, bør alle stater arbejde sammen i dette spørgsmål.

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm

Yderligere oplysninger

Meddelelserne kan ses på følgende websteder:

Meddelelse om forebyggelse:

http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Meddelelse om afhjælpning af katastroferisici:

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment_en.cfm


Side Bar