Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Bruksela, dnia 27 listopada 2009 r.

Przewodniczący Barroso przedstawia skład nowej Komisji

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, przedstawił dzisiaj zakres obowiązków nowych Komisarzy. Aby odpowiednie zadania powierzyć odpowiednim ludziom, przewodniczący przeprowadził wcześniej szczegółowe rozmowy ze wszystkimi desygnowanymi komisarzami. Jest on przekonany, że stworzony przez niego zespół będzie w stanie zrealizować program zmian, o którym mowa w założeniach politycznych dla następnej Komisji, jakie przedstawił we wrześniu po otrzymaniu od 27 państw członkowskich nominacji na stanowisko przewodniczącego następnej Komisji i przed zatwierdzeniem jego kandydatury przez Parlament Europejski.

Przewodniczący Barroso oświadczył: „Mamy europejski program, a teraz mamy też europejski zespół. Opierając się na otrzymanych od państw członkowskich nominacjach, starałem się stworzyć zespół, który wniesie nowe pomysły i dynamizm, które pozwolą nam stawić czoła największym wyzwaniom, przed jakimi stoi dziś Europa. Powołane kolegium komisarzy realizować będzie założenia polityczne, jakie przedstawiłem Parlamentowi Europejskiemu. Wierzę, że nowa Komisja odegra znaczącą rolę w skierowaniu Europy na tory ożywienia gospodarczego i zrównoważonej rynkowej gospodarki społecznej, przynoszącej korzyści obywatelom. Stworzyłem silną Komisję, która budować ma przewidzianą w traktacie z Lizbony silną pozycję Europy, również na scenie międzynarodowej. Jednym z głównych zadań nowej Komisji będzie wdrożenie nowych możliwości, jakie stwarza traktat z Lizbony. Desygnowani komisarze będą mieli możliwość zaprezentowania się w styczniu 2010 r. w trakcie przesłuchań przed Parlamentem Europejskim. Po głosowaniu zatwierdzającym w Parlamencie przyjdzie czas na działanie i konkretne rezultaty dla naszych obywateli”.

Nowa Komisja liczyć będzie siedmiu wiceprzewodniczących. Jednym z nich będzie baronessa Catherine Ashton, która pełnić będzie równocześnie funkcję Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, powstałą w następstwie wejścia w życie traktatu z Lizbony z dniem 1 grudnia bieżącego roku. Wśród wiceprzewodniczących są trzy kobiety. Łącznie z przewodniczącym Barroso nowa Komisja liczyć będzie 27 członków – po jednym z każdego państwa członkowskiego, w tym dziewięć kobiet. Członkowie Komisji wywodzą się z różnych ugrupowań politycznych, między innymi Europejskiej Partii Ludowej (PPE), Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) i Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). 14 osób, w tym przewodniczący, było członkami poprzedniej Komisji.

Przewodniczący Barroso dokonał reorganizacji Komisji, której przewodniczył będzie po raz drugi. Zapowiedział utworzenie kilku nowych, następujących tek: działania w dziedzinie klimatu; sprawy wewnętrzne; sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo. W kilku innych obszarach dokonał pewnych przetasowań, w wyniku czego powstały następujące nowe teki: edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież; zdrowie i polityka konsumencka; przemysł i przedsiębiorczość; badania naukowe i innowacje; współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna i reagowanie kryzysowe. Więcej uwagi poświęcać się będzie kwestiom włączenia społecznego w ramach teki zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, większego znaczenia nabierze też agenda cyfrowa.

Zakres obowiązków desygnowanych komisarzy

 • Joaquín ALMUNIA: konkurencja. Wiceprzewodniczący Komisji.

 • László ANDOR: zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne.

 • Baronessa Catherine ASHTON: Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji.

 • Michel BARNIER: rynek wewnętrzny i usługi.

 • Dacian CIOLOS: rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

 • John DALLI: zdrowie i polityka konsumencka.

 • Maria DAMANAKI: gospodarka morska i rybołówstwo.

 • Karel DE GUCHT: handel.

 • Štefan FÜLE: rozszerzenie i europejska polityka sąsiedztwa. *

 • Johannes HAHN: polityka regionalna.

 • Connie HEDEGAARD: działania w dziedzinie klimatu.

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: badania naukowe i innowacje.

 • Rumiana ŻELEWA: współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna i reagowanie kryzysowe. *

 • Siim KALLAS: transport. Wiceprzewodniczący Komisji.

 • Neelie KROES: agenda cyfrowa. Wiceprzewodnicząca Komisji.

 • Janusz LEWANDOWSKI: budżet i programowanie finansowe.

 • Cecilia MALMSTRÖM: sprawy wewnętrzne.

 • Günter OETTINGER: energia.

 • Andris PIEBALGS: rozwój.*

 • Janez POTOČNIK: środowisko.

 • Viviane REDING: sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo. Wiceprzewodnicząca Komisji.

 • Olli REHN: sprawy gospodarcze i walutowe.

 • Maroš ŠEFČOVIČ: Wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji.

 • Algirdas ŠEMETA: podatki i unia celna, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych.

 • Antonio TAJANI: przemysł i przedsiębiorczość. Wiceprzewodniczący Komisji.

 • Androulla VASSILIOU: edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież.

* W ścisłej współpracy z Wysokim Przedstawicielem/Wiceprzewodniczącym, zgodnie z postanowieniami traktatów.

Bardziej szczegółowy opis obowiązków poszczególnych komisarzy znajduje się w tabeli umieszczonej w załączniku.

Funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego sprawować będzie baronessa Catherine Ashton. Jednakże ze względu na specyficzne zadania, jakie jej powierzono, między innymi na forum Rady, w razie nieobecności, przewodniczącego Komisji zastępować będą pozostali wiceprzewodniczący, w określonej przez niego następującej kolejności: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Kolejne kroki

Zanim członkowie nowej Komisji oficjalnie obejmą stanowiska i Komisja rozpocznie swoją kadencję, która potrwa do 31 października 2014 r., musi ona zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski. Indywidualne przesłuchania desygnowanych komisarzy przed Parlamentem Europejskim odbędą się w dniach 11-19 stycznia 2010 r., a 26 stycznia członkowie Komisji poddani zostaną kolegialnie głosowaniu zatwierdzającemu Parlamentu Europejskiego. Po głosowaniu Rada Europejska dokona mianowania nowej Komisji, która może wtedy rozpocząć pracę.

Podstawą prac nowej Komisji będą założenia polityczne dla następnej Komisji, jakie przewodniczący Barroso opracował we wrześniu bieżącego roku. Przewodniczący podkreślił w nich, że UE powinna odgrywać przywódczą rolę, tak aby wywierać wpływ na globalizację w celu przystosowania jej do swoich wartości i interesów. Przyjmując za punkt wyjścia fakt istnienia współzależności w skali światowej, José Manuel Barroso określił umożliwiający transformację plan działania dla UE – Europy, dla której podstawą wszelkich działań są jej obywatele. W dokumencie określił on pięć głównych wyzwań, przed jakimi stoi Europa:

 • przywrócenie wzrostu gospodarczego w chwili obecnej i zapewnienie jego trwałości oraz konkurencyjności w przyszłych latach,

 • zwalczanie bezrobocia i poprawa naszej spójności społecznej,

 • uczynienie z wyzwania, jakim jest „Europa oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju”, naszej przewagi konkurencyjnej,

 • zapewnianie bezpieczeństwa Europejczykom,

 • wzmacnianie obywatelstwa UE i udziału obywateli.

Priorytetowe działania, mające zapewnić, że Europa podoła tym wyzwaniom, zostaną określone w dziesięcioletnich ramach działania. Ramy pozwolą wypracować wizję Europy w 2020 r. i ożywić gospodarkę rynkową sprzyjającą włączeniu społecznemu, która jest charakterystyczną cechą europejskiego sposobu życia. Teki w nowej Komisji zostały tak rozdzielone, aby zapewnić realizację tych ambitnych założeń.

Przewodniczący Barroso wystosował do wszystkich komisarzy listy określające zakres powierzanych im zadań i podkreślił w nich istotną rolę Komisji jako siły napędowej działań UE na rzecz rozwiązania problemów jutra oraz nowe możliwości, jakie stwarza traktat z Lizbony. Przewodniczący potwierdził także swoje zaangażowanie w kwestię lepszych uregulowań prawnych, przestrzegających zasady pomocniczości i proporcjonalności i zapewniających wyraźną wartość dodaną na poziomie UE; szczególnego znaczenia należytego zarządzania finansami oraz pełnego przestrzegania postanowień Kodeksu postępowania członków Komisji Europejskiej. Podkreślił on również konieczność zawierania skutecznych partnerstw z państwami członkowskimi i innymi instytucjami, w szczególności z Parlamentem Europejskim.

Wyjaśnienia redakcyjne

Życiorysy wraz ze zdjęciami wszystkich 26 desygnowanych Komisarzy są dostępne na stronie:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar