Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/206

Bruxelles, den 3. februar 2009

Statsstøtte: Kommissionen godkender den danske hjælpepakke til kreditinstitutterne

Europa-Kommissionen har godkendt den danske hjælpepakke til støtte for finansieringen af realøkonomien. Kommissionen fandt, at denne pakke var et godt middel til at genoprette tilliden til danske pengeinstitutters kreditværdighed og sætte skub i udlån til realøkonomien, samtidig med at den opfylder de retningslinjer, Kommissionen har opstillet for statsstøtte til imødegåelse af finanskrisen (se IP/08/1495 og IP/08/1901). Hjælpepakkens foranstaltninger er tidsbegrænsede, indebærer en markedskonform forrentning og indeholder tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug. Kommissionen drog derfor den konklusion, at hjælpepakken er et godt middel til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af den danske økonomi og derfor er forenelig med EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b).

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "hjælpepakken er et effektivt middel til at imødegå risikoen for kreditstramning i Danmark i denne krisetid. Kommissionen er tilfreds med de sikkerhedsforanstaltninger mod konkurrencefordrejninger, der er indbygget i den".

De nye foranstaltninger omfatter statslige kapitalindskud i kreditinstitutter og ændringer i den eksisterende garantiordning for bankerne, som blev godkendt af Kommissionen den 10. oktober 2008 (se IP/08/1483).

Den danske stat får mulighed for at indskyde hybrid tier 1-kapital i bankerne, så at de når op på en kernekapitalprocent på 12. Ordningen får et samlet budget på ca. 13,5 mia. EUR.

I sin vurdering konkluderede Kommissionen, at den omstændighed, at kapitalindskuddene forrentes med mellem 9 % og 12 %, alt efter det modtagende kreditinstituts risikoprofil, vil sikre mod misbrug af ordningen.

Desuden vil de dividenderestriktioner – bl.a. forbud mod enhver dividendeudbetaling frem til 2010 – samt de indskrænkninger i ledelsens aflønning og de adfærdsmæssige restriktioner, der er indført for at sikre, at pengene kommer til at gå til at finansiere realøkonomien, også sikre, at de potentielle konkurrencefordrejninger begrænses mest muligt.

Ordningen tager kun sigte på støtte til "fundamentalt sunde" kreditinstitutter. Hvis Kommissionen ikke finder, at et modtagende institut kan anses for at være "fundamentalt sund", vil der skulle fremlægges en omstruktureringsplan.

Danmark foreslog også ændringer i den eksisterende garantiordning for pengeinstitutter. Kommissionen fandt, at indførelsen af individuelle garantier for nye lån i op til tre år var et rimeligt og nødvendigt middel til at sikre de danske pengeinstitutter fortsat adgang til likviditet på mellemlang sigt. De adfærdsmæssige restriktioner og lønrestriktioner, der er indført, og de danske myndigheders tilsagn om at anmelde enhver forlængelse af ordningen efter seks måneder, vil sikre, at konkurrencefordrejningerne begrænses til et minimum.

En ikke-fortrolig udgave af den beslutning, der er truffet i denne sag, vil blive gjort tilgængelig på Konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside (rubrikken State Aid Register) under sagsnummer N31a/2009), så snart alle spørgsmål omkring fortrolighed er afklaret. I rubrikken State Aid Weekly e-News findes en oversigt over alle statsstøttebeslutninger offentliggjort på internet og i EU-Tidende.


Side Bar