Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1941

V Bruseli 16. decembra 2009

Antitrustové opatrenie: Komisia prijíma záväzky spoločnosti Microsoft s cieľom poskytnúť používateľom možnosť zvoliť si webový prehliadač

Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým sa záväzky spoločnosti Microsoft na podporu hospodárskej súťaže na trhu s webovými prehliadačmi stávajú právne záväznými. Záväzky reagujú na obavy Komisie, že spoločnosť Microsoft prepojila svoj webový prehliadač Internet Explorer s operačným systémom Windows pre osobné počítače, a tým porušila pravidlá EÚ o zneužívaní dominantného postavenia na trhu [článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)]. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje, že európskym používateľom operačného systému Windows poskytne možnosť vybrať si spomedzi rôznych webových prehliadačov, pričom výrobcom počítačov a používateľom umožní Internet Explorer vypnúť. Microsoft dnes zverejňuje aj vyhlásenie, prostredníctvom ktorého sa zaväzuje uskutočniť ďalekosiahle informovanie verejnosti o interoperabilite.

Komisárska pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová v tejto súvislosti uviedla: „Z tohto rozhodnutia budú mať prospech milióny európskych spotrebiteľov, ktorým sa naskytá možnosť zvoliť si webový prehliadač, ktorý chcú používať. Táto možnosť výberu zlepší nielen ich súčasnú prácu s internetom, ale zároveň bude motiváciou pre spoločnosti zaoberajúce sa vývojom webových prehliadačov, aby svoje produkty inovovali a v budúcnosti poskytovali zákazníkom lepšie prehliadače.“

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje, že v Európskom hospodárskom p riestore v období piatich rokov sprístupní (prostredníctvom mechanizmu Windows Update) okno s možnosťou voľby , ktoré používateľom operačných systémov Windows XP, Windows Vista a Windows 7 umožní zvoliť si webový(-é) prehliadač(-e), ktoré si okrem (prípadne namiesto) prehliadača Internet Explorer spoločnosti Microsoft želajú inštalovať.

V záväzkoch sa zároveň uvádza, že výrobcovia počítačov budú môcť do svojich produktov inštalovať konkurenčné webové prehliadače, nastaviť ich ako predvolené a Internet Explorer vypnúť.

Dnešné rozhodnutie nasleduje po vyhlásení o námietkach, ktoré Komisia zaslala spoločnosti Microsoft 15. júla 2009 (pozri MEMO/09/15 ). Komisia v ňom uviedla svoje predbežné stanovisko, že spoločnosť Microsoft zrejme porušila článok 82 Zmluvy o ES (teraz článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie), a to zneužívaním dominantného postavenia na trhu s operačnými systémami klientských osobných počítačov tak, že prepojila prehliadač Internet Explorer s operačným systémom Windows.

Komisia sa preto domnieva, že spoločnosť Microsoft týmto narušila hospodársku súťaž, pretože jej to umožnilo umelú distribučnú výhodu, ktorá nesúvisí s podstatou produktu, na viac ako 90 % osobných počítačov. Vo svojom predbežnom stanovisku Komisia okrem iného uviedla, že takéto prepojenie produktov spomalilo inovačný proces na príslušnom trhu a vytvorilo umelé stimuly pre poskytovateľov obsahu a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom softvérov, aby svoje produkty alebo webové lokality navrhovali prednostne pre Internet Explorer.

Prijaté záväzky na tieto obavy reagujú. Používatelia osobných počítačov si budú môcť prostredníctvom okna s možnosťou voľby účinne a nestranne vybrať medzi Internet Explorerom a konkurenčnými webovými prehliadačmi. Malo by to zabezpečiť riadnu hospodársku súťaž a umožniť spotrebiteľom, aby mali prospech z technického vývoja a inovácií tak na trhu s webovými prehliadačmi, ako aj na súvisiacich trhoch, akými sú webové aplikácie.

Rozhodnutie Komisie sa zakladá na článku 9 nariadenia Rady č. 1/2003 o  vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Zohľadňujú sa v ňom výsledky prieskumu trhu z októbra 2009 (pozri MEMO/09/439 ). V závere tohto rozhodnutia sa neuvádza, či došlo k porušeniu právnych predpisov, ale spoločnosť Microsoft právne zaväzuje dodržiavať povinnosti, ktoré Komisii prisľúbila. Týmto sa zároveň končí preskúmanie Komisie. Ak spoločnosť Microsoft záväzky poruší, Komisia jej uloží pokutu vo výške do 10 % jej celkového ročného obratu bez toho, aby musela dokazovať porušenie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ.

Komisia môže tieto záväzky prehodnotiť v priebehu dvoch rokov. V tejto súvislosti bude spoločnosť Microsoft predkladať Komisii pravidelné správy a za určitých podmienok upraví okno s možnosťou voľby podľa požiadaviek Komisie.

Informácie o interoperabilite

V júli 2009 spoločnosť Microsoft predložila návrhy v súvislosti so zverejňovaním informácií o interoperabilite, ktoré by mali zlepšiť prevádzkovú schopnosť medzi produktmi spoločnosti Microsoft vrátane operačného systému Windows, Windows Server, Office, Exchange a SharePoint a produktmi tretích strán (pozri MEMO/09/352 ). Po intenzívnych diskusiách s Komisiou spoločnosť Microsoft dnes zverejňuje upravené znenie vyhlásenia a súvisiacich dokumentov (napríklad záručného listu a patentovej licencie) na svojej webovej lokalite. Túto iniciatívu na zlepšenie interoperability Komisia víta. Verejné vyhlásenie spoločnosti Microsoft má vo vzťahu ku Komisii formálny charakter, ale tretím stranám poskytuje záruky, ktorých sa môžu jednotlivo domáhať. Vplyv tohto vyhlásenia na trh bude Komisia dôkladne monitorovať, pričom výsledky zohľadní v rámci svojho hodnotenia pozastaveného preskúmania v oblasti hospodárskej súťaže týkajúceho sa interoperability (pozri MEMO/08/19 ).

Pozri aj MEMO/09/558 a MEMO/09/559.

Jonathan Todd (+ 32-2) 299 41 07

Linda Cain (+ 32-2) 299 90 19

Maria Javorova (+32-2) 299 89 03


Side Bar