Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/2002

Brüssel, 31. detsember 2009

Kalandus: jõustub uus süsteem, mis võimaldab kalandust paremini kontrollida ja võidelda ebaseadusliku püügiga

1. jaanuaril 2010 hakkavad kehtima uued ranged eeskirjad, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika kontrollisüsteemi. Nende eeskirjadega antakse ELile ja tema liikmesriikidele tõhusad vahendid, et kaitsta mitte ainult merede ja ookeanide ressursse vastutustundetute ettevõtjate eest, vaid ka kaitsta ausate kalurite elatusallikaid nii, et vähendatakse ebaausat konkurentsi. Tänu sellele, et riikidel ei ole lubatud kohaldada sooduskohtlemist ja puudub kiusatus petta, sest eeskirjade rikkujad ei pääse karistusest, võimaldab uus süsteem kaluritel töötada ühesugustel tingimustel ja seega edendada eeskirjade järgimist kalandussektoris.

Uus raamistik koosneb kolmest erinevast, kuid omavahel seotud määrusest: määrus, mis käsitleb võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu 1 ; määrus, mis käsitleb ELi kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ELi vetest väljaspool 2 ; ning määrus, millega luuakse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (kontrollimäärus) 3 .

Kalanduse ja merenduse volinik Joe Borg väljendas head meelt uute eeskirjade jõustumise üle: „Oli aeg, mil põhimõteteta kalurite vähemus leidis, et eeskirju võib järjepidevalt väänata või isegi rikkuda – ja pääseda karistamatult. Kalanduse uue kontrolliraamistikuga tehakse sellele lõpp.”

Mis tahes poliitika tõhusus sõltub suuresti sellest, kuidas seda jõustatakse. Ühise kalanduspoliitika rakendamine on seni olnud ebatõhus, kallis, keeruline ja vähetulemuslik.

Samal ajal hinnatakse ebaseadusliku püügitegevuse väärtuseks maailmas 10 miljardit eurot aastas, mis tähendab, et ebaseaduslik, reguleerimata ja teatamata jäetud kalapüük on maailmas suuruselt teine kalandustoodete allikas. EL on ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata jäetud kalapüügiga tegelevate ettevõtjate jaoks huvipakkuv turg, kus nõudlus kvaliteetsete toodete järele on suur ning ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata jäetud püüki saab näiteks töötlemisega hõlpsalt varjata, sest puudub selge mehhanism toodete jälgimiseks ja kalalaevade identifitseerimiseks.

Selliste probleemide lahendamiseks tegi komisjon 2007./2008. aastal ettepaneku ELi kalanduse kontrollisüsteemi täielikult muuta ja kehtestada eeskirjad, millega piiratakse kogu maailmas ebaseaduslikku, reguleerimata ja teatamata jäetud püüki.

Võitlus ebaseadusliku kalapüügi vastu

Ebaseaduslikku, reguleerimata ja teatamata jäetud püüki käsitleva uue määrusega tagatakse, et sellised tooted, mis on saadud ebaseadusliku tegevuse käigus, ei sisene ELi turule, kuna kõik ELis kaubeldavad merest saadud kalandustooted sertifitseeritakse ning nende päritolu on võimalik jälgida. Terviklik püügi sertifitseerimissüsteem aitab tagada, et püütud, lossitud ning turule viidud ja müüdud kala päritolu saab jälgida kogu protsessi vältel, st kuni kala jõuab võrgust taldrikule.

Selleks et rikkumiste vastu tõhusalt võidelda, kehtestatakse määrusega ka proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonide ühtlustatud süsteem. Peale selle on laiendatud ELi kodanike vastutust ja neid võib kodumaal vastutusele võtta, olenemata sellest, kus iganes nad maailmas tegutsevad.

Oktoobris sätestas komisjon üksikasjalikud rakenduseeskirjad, 4 mis peaksid asjaosaliste jaoks tegema uuele süsteemile ülemineku lihtsamaks. Alates 2008. aastast on komisjon korraldanud seminare ja teabetunde, et aidata ELi mittekuuluvatel riikidel uute nõudmistega kohaneda.

Vastutustundlik kalapüük väljaspool ELi

Püügitegevuseks loa andmist käsitleva määrusega, mis on jõus juba alates 2008. aasta oktoobrist, luuakse ühtne ja sidus raamistik ELi selliste laevade jaoks, mis kalastavad ELi vetest väljaspool ja mille tegevus on reguleeritud kalandusalaste partnerluslepingutega, piirkondlike kalandusorganisatsioonide vahel alla kirjutatud konventsioonidega ning kolmandate riikidega sõlmitud erakokkulepetega. Sel viisil on EL usaldusväärse juhtimise heaks eeskujuks rahvusvahelisel tasandil ja näitab, et ta võtab kogu maailmas merede ja ookeanide kaitsmist tõsiselt.

Karmim ja tõhusam kalanduskontroll

Uue kontrollimäärusega toetatakse ebaseaduslikku, reguleerimata ja teatamata jäetud püüki käsitleva määrusega kehtestatud jälgitavussüsteemi ning selle kohaselt kasutatakse moodsat tehnoloogiat kalandustoodete jälgimiseks kogu turustusahelas. Lihtsam, õiglasem, tõhusam ja odavam kontrollisüsteem tuleb kõigile kasuks, alates ametiasutustest kuni ettevõtjate ja tarbijateni.

Seni erines eeskirjade rikkumise eest määratav karistus riigiti, mis tähendas, et kalandussektoris ei olnud loodud võrdseid võimalusi, ning seetõttu said ettevõtjad kasu lõigata erinevatest karistussüsteemidest. Nüüd määratakse sama rikkumise eest sama karistus, hoolimata sellest, kus rikkumine toime pannakse ning mis rahvusest on kalur või mis lipu all ta sõidab. Lisaks kehtestatakse uue määrusega tõsiste rikkumiste jaoks punktisüsteem, mille kohaselt eeskirjade rikkujad võivad lõpuks oma kalapüügiloast ilma jääda.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

2 :

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1006/2008, 29. september 2008, mis käsitleb ühenduse kalalaevadele loa andmist püügitegevuseks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele ja millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 1627/94 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 3317/94.

3 :

Nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks ja millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006.

4 :

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad.


Side Bar