Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1837

Bruxelles, den 27. november 2009

Barroso præsenterer den nye kommission

José Manuel Barroso, Europa-Kommissionens formand, offentliggjorde i dag fordelingen af porteføljer i den nye kommission. For at finde den rette person til det rette job har han ført indgående samtaler med alle de indstillede kommissærer. Det er Barrosos opfattelse, at dette hold af kommissærer vil kunne gennemføre den moderniseringsdagsorden, der indgik i de politiske retningslinjer, som han fremlagde i september efter at være blevet indstillet af samtlige 27 medlemsstater - inden Europa-Parlamentet havde godkendt ham som formand for den næste kommission.

José Manuel Barroso udtalte: "Vi har et europæisk program, og nu har vi også har et europæisk hold. Jeg har på baggrund af medlemsstaternes indstillinger søgt at sammensætte et kommissærkollegium, som kan udvikle nyskabende ideer og skabe ny dynamik i forhold til de store udfordringer, Europa i dag står over for. Dette kommissærkollegium vil gennemføre de politiske retningslinjer, jeg fremlagde for Europa-Parlamentet. Jeg har tillid til, at disse kommissærer vil få afgørende indflydelse på Europas indsats for at genoprette økonomien og etablere en bæredygtig social markedsøkonomi, som borgerne kan nyde godt af. Jeg har sammensat en stærk kommission til at varetage Europas rolle, som er styrket med Lissabontraktaten - herunder også på den internationale scene. En af kommissærkollegiets vigtigste opgaver bliver at udnytte de nye muligheder, som Lissabontraktaten giver. De indstillede kommissærer vil præsentere sig selv ved Europa-Parlamentets høring i januar. Når Parlamentet ved afstemning har godkendt kommissærerne, tager de fat på deres arbejde, som skal sikre borgerne konkrete resultater."

Den nye kommission får 7 næstformænd, herunder næstformanden, Catherine Ashton, som også bliver EU's højtstående repræsentant i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, når Lissabontraktaten træder i kraft den 1. december. Tre af næstformændene bliver kvinder. Den fremtidige kommission får 27 medlemmer, inklusive José Manuel Barroso - dvs. ét fra hver medlemsstat. Der er 9 kvindelige kommissærer. Kollegiets medlemmer kommer fra forskellige politiske familier - Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (PPE), Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater (S&D) og Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE). 14 medlemmer, heriblandt formanden, var allerede medlemmer af den afgående kommission.

José Manuel Barroso har i forbindelse med sit andet formandsmandat skabt fornyelse inden for Kommissionen. Der er fastlagt en række nye porteføljer: klima, indre anliggender, retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU‑borgerskab. Han har omlagt en række andre ansvarsområder: uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, sundhed og forbrugerpolitik, erhvervsliv og iværksætteri, forskning, innovation og videnskab, internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring. Der vil blive lagt ny vægt på inklusion i porteføljen for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion og skabt fornyet fokus med porteføljen for den digitale dagsorden.

Porteføljer for de indstillede kommissærer

 • Joaquín ALMUNIA: Konkurrence ; næstformand for Kommissionen

 • László ANDOR: Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

 • Catherine ASHTON: EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik; næstformand for Kommissionen

 • Michel BARNIER: Indre marked og tjenesteydelser

 • Dacian CIOLOS: Landbrug og udvikling af landdistrikter

 • John DALLI: Sundhed og forbrugerpolitik

 • Maria DAMANAKI: Maritime anliggender og fiskeri

 • Karel DE GUCHT: Handel

 • Štefan FÜLE: Udvidelse og naboskabspolitik*

 • Johannes HAHN: Regionalpolitik

 • Connie HEDEGAARD: Klima

 • Maire GEOGHEGAN-QUINN: Forskning, innovation og videnskab

 • Rumiana JELEVA: Internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring*

 • Siim KALLAS: Transport; næstformand for Kommissionen

 • Neelie KROES: Digital dagsorden; næstformand for Kommissionen

 • Janusz LEWANDOWSKI: Budget og finansiel programmering

 • Cecilia MALMSTRÖM: Indre anliggender

 • Günther OETTINGER: Energi

 • Andris PIEBALGS: Udvikling*

 • Janez POTOČNIK: Miljø

 • Viviane REDING: Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab; næstformand for Kommissionen

 • Olli REHN: Økonomiske og monetære anliggender

 • Maroš ŠEFČOVIČ: Interinstitutionelle forbindelser og administration; næstformand for Kommissionen

 • Algirdas ŠEMETA: Beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig

 • Antonio TAJANI: Erhvervsliv og iværksætteri; næstformand for Kommissionen

 • Androulla VASSILIOU: Uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

* I tæt samarbejde med den højtstående repræsentant/næstformanden i overensstemmelse med traktaterne.

Der vedlægges en oversigt med en mere detaljeret beskrivelse af ansvarsområderne.

Catherine Ashton bliver første næstformand. Under hensyn til hendes specifikke funktioner, navnlig i Rådet, erstattes formanden under fravær af de andre næstformænd i den protokollære rækkefølge, der er fastlagt af José Manuel Barroso. Denne rækkefølge er følgende: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani og Maroš Šefčovič.

Det videre forløb

Den nye kommission skal godkendes af Europa-Parlamentet, inden den påbegynder sin embedsperiode, der løber frem til 31. oktober 2014. De indstillede kommissærer vil blive hørt enkeltvis af parlamentsudvalgene fra den 11. til den 19. januar. Afstemningen om godkendelse af hele den nye Kommission forventes at finde sted den 26. januar. Det Europæiske Råd udpeger kommissionen på grundlag af Parlamentets afstemning, og derefter kan den gå i gang med sit arbejde.

Den vil arbejde ud fra de politiske retningslinjer for den næste kommission, som José Manuel Barroso udstak i september. Han understregede behovet for, at Den Europæiske Union indtager en ledende rolle og øver indflydelse på globaliseringen ud fra sine værdier og interesser. Med udgangspunkt i den gensidige globale afhængighed fremlagde han en EU-dagsorden for forandring, hvis omdrejningspunkt er borgerne. Han pegede på fem store udfordringer, som Europa står over for:

 • Der skal på ny skabes økonomisk vækst, og der skal sikres langsigtet bæredygtighed og konkurrenceevne i fremtiden

 • A rbejdsløsheden skal bekæmpes og den sociale samhørighed styrkes

 • Indsatsen for at sikre et bæredygtigt Europa skal vendes til en konkurrencemæssig fordel

 • EU-borgernes sikkerhed skal forbedres

 • EU-borgerskabet skal styrkes og borgernes deltagelse øges.

Ramme rne for prioriteringen af disse udfordringer er en tiårsperiode og en vision for EU anno 2020, og formålet er at skabe ny dynamik i den inklusive sociale markedsøkonomi, som kendetegner den europæiske samfundsmodel. Fordelingen af porteføljer er foretaget med henblik på at virkeliggøre denne ambitiøse dagsorden.

José Manuel Barroso understreger i sine breve til de enkelte kommissærer om deres nye ansvar dels den helt centrale rolle, Kommissionen har som drivkraft bag EU's indsats over for fremtidens udfordringer, dels de nye muligheder, som Lissabontraktaten frembyder. Han gentog sit tilsagn om at ville sikre intelligent lovgivning, der respekterer subsidiaritet og proportionalitet og samtidig giver påviselig merværdi på EU-plan. Der skal være særlig opmærksomhed på sund finansiel forvaltning og fuld efterlevelse af adfærdskodeksen for medlemmerne af Europa-Kommissionen. Han understregede også behovet for et succesfuldt partnerskab med medlemsstaterne og de andre institutioner, navnlig Europa-Parlamentet.

Baggrundsoplysninger

CV'erne med foto af de 26 indstillede kommissærer findes nu på:

http://www.ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

ANNEXE

Barroso II Commission – 2010/2014

Allocation of portfolios and supporting services

Note on the Vice-Presidencies: Baroness Catherine Ashton will be the 1 st Vice-President. However, having regard to her specific functions, notably in the Council, the replacement of the President in his absence will be assured by the other Vice-Presidents, in the order of precedence defined by the President. The order of precedence is: Viviane Reding, Joaquín Almunia, Siim Kallas, Neelie Kroes, Antonio Tajani, Maroš Šefčovič.

Portfolios

Names

Services

President

José Manuel Barroso

Secretariat-General (SG);

Legal Service (LS);

Bureau of European Policy Advisers (BEPA);

Spokespeople's Service (SPP).

Changes for the SG:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves to the SG from DG Enterprise and Industry (ENTR);

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves from the SG to the Internal Audit Service (IAS).

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the Commission

Baroness Catherine Ashton

DG External Relations (RELEX)

Agriculture and Rural Development

Dacian Ciolos

DG Agriculture and Rural Development (AGRI)

Budget and Financial Programming

Janusz Lewandowski

DG Budget (BUDG)

Climate Action

Connie Hedegaard

DG Climate Action (to be set up before Summer 2010): core of DG Climate Action will be the existing Directorate C of DG Environment (ENV) except the Clean Air Unit ENV C.3 that will remain in DG Environment.

Competition. Vice-President of the Commission

Joaquín Almunia

DG Competition (COMP)

Change for DG COMP:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Development 1

Andris Piebalgs

DG Development (DEV);

The development part of EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 2

Digital Agenda. Vice-President of the Commission

Neelie Kroes

DG Information Society (INFSO);

European Network and Information Security Agency (ENISA).

Change for DG INFSO :

The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves from DG INFSO to DG Education and Culture (EAC).

Economic and Monetary Affairs

Olli Rehn

DG Economic and Monetary Affairs (ECFIN)

EUROSTAT

Education, Culture, Multilingualism and Youth

Androulla Vassiliou

DG Education and Culture (EAC);

DG Translation (DGT);

DG Interpretation (SCIC);

Translation Centre for the Bodies of the EU (CdT);

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP);

European Training Foundation (ETF);

European Institute of Technology (EIT);

The EAC part of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Changes for DG EAC:

- The MEDIA Programme Unit INFSO A.2 moves to DG EAC from DG Information Society (INFSO);

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move to DG EAC from DG Research (RTD);

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move from DG EAC to DG Communication (COMM).

Employment, Social Affairs and Inclusion

László Andor

DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL);

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound);

European Agency for Health and safety at Work (EU-OSHA).

Change for DG EMPL:

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship.

Energy

Günter Oettinger

DG Energy to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

Euratom Supply Agency;

The energy part of Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

Change for DG TREN:

The state aid competencies currently in DG Transport and Energy (TREN) will move to DG COMP.

Enlargement and Neighbourhood Policy 3

Štefan Füle

DG Enlargement (ELARG);

The neighbourhood parts of DG External Relations (RELEX) and of the EuropeAid-Cooperation Office (AIDCO). 4

Environment

Janez Potočnik

DG Environment (ENV);

European Environmental Agency (EEA).

Changes for DG ENV:

- The Climate Directorate ENV C moves from DG ENV to the new DG for Climate Action (except the Clean Air Unit C.3);

- The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move from DG ENV to DG Humanitarian Aid (ECHO);

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves from DG ENV to DG Health and Consumers (SANCO).

Health and Consumer Policy

John Dalli

DG Health and Consumers (SANCO);

Community Plant Variety Office (CPVO);

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

European Food Safety Authority (EFSA);

European Medicines Agency (EMEA);

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC).

Changes for DG SANCO:

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move to DG SANCO from DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the European Medicines Agency comes under the Health and Consumer portfolio;

- The Biotechnology, Pesticides and Health Unit ENV D.4 moves to DG SANCO from DG Environment (ENV).

- The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves from DG SANCO to DG Justice, Liberty and Security (JLS) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Home Affairs

Cecilia Malmström

Directorates B, C and F of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX);

European Police Office (EUROPOL);

European Police College (CEPOL);

Visa System (VIS II) and Schengen System (SIS II);

European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (EMCDDA).

Industry and Entrepreneurship. Vice-President of the Comission

Antonio Tajani

DG Enterprise and Industry (ENTR);

European Chemicals Agency (ECHA).

Changes for DG ENTR:

- The Better Regulation Unit ENTR B.5 moves from DG ENTR to the Secretariat-General (SG).

- The Pharmaceutical Products and Cosmetics Units ENTR F.2 and F.3 move from DG ENTR to DG Health and Consumers (SANCO), consequently the European Medicines Agency moves to the Health and Consumer Policy portfolio;

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves from DG ENTR to DG TRADE;

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move to DG ENTR from DG Transport and Energy (TREN), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) comes under the Industry and Entrepreneurship portfolio.

Vice-President for Inter-institutional Relations and Administration

Maroš Šefčovič

For inter-institutional relations, the Vice-President will draw on the support of the Secretariat-General (SG).

For administration:

DG Personnel and Administration (ADMIN – from 1 January 2010 DG Human Resources and Security, HR);

DG Informatics (DIGIT);

Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO); Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB);

Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL);

European Personnel Selection Office (EPSO);

European Administration School (EAS).

Internal Market and Services

Michel Barnier

DG Internal Market and Services (MARKT);

Office of Harmonisation in the Internal Market (OHIM).

International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response 5

Rumiana Jeleva

DG Humanitarian Aid (ECHO)

Change for DG ECHO:

The Civil Protection Units ENV A.3. and ENV A.4 move to DG ECHO from DG Environment (ENV).

Justice, Fundamental Rights and Citizenship. Vice-President of the Commission

Viviane Reding

Directorates D and E of DG Justice, Liberty and Security (JLS) (Directorate A will serve both the Home Affairs portfolio and the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio);

The Equality between Men/Women, Action against Discrimination, Civil Society Directorate EMPL G (will remain within DG EMPL but be placed under the responsibility of the commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship);

European Fundamental Rights Agency (FRA);

European Institute for Gender Equality (EIGE);

European Judicial Cooperation Unit (EUROJUST);

DG Communication (COMM);

Publications Office (OP).

Change for DG JLS:

The Consumer Contract and Marketing Law SANCO B.2 moves to DG JLS from DG Health and Consumers (SANCO) as part of the Justice, Fundamental Rights and Citizenship portfolio.

Changes for DG COMM:

- The Citizenship Unit EAC D.4 and the Visitors Unit EAC D.5 move to DG COMM from DG Education and Culture (EAC).

Maritime Affairs and Fisheries

Maria Damanaki

DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE);

Community Fisheries Control Agency (CFCA).

Regional policy

Johannes Hahn

DG Regional Policy (REGIO)

Research, Innovation and Science

Maire Geoghegan-Quinn

DG Research (RTD);

Joint Research Centre (JRC);

European Research Council (ERC);

Research Executive Agency (REA);

European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Changes for DG RTD:

- The Marie Curie Programme Units RTD T.2 and T.3 move from DG RTD to DG Education and Culture (EAC).

Taxation and Customs Union, Audit and Anti-Fraud

Algirdas Šemeta

For Taxation and Customs Union: DG Taxation and Customs Union (TAXUD).

For Audit and Anti-Fraud: 6

Internal Audit Service (IAS);

European Anti-Fraud Office (OLAF).

Change for the IAS:

- The Secretariat of the Audit Progress Committee (Unit SG B.2) moves to the IAS from the Secretariat-General (SG).

Trade

Karel de Gucht

DG TRADE

Change for DG TRADE:

- The co-ordination of the Trans-Atlantic Economic Council (TEC) moves to DG TRADE from DG Enterprise and Industry.

Transport. Vice-President of the Commission

Siim Kallas

DG Transport to be created out of DG Transport and Energy (TREN);

European Railway Agency (ERA);

European Aviation Safety Agency (EASA);

European Maritime Safety Agency (EMSA);

Trans-European Transport Network Executive Agency;

The transport part of the Executive Agency of Competitiveness and Innovation (EACI).

Changes for DG TREN:

- The state aid competencies currently in DG TREN will move to DG Competition (COMP).

- The Satellite Navigation Units TREN G.3, G.4 and G.5 move from DG TREN to DG Enterprise and Industry (ENTR), consequently the Global Navigation Satellites System Supervision Agency (Galileo) moves to the Industry and Entrepreneurship portfolio.

1 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

2 :

Without prejudice for the future creation of the European External Action Service (EEAS). - The development commissioner will moreover assure the political representation of the Commission in the Foreign Affairs Council given the role of the High Representative/Vice President as the President of that formation of the Council and for this task draw on the support of the SG and of DG RELEX.

3 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

4 :

Without prejudice for the creation of the future European External Action Service (EEAS).

5 :

In close cooperation with the High Representative/Vice-President in accordance with the treaties.

6 :

For budgetary discharge, the commissioner will draw on the support of DG Budget (BUDG).


Side Bar