Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Briselē, 2009. gada 27. novembrī

Priekšsēdētājs Barrozu atklāj savu jauno komandu

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien paziņoja jaunās Komisijas pienākumu sadalījumu. Priekšsēdētājs rīkoja vispusīgas apspriedes ar visiem nominētajiem komisāru amatu kandidātiem, lai īstos cilvēkus ieceltu īstajos amatos. Priekšsēdētājs uzskata, ka šī komanda var īstenot pārmaiņu darba kārtību, kas izvirzīta politiskajās pamatnostādnēs, kuras priekšsēdētājs iesniedza septembrī pēc tam, kad viņu bija nominējušas visas 27 dalībvalstis, un pirms Eiropas Parlaments viņu apstiprināja jaunās Komisijas priekšsēdētāja amatā.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: "Mums ir Eiropas programma, un tagad mums ir arī Eiropas komanda. Balstoties uz dalībvalstu nominācijām, es centos veidot kolēģiju, kas spēj radīt jaunas idejas un jaunu virzību attiecībā uz lielākajām problēmām, ar kurām mēs Eiropā patlaban saskaramies. Šī kolēģija īstenos politiskās pamatnostādnes, kuras es iesniedzu Eiropas Parlamentam. Es esmu pārliecināts, ka šī kolēģija būs izlēmīga, vadot Eiropu ceļā uz atveseļošanos un ilgtspējīgu sociālo tirgus ekonomiku, kas darbojas iedzīvotāju labā. Esmu izveidojis spēcīgu Komisiju, lai pildītu Lisabonas līgumā paredzēto Eiropas lielo lomu, tai skaitā pasaulē. Viens no šīs kolēģijas galvenajiem uzdevumiem būs iedzīvināt Lisabonas līgumā paredzētās jaunās iespējas. Eiropas Parlamenta uzklausīšanu laikā janvārī komisāru amatu kandidāti iepazīstinās ar sevi. Pēc Eiropas Parlamenta atbalsta balsojuma būs laiks sākt darbu un nodrošināt rezultātus mūsu pilsoņiem."

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 1. decembrī jaunajā kolēģijā būs 7 priekšsēdētāja vietnieki, tostarp priekšsēdētāja vietniece baronese Ketrina Eštona, kas vienlaikus būs arī Eiropas Savienības ārlietu un drošības politikas augstā pārstāve. Trīs priekšsēdētāja vietnieces būs sievietes. Jaunajā kolēģijā būs 27 locekļi, tostarp priekšsēdētājs Barrozu, pa vienam no katras dalībvalsts. Kolēģijā ietilpst 9 sievietes. Kolēģijas locekļi pārstāv dažādas politiskās grupas, īpaši Eiropas Tautas partiju ( EPP ), Sociālistu un demokrātu progresīvo aliansi ( S&D ) un Eiropas liberāļu un demokrātu apvienību ( ALDE ). 14 locekļi, tostarp priekšsēdētājs, jau bija darbu beidzošās kolēģijas locekļi.

Priekšsēdētājs Barrozu sava otrā pilnvaru termiņa kolēģiju ir izveidojis jaunā izskatā. Viņš ir paziņojis par vairākiem jauniem amatiem: klimata pārmaiņu novēršanā; iekšlietās; tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā. Viņš ir pārveidojis vairākus citus amatus: izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās; veselības un patērētāju aizsardzībā; rūpniecībā un uzņēmējdarbībā; pētniecībā un inovācijā; starptautiskās sadarbības, humānās palīdzības un reaģēšanas krīzes situācijās jomā. Jauns uzsvars tiks likts uz nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas amata iekļaušanu, kā arī uzmanība tiks no jauna pievērsta digitālās programmas amatam.

Komisāru amatu kandidātu pienākumi

 • Hoakins ALMUNJA: konkurence. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 • Lāslo ANDORS: nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija.

 • Barone se Ketrina EŠTONE: Eiropas Savienības ārlietu un drošības politikas augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece.

 • Mišels BARNJĒ: iekšējais tirgus un pakalpojumi.

 • Dačans ČOLOŠS: lauksaimniecība un lauku attīstība.

 • Džons Dalli: veselība un patērētāju aizsardzība.

 • Marija DAMANAKI: jūrlietas un zivsaimniecība.

 • Karels de GIHTS: tirdzniecība.

 • Štefans FILE: Paplašināšanās un kaimiņattiecību politika. *

 • Johanness HĀNS: reģionālā politika.

 • Konnija HĒDEGORDA: klimata pārmaiņu novēršana.

 • Moire GĒGENA-KVINNA: pētniecība un inovācija.

 • Rumjana ŽELEVA: starptautiskā sadarbība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās. *

 • Sīms KALLASS: transports. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 • Nēli KRUSA: digitālā programma. Komisijas priekšsēdētāja vietniece.

