Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

V Bruseli, 5. februára 2009.

Rybné hospodárstvo: opatrenia Komisie na ochranu žralokov

Európska komisia dnes prijala vôbec prvý akčný plán EÚ na zachovanie a riadenie populácií žralokov. Cieľom tohto plánu je zabezpečiť, aby sa prijímali účinné kroky na podporu obnovenia ohrozených zásob žralokov, podľa potreby aj na základe preventívnych opatrení, a zároveň ustanoviť usmernenia v oblasti trvalo udržateľného riadenia príslušných oblastí rybolovu vrátane tých, kde žraloky predstavujú vedľajší úlovok. Súčasťou tohto plánu sú aj opatrenia na zlepšenie vedeckých poznatkov o zásobách žralokov a oblastiach ich lovu. Ustanovené opatrenia sa nevzťahujú len na žralokov ale aj na príbuzné druhy, ktorými sú rajotvaré ryby, a platia všade tam, kde pôsobí flotila EÚ, tak vo vodách Európskeho spoločenstva, ako aj mimo nich. Komisia takisto prijala záväzok, že sa bude usilovať zabezpečiť, aby činnosti EÚ v medzinárodných orgánoch a v rámci dohôd boli v súlade s jej vnútornou politikou týkajúcou sa žralokov.

Európsky komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Borg uviedol, že „žraloky sú vo veľkej miere ohrozené nadmerným rybolovom a vyčerpanie ich zásob môže zásadným spôsobom ovplyvniť nielen samotné žraloky ale aj morské ekosystémy a samotných rybárov. Preto sme dnes vytvorili akčný plán na zabezpečenie dôslednejšieho preventívneho prístupu k riadeniu oblastí rybolovu, v ktorých sa lovia žraloky, a na podporu výskumu, ktoré je nevyhnutný na úplné pochopenie úlohy, ktorú žraloky zohrávajú v živote našich oceánov, ako aj vplyvu, ktorý na ne rybolov môže mať.“

Súčasťou akčného plánu sú opatrenia na zlepšenie zhromažďovania údajov a vedeckých poznatkov, posilnenie riadiacich a technických opatrení a ďalšie zintenzívnenie kontroly zákazu odstraňovania žraločích plutiev, ktorý sa začal uplatňovať v roku 2003 vo vodách EÚ a ktorý sa vzťahuje na všetky plavidlá EÚ bez ohľadu na to, kde lovia. Nachádzajú sa v ňom opatrenia, ktoré by sa mali uplatňovať na úrovni EÚ a členských štátov, a jeho súčasťou je aj návrh, aby sa EÚ usilovala o ich schválenie zo strany všetkých príslušných regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu (RFMO). Úplný zoznam navrhovaných opatrení sa nachádza na uvedenej webovej adrese.

Tento plán sa vzťahuje na všetky chrupavkovité ryby – nielen na žraloky, ale aj na rajotvaré ryby a chiméry, ktorých je celkovo viac ako 1000 druhov. Nachádzajú sa vo všetkých oceánoch a moriach, predovšetkým v severnom Atlantickom oceáne, z ktorého pochádza viac ako 50 % úlovkov žralokov ulovených plavidlami ES. V dôsledku zvýšeného dopytu po výrobkoch zo žraloka (predovšetkým plutvách) dochádza od polovice 80. rokov v oblasti lovu žralokov k rýchlemu rastu. Tieto druhy sú však veľmi ohrozené nadmerným rybolovom, pretože žijú dlho, pomaly sexuálne dospievajú, majú dlhé obdobia gravidity a nízky reprodukčný potenciál.

Z nedávnej štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody vyplýva, že v súčasnosti je nadmerným rybolovom ohrozená až jedna tretina druhov žraloka, ktoré sa lovia vo vodách EÚ. Napriek ohrozenosti týchto zásob a ich významu pre flotily EÚ, neboli oblasti rybolovu žraloka v EÚ nikdy systematicky riadené. V posledných rokoch Komisia uznala, že zásoby žralokov sa dostali na alarmujúcu úroveň, a navrhla, aby sa buď prestali loviť, alebo aby sa výrazne znížila úmrtnosť pri rybolove, tak vo vodách EÚ, ako aj v niektorých RFMO.

Akčný plán EÚ týkajúci sa žralokov sa opiera o rozsiahle konzultácie s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a verejnosťou, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2007 a 2008. Obsah akčného plánu je v súlade s návrhmi medzinárodného akčného plánu FAO pre žraloky, ktorý bol prijatý v roku 1999. Súčasťou akčného plánu EÚ je v súlade s požiadavkou plánu FAO aj hodnotiaca správa týkajúca sa žralokov, ktorá sa nachádza v prílohe k tomuto oznámeniu.

Ďalšie informácie:

Memo/09/52

Odkaz na akčný plán a hodnotiacu správu týkajúcu sa žralokov:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar