Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1941

Bryssel 16. joulukuuta 2009

Komissio hyväksyy Microsoftin sitoumukset antaa käyttäjille vapaus valita verkkoselaimensa

Euroopan komissio on antanut päätöksen, jonka myötä Microsoftin tarjoamista sitoumuksista lisätä kilpailua verkkoselainten markkinoilla tulee oikeudellisesti sitovia. Sitoumuksilla poistetaan komission huoli siitä, että Microsoft on saattanut sitoa Internet Explorer -selaimensa Windows-käyttöjärjestelmään määräävää markkina-asemaa koskevien EU:n sääntöjen vastaisesti (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla). Microsoft sitoutuu tarjoamaan Windowsin eurooppalaisille käyttäjille vapauden valita verkkoselain. Tietokonevalmistajat ja käyttäjät voivat halutessaan kytkeä Internet Explorerin pois päältä. Microsoft julkistaa tänään myös sitoumuksen antaa kattavia yhteentoimivuuden edellyttämiä tietoja.

Kilpailuasioista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan miljoonat eurooppalaiset kuluttajat hyötyvät tästä päätöksestä, jonka myötä he voivat vapaasti valita käyttämänsä verkkoselaimen. ”Tällainen valintamahdollisuus parantaa käyttäjien kokemuksia internetistä nyt sekä kannustaa selainyrityksiä innovoimaan ja tarjoamaan tulevaisuudessa käyttäjille parempia selaimia."

Komission hyväksymien sitoumusten mukaan Microsoft antaa viiden vuoden ajan ETA-alueella oleville käyttäjille (Windowsin päivitystoiminnon kautta) valintaikkunan, jonka avulla Windows XP:n, Windows Vistan ja Windows 7:n käyttäjät voivat valita, minkä selaimen tai mitkä selaimet he haluavat asentaa Microsoftin Internet Explorer -selaimen tilalle tai sen lisäksi.

Sitoumuksissa annetaan tietokonevalmistajille myös mahdollisuus asentaa kilpailevia verkkoselaimia, myös oletusselaimiksi, ja kytkeä Internet Explorer pois päältä.

Tänään annettu päätös on seurausta komission 15. tammikuuta 2009 Microsoftille lähettämästä väitetiedoksiannosta (ks. MEMO/09/15 ). Komissio katsoi väitetiedoksiannossa alustavasti, että Microsoft on saattanut rikkoa EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa (nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artikla) käyttämällä väärin määräävää asemaansa asiakastietokoneiden käyttöjärjestelmien markkinoilla sitomalla Internet Explorerin Windowsiin.

Komissio katsoi alustavasti, että tällainen käytäntö vääristi kilpailua. Tämä johtui siitä, että Microsoft sai keinotekoisen jakeluedun, joka ei liittynyt sen tuotteen ominaisuuksiin. Tämä etu koski 90:ä prosenttia henkilökohtaisista tietokoneista. Lisäksi komissio katsoi alustavasti, että tuotteiden sitominen toisiinsa esti innovointia markkinoilla ja loi keinotekoisia kannusteita ohjelmistojen kehittäjille ja sisällöntarjoajille suunnitella tuotteensa tai verkkosivunsa ensi sijassa Internet Exploreria ajatellen.

Hyväksytyt sitoumukset ratkaisevat nämä ongelmat. Tietokoneiden käyttäjät saavat valintaikkunan avulla todellisen ja puolueettoman mahdollisuuden valita Internet Explorerin ja kilpailevien selainten välillä. Tämä varmistanee kilpailun tuotteiden ominaisuuksien perusteella ja antanee kuluttajille mahdollisuuden hyötyä teknisestä kehityksestä ja innovoinnista sekä verkkoselainten että niihin liittyvien tuotteiden, kuten internetpohjaisten sovellusten, markkinoilla.

Komission päätös perustuu EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklaan. Päätöksessä otetaan huomioon lokakuussa 2009 käynnistetyn markkinatestin tulokset (ks. MEMO/09/439 ). Päätös, johon ei sisälly päätelmää siitä, onko Microsoft rikkonut kilpailusääntöjä, tekee Microsoftin tarjoamista sitoumuksista oikeudellisesti sitovia ja päättää komission tutkintatoimet. Jos Microsoft ei toimi sitoumustensa mukaisesti, komissio voi määrätä sakon, joka on enintään 10 prosenttia Microsoftin vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta. Sakon määrääminen ei edellytä todisteita siitä, että Microsoft on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä.

Sitoumuksiin sisältyy lauseke, jonka mukaan komissio tarkistaa sitoumuksia kahden vuoden kuluttua. Microsoftin on raportoitava komissiolle säännöllisesti sitoumusten toteuttamisesta, ensimmäisen kerran kuuden kuukauden kuluttua, ja sen on tietyin edellytyksin tehtävä komission pyynnöstä muutoksia valintaikkunaan.

Yhteentoimivuutta koskevat tiedot

Microsoft teki heinäkuussa 2009 myös ehdotuksia, jotka liittyivät yhteentoimivuutta koskevien tietojen antamiseen. Kyseiset tiedot parantaisivat kolmansien osapuolten ja useiden Microsoftin tuotteiden (kuten Windows, Windows Server, Office, Exchange ja SharePoint) välistä yhteentoimivuutta (ks. MEMO/09/352 ). Komission kanssa käymiensä tiiviiden keskustelujen jälkeen Microsoft julkistaa tänään verkkosivuillaan parannetun version sitoumuksestaan ja siihen liittyvistä asiakirjoista (esimerkiksi takuusitoumus ja patenttien lisensointisopimus). Komissio suhtautuu myönteisesti tähän yhteentoimivuutta parantavaan aloitteeseen. Vaikka Microsoftin julkinen sitoumus on komission suhteen epävirallinen, se tarjoaa kolmansille osapuolille takeita, jotka voidaan saattaa voimaan yksityisoikeuden keinoin, jos niitä ei noudateta. Komissio aikoo seurata huolellisesti tämän sitoumuksen vaikutusta markkinoihin ja ottaa havaintonsa huomioon meneillään olevassa yhteentoimivuuteen liittyvässä kilpailuoikeudellisessa tutkinnassa (ks. MEMO/08/19 ).

Ks. myös MEMO/09/558 ja MEMO/09/559 .


Side Bar