 • Janušs LEVANDOVSKIS: budžets un finanšu plānošana.

 • Sesīlija MALMSTRĒMA: iekšlietas.

 • Ginters ETINGERS: enerģētika.

 • Andris PIEBALGS: attīstība.*

 • Janess POTOČNIKS: vide.

 • Viviāna REDINGA: tiesiskums, pamattiesības un pilsonība. Komisijas priekšsēdētāja vietniece.

 • Olli RĒNS: ekonomika un monetārās lietas.

 • Marošs ŠEFČOVIČS: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks attiecību ar citām ES iestādēm un administrācijas jautājumos.

 • Aļģirds ŠEMETA: Nodokļu un muitas savienība, revīzija un krāpšanas apkarošana.

 • Antonio TAJĀNI: rūpniecība un uzņēmējdarbība. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 • Andrula VASILIU: izglītība, kultūra, daudzvalodība un jaunatnes lietas.

* Ciešā sadarbībā ar augsto pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieci saskaņā ar Līgumiem.

Pielikumā ir tabula ar sīkāku aprakstu par amata pienākumiem.

Baronesse Eštone būs pirmā priekšsēdētāja vietniece. Tomēr, ņemot vērā viņas konkrētās funkcijas, īpaši Padomē, priekšsēdētāja aizstāšanu viņa prombūtnes laikā nodrošinās citi priekšsēdētāja vietnieki priekšsēdētāja noteiktā prioritārā kārtībā. Prioritārā kārtība ir šāda: Viviāna Redinga, Hoakins Almunja, Sīms Kallass, Nēli Krusa, Antonio Tajāni, Marošs Šefčovičs.

Turpmākie pasākumi

Jaunajai Komisijai ir jāgūst Eiropas Parlamenta apstiprinājums, pirms tā var uzsākt darbu uz pilnvaru termiņu, kas ilgs līdz 2014. gada 31. oktobrim. Komisāru amatu kandidāti uzstāsies individuālā uzklausīšanā parlamentārajās komitejās no 11. līdz 19. janvārim. Paredzams, ka atbalsta balsojums par jauno Komisiju kopumā notiks 26. janvārī. Pamatojoties uz atbalsta balsojumu, Eiropadome iecels Komisiju amatā. Tad tā varēs uzsākt darbu.

Komisija darbu sāks, balstoties uz politiskajām pamatnostādnēm jaunajai Komisijai, kuras pagājušajā septembrī izvirzīja priekšsēdētājs Ba rrozu. Viņš uzsvēra vajadzību pēc ES vadošās lomas, globalizācijas ietekmēšanas, pamatojoties uz savām vērtībām un interesēm. Izmantojot savstarpējo atkarību pasaules līmenī kā atskaites punktu, viņš izvirzīja Eiropas Savienības pārmaiņu darba kārtību – veidot Eiropu tādu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta iedzīvotājiem. Viņš uzsvēra piecas galvenās problēmas, ar kurām Eiropai jāsaskaras.

 • Ekonomiskās izaugsmes atjaunošana tagad un ilgtermiņa ilgtspējas un konkurētspējas nodrošināšana nākotnē.

 • Bezdarba apkarošana un mūsu sociālās kohēzijas stiprināšana.

 • Ilgtspējīgas Eiropas panākšana un izmantošana kā priekšrocību konkurencē.

 • Eiropiešu drošības garantēšana.

 • ES pilsonības un līdzdalības stiprināšana.

Prioritātes šo problēmu risināšanai tiks noteiktas desmit gadiem, lai īstenotu ES redzējumu 2020. gadam, nostiprinot integrējošu sociālo tirgus ekonomiku, kas ir Eiropas dzīvesveida raksturīga iezīme. Amatu piešķiršana ir strukturēta, lai šo vērienīgo darba kārtību īstenotu.

Priekšsēdētājs Barrozu savās vēstulēs katram komisāram, kurās noteikti to jaunie pienākumi, uzsvēra gan Komisijas būtisko lomu – būt ES virzītājspēkam centienos risināt rītdienas problēmas, gan jaunās iespējas, ko sniedz Lisabonas līgums. Viņš atkārtoti uzsvēra savu apņemšanos īstenot gudra regulējuma darba kārtību, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, galveno uzsvaru liekot uz skaidru pievienoto vērtību ES līmenī; īpašu uzmanību pievēršot pareizai finanšu pārvaldībai; kā arī pilnībā ievērojot Eiropas Komisijas locekļu rīcības kodeksu. Viņš arī uzsvēra vajadzību pēc veiksmīgas partnerības ar dalībvalstīm un citām iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Parlamentu.

Piezīme redaktoriem

26 komisāru amata kandidātu CV ar fotogrāfijām tagad ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar