Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

Brüssel, 5. veebruar 2009

Kalandus: komisjon algatab haide kaitsmise

Euroopa Komisjon võttis täna vastu läbi aegade esimese haide kaitse ja haivarude majandamise ELi tegevuskava. Tegevuskava eesmärk on tagada, et ohustatud haivarude taastamiseks võetakse kõikjal tõhusad meetmed, rakendades vajadusel ka ettevaatusprintsiipi, ning kehtestada suunised asjaomaste püügipiirkondade säästvaks kasutamiseks, sh ka nende, kus haisid püütakse kaaspüügina. Kava hõlmab samuti meetmeid, mis võimaldavad parandada haivarusid ja -püüki käsitlevat teadusteavet. Kehtestatud meetmed hõlmavad nii haisid kui ka nende sugulasliike raisid ning neid kohaldatakse kõikjal, kus püüavad ELi kalalaevad, nii Euroopa vetes kui ka mujal. Komisjon on võtnud endale ka kohustuse tagada, et ELi tegutsemine rahvusvahelistes organisatsioonides ja lepingute sõlmimisel oleks kooskõlas tema haivarusid käsitleva poliitikaga ühenduses.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg märkis: „Haid on väga tundlikud ülepüügi suhtes ning nende arvukuse kahanemisel võivad olla tõsised tagajärjed mitte ainult haidele, vaid ka merede ökosüsteemidele ja kaluritele endile. Seepärast oleme nüüd koostanud tegevuskava, millega võetakse haipüügipiirkondade majandamisel kasutusele ettevaatusprintsiibil põhinev lähenemisviis ning toetatakse põhjalikku uurimistööd, mis on vajalik selleks, et täielikult mõista haide rolli meie ookeanide elustikus ning mõju, mida võib neile avaldada püük.”

Kõnealune tegevuskava hõlmab meetmeid, mis võimaldavad parandada andmete kogumist ja teaduslikku nõustamist, tõhustada juhtimist ja tehnilisi meetmeid ning veelgi tugevdada kontrolli haide uimepüügi keelu üle, mis jõustus 2003. aastal ning millega keelati uimepüük ELi vetes ja kõigil ELi laevadel, sõltumata sellest, kus need püüavad. Kava hõlmab meetmeid, mida tuleb rakendada nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, ning selles tehakse ettepanek, et EL taotleb kõnealuste meetmete heakskiitmist ka kõigi asjaomaste piirkondlike kalandusorganisatsioonide poolt. Kavandatud meetmete täieliku loetelu leiate allpool lisatud lingi kaudu.

Tegevuskava hõlmab kõiki kõhrkalu, mitte ainult haisid, vaid ka raisid ja täispeaseid, kokku üle 1000 liigi. Neid leidub kõikjal maailmas, eelkõige Atlandi ookeani põhjaosas, kust ELi kalalaevad püüavad üle 50 % oma haisaagist. Ajendatuna suurenenud nõudlusest haitoodete järele (eriti haiuimed), on haipüük alates 1980ndate aastate keskpaigast kiiresti kasvanud. Kuid need liigid on ülepüügi suhtes eriti tundlikud, kuna nad on pika elueaga, saavutavad hilja suguküpsuse, on pika tiinuseaja ja madala sündimuse tasemega. Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu hiljutise uurimuse kohaselt ohustab liigne püük üht kolmandikku ELi vetes püütavatest hailiikidest. Vaatamata kõnealuste liikide tundlikkusele ja nende kasvavale tähtsusele ELi kalalaevastiku jaoks, ei ole EL haivarusid kunagi süsteemselt majandanud. Viimastel aastatel on komisjon saanud teada mitme haivaru murettekitavast olukorrast ning teinud ettepaneku püük täielikult keelata või tunduvalt vähendada kalastussuremust nii ELi vetes kui ka mitme piirkondliku kalastusorganisatsiooni reguleeritavatel aladel.

Haide kaitse ja haivarude majandamise ELi tegevuskava põhineb laiaulatuslikel konsultatsioonidel liikmesriikide, sidusrühmade ja üldsusega 2007. ja 2008. aasta vältel. Tegevuskava on liigendatud vastavalt FAO haisid käsitlevale rahvusvahelisele tegevuskavale. FAO rahvusvahelise tegevuskava nõuete kohaselt kaasneb ELi tegevuskavaga haide olukorra hindamisaruanne, mis on esitatud komisjoni vastava teatise lisas.

Lisateave:

MEMO/09/52

Link tegevuskava ja haide olukorra hindamisaruande juurde:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar