Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1489

Brüssel, 8. oktoober 2009

28 Euroopa ettevõtet on võtnud kohustuse suurendada nai ste arvu tehnoloogia valdkonnas

Euroopa Komisjon tervitas täna Euroopa tehnoloogiaettevõtete suurenevat pühendumust tuua rohkem naisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda. Ainult kuus kuud pärast seda, kui Euroopa Liit avaldas Euroopa parimate tavade juhendi naiste rolli suurendamise kohta info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas (IP/09/344) , on juhendi allkirjastanud ettevõtete arv tõusnud rohkem kui viis korda – viielt 28-le. Need ettevõtted on asunud julgustama noori naisi õppima ja töötama telekommunikatsiooni-, tehnoloogia- ja internetisektoris. Komisjon käivitas täna ka IKT valdkonnas tegutsevatele naistele mõeldud Euroopa andmebaasi (European Directory for Women in ICT) – uue veebipõhise rakenduse, mis koondab kogu teabe naiste ja IKTga seotud tegevustest ning töökohtadest ELis.

„Avaldan tunnustust IKT valdkonna ja eelkõige juhendi 28 allkirjastaja poolt üles näidatud suurele pühendumusele. See näitab IKT valdkonnas süvenevat arusaama, et majanduskasvule ja innovatsioonile on võimalik kaasa aidata ning sellest kasu saada ainult siis, kui suudetakse leida piisaval määral kvalifitseeritud tööjõudu – aastal 2010 vajatakse eeldatavasti 300 000 töötajat,” ütles Euroopa Komisjoni infoühiskonna ja meedia volinik Vivane Reding. „Kuigi naised saavad 45% kõigist Euroopa doktorikraadidest, on neist vaid veerand inseneriteaduse, tootmise või ehituse alal ning Euroopa 116 suurimas telekommunikatsiooniettevõttes on ainult 7% juhatuse liikmetest naised. On vaja rohkem jõupingutusi, et aastaks 2015 seda arvu kahekordistada ja tagada naiste oskuste ja võimete täielik rakendamine ka selles sektoris. Seetõttu kutsun kogu IKT valdkonda üles juhendit kiiresti allkirjastama ja rakendama.

Euroopa parimate tavade juhend naiste rolli suurendamise kohta IKT valdkonnas võeti kasutusele märtsis 2009, et julgustada noori naisi õppima ja töötama IKT valdkonnas. Juhendiga püütakse edendada naiste koolitamist ja tööhõivet nn tüdrukute teabepäevade, mentorlusprogrammide, paindlike töötundide ja muude uuenduslike tegevuste kaudu, mis aitavad tõsta teadlikkust ning tuua naisi tehnoloogiavaldkonda. Alates juhendi avaldamisest 2009. aasta märtsis on selle allkirjastanud 28 organisatsiooni, sealhulgas suured korporatsioonid, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), konsultandid, akadeemilised asutused, MTÜd ja telekommunikatsiooni valdkonda reguleerivad asutused.

Kuigi ülikooli tasemel teadust, tehnoloogiat ja IKTd õppivate naiste arv suureneb, on mehed nendel aladel siiski tugevas ülekaalus. 2006. aastal oli 41% kõigist teaduse, matemaatika ja infotöötluse doktoriõppe lõpetajatest naised. Samal aastal oli 25 % inseneriteaduse, tootmise ja ehituse doktorikraadi saajatest naised. Arvutiteaduses moodustasid 2006. aastal meessoost teaduskraadiga lõpetajad aga kolmveerandi kõigist lõpetajatest.

Kuigi Euroopa naiste arvuti- ja internetialane teadlikkus on suurenenud, on erinevused siiski alles. Naissoost lõpetajate osakaal teaduse ja tehnoloogia valdkonnas on vahemikus 44%-st Eestis kuni 20%-ni Madalmaades. 81% Hollandi 16–24 -aastastest naistest kasutab arvutit igapäevaselt, samas Bulgaarias on see näitaja 38%. Meeste puhul on vastavad näitajad 89% Hollandis ja 38% Bulgaarias. Kogu ELis kasutab igapäevaselt internetti 38% meestest ning ainult 28% naistest. Erinevus meeste ja naiste puhul on siiski alla seitsme protsendipunkti Iirimaal, Kreekas, Prantsusmaal, Portugalis ja Soomes ning neis 12 riigis, mis on liitunud ELiga alates 2004. aastast

Ettevõtjad ja organisatsioonid, kes allkirjastavad juhendi, kohustuvad suurendama naiste arvu teaduse, tehnoloogia ja inseneriteaduse ülikooliõppes ning tooma naiste oskusi ja võimeid Euroopa telekommunikatsiooni ja internetiga seotud valdkondadesse ja hoidma neid seal. Mentorlusprogrammid, avatud uste päevad ja arvutilaagrid on vaid mõned võimalustest, kuidas sektorit (noorte) naiste jaoks atraktiivseks muuta.

Brüsselis käivitati täna uus rakendus ehk andmebaas IKT valdkonnas tegutsevatele naistele (www.ictwomendirectory.eu) . See hõlmab kolme erinevat valdkonda – tehnoloogiat, kogukonna arendamist ja ettevõtlust. Andmebaas koondab ühte kohta kõik IKT valdkonnas tegutsevate naistega seotud tegevused, tööpakkumised, õigusaktid ja statistika, et anda ülevaade sellest, mis toimub valdkonnas kogu Euroopas ning luua koostöö ja võrgustikud erinevate osalejate vahel. Andmebaasiga on kutsutud liituma 1000 sidusrühma.

Taust

Parimate tavade juhendi eesmärk on äratada nii koolis kui ka ülikoolis õppivates tütarlastes huvi kõrgtehnoloogiasektori vastu ning jätkuvalt kaasata ja edutada kõnealuses sektoris töötavaid naisi. 28 allkirjastajat tehti teatavaks 8. oktoobril Brüsselis toimunud seminaril „ More women, better jobs and boosting growth “ („Rohkem naisi, paremad töökohad ja võimenduv majanduskasv“).

Juhendi seni allkirjastanud ettevõtjad on: Alcatel-Lucent (Prantsusmaa), APSCO (Ühendkuningriik), CISCO , European Center for Women and Technology , e-SKILLS (Ühendkuningriik), Equalitec (Ühendkuningriik), Google , HP , IMEC (Belgia), Infineon , IT Synergy (Ühendkuningriik), Lebanese Telecommunication Authority (Liibanon), Microsoft , Motorola , Orange France-Telecom (Prantsusmaa), Panasonic , Papirbredden Innovasjon (Norra), Portia (Ühendkuningriik), Promis@Service (Luksemburg), P31 Consulting (Ühendkuningriik), Research Council of Norway , SAP , Sharpe Thinking (Ühendkuningriik), Simula (Norra), Sony Europe , Steinbeis-Europa-Zentrum (Saksamaa), University of Liverpool (Ühendkuningriik) ja Women in Technology (Ühendkuningriik).

Parimate tavade juhendi naiste rolli suurendamise kohta IKT valdkonnas allkirjastajad:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/signatories/index_en.htm

Naisi ja IKTd käsitlev Euroopa Komisjoni veebisait:

www.ec.europa.eu/itgirls

Andmebaas IKT valdkonnas tegutsevatele naistele:

http://www.ictwomendirectory.eu

Naisi IKT valdkonnas käsitlev video: 'ICT is wicked':

http://www.youtube.com/watch?v=Mmhe36xwS-Y


Side Bar