Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1487

Brüssel, 8. oktoober 2009

Komisjoni aruande kohaselt tuleb võtta täiendavaid meetmeid rämpspostiga võitlemiseks ja elektroonilise privaatsuse kaitseks

Komisjon kutsus täna ELi liikmesriike veel kord üles tõhustama oma kodanike elektroonilise privaatsuse kaitset. Komisjoni rahastamisel valminud ja täna avaldatud uuring näitab, et ehkki mitmed ELi liikmesriigid on võtnud mõningaid meetmeid Euroopas kehtiva rämpspostikeelu täitmise tagamiseks (s.h rämpsposti saatjate trahvimine), on kohtusse jõudnud juhtumite ja seaduserikkujatele määratud karistuste arv liikmesriigiti väga erinev. Uuringu tulemused rõhutavad veel kord vajadust rakendada ELi telekommunikatsioonieeskirjade reformi raames kavandatud abinõusid ( MEMO/09/219 ): selgemaid ja ühtsemaid täitmise tagamise eeskirju ja hoiatavaid sanktsioone, piiriülese koostöö tõhustamist ja piisavate vahendite tagamist kodanike elektroonilise privaatsuse kaitsega tegelevatele siseriiklikele asutustele.

Tänaste andmete põhjal võib öelda, et mitmed ELi liikmesriigid on võtnud meetmeid elektroonilise privaatsuse eeskirjade täitmise tagamiseks. Siiski saame rämpsposti-vastast võitlust ELi internetikasutajate huvides veelgi tõhustada ja peame seda ka tegema ,” märkis infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Ehkki Euroopa õigusaktide kohaselt on rämpspost ja nuhkvara juba 2002. aastast alates keelustatud, saab keskmiselt 65% ELi kodanikest ikka veel korrapäraselt rämpsposti. Me peame hoogustama rämpsposti vastast võitlust ja tagama, et ELis võetakse vastu õigusaktid, mis sisaldavad karme tsiviil- ja kriminaalsanktsioone rämpsposti saatjate suhtes. Ma kutsun ELi liikmesriike üles veelgi tõhustama võitlust elektroonilise privaatsuse ohustajate, s.h rämpsposti, nuhkvara ja kurivara vastu. Kui suudame Euroopas levivale rämpspostikatkule piiri panna, oleme eeskujuks ka naaberriikidele ja kogu maailmale, kes samuti Euroopas leviva rämpsposti eest vastutavad.”

Euroopa Komisjoni täna avaldatud uuringu olulisemad järeldused on järgmised:

 • nüüdseks on peaaegu kõigis ELi liikmesriikides üks või mitu veebilehte, millel rämpsposti, nuhkvara või kurivara ohvriks langenud kodanikud võivad hankida teavet või esitada kaebusi ;

 • analüüs, milles vaadeldakse rohkem kui 140 täitmise tagamise juhtu 22 liikmesriigis, näitab märkimisväärseid erinevusi nii juhtude arvus liikmesriikide lõikes kui ka määratud trahvide suuruses. Täitmise tagamise juhte oli kõige rohkem Hispaanias (39), Slovakkias (39) ja Rumeenias (20). Kõrgeimad trahvid olid Madalmaades (1 000 000 eurot), Itaalias (570 000 eurot) ja Hispaanias (30 000 eurot). Rumeenia, Iirimaa ja Läti rämpspostisaatjatele määrati aga tagasihoidlikumad, paaristsajast kuni mõne tuhande euroni ulatuvad trahvid;

 • tulemuslik võitlus elektrooniliste ohtudega eeldab ennetamise, täitmise tagamise ja teadlikkuse suurendamise kombineeritud rakendamist. Ametiasutustel (nt telekommunikatsioonisektori reguleerivad asutused, andmekaitse- ja tarbijaorganisatsioonid ning õiguskaitseasutused) peavad olema selged kohustused ja koostöövormid; ka avalik ja erasektor peavad tegema koostööd. Koostöö tase on ELi liikmesriikide lõikes väga erinev; Belgia, Küpros, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Läti, Leedu, Madalmaad, Rumeenia ja Ühendkuningriik on sõlminud koostöölepingud, Luksemburg ja Malta aