Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/1527

Bryssel den 15 oktober 2009

Jämställdhet skulle öka den ekonomiska tillväxten med 15–45 % av BNP

Ett möte mellan jämställdhets- och finansministrar äger rum i Stockholm den 16 oktober i anslutning till EU-ordförandeskapets konferens ”Vad betyder jämställdhet för ekonomisk tillväxt och sysselsättning?”. Vid konferensen kommer man att diskutera på vilka sätt och varför jämställdhet är viktigt för att uppnå långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt i EU, med fokus även på utarbetandet av EU:s framtida strategi för tillväxt och sysselsättning efter 2010. Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, kommer att representera kommissionen.

– I många länder finns ett tydligt samband mellan hög BNP per capita och hög sysselsättning bland både kvinnor och män. De länder med högst sysselsättning bland kvinnor och med fler kvinnor på toppositioner är ofta även ekonomiskt starkare. För att klara den ekonomiska krisen måste vi ta till vara på alla medborgares potential och utnyttja hela befolkningens förmågor, säger Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för lika möjligheter.

Under det senaste decenniet har stora framsteg gjorts när det gäller kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande. Kvinnors sysselsättning har ökat från 52 % 1998 till 59,1 % 2008, nära Lissabonmålet för 2010. I jämförelse med män är dock skillnaderna fortfarande stora, såväl kvantitativt (13,7 procentenheter) som kvalitativt (löneskillnader mellan könen, ofrivilligt deltidsjobb, könssegregering på arbetsmarknaden).

Enligt en studie som ska diskuteras under konferensen finns stora fördelar med ökad jämställdhet. Beräkningar av ett maxvärde för dessa vinster visar på en möjlig ökning av BNP med mellan 15 och 45 % i EU:s medlemsstater om könsskillnaderna i sysselsättning skulle elimineras.

Vid konferensen kommer man att diskutera vilka jämställdhetsinitiativ som krävs för att förbättra kvinnors situation på arbetsmarknaden. Man kommer även att behandla frågan om hur en god jämställdhetspolitik kan upprätthållas även i tider av djup ekonomisk kris.

Bakgrund

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och EU-minister Cecilia Malmström står som värdar för mötet. Ordförandeskapskonferensen, som äger rum den 15–16 oktober, medfinansieras av Europeiska kommissionen.

Samtidigt kommer jämställdhetsministrarna och de ministrar som ansvarar för EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning från innevarande och kommande ordförandeskapstrior (Frankrike, Tjeckien, Sverige, Spanien, Belgien och Ungern) att träffas för att diskutera samma frågor. Deras diskussioner kommer att bidra till utarbetandet av EU:s framtida strategi för tillväxt och sysselsättning efter 2010.

Mer information

Konferens och ministermöte

http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/10/15/vad_betyder_jamstalldhet_for_ekonomisk_tillvaxt_och_sysselsattning

Analys av de ekonomiska argumenten för jämställdhet mellan könen:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3971&langId=en

Svensk expertrapport

http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.17994!menu/standard/file/EUstudie_sidvis.pdf

Länk till sysselsättningsnivåer för kvinnor och män

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0165:FIN:EN:PDF

Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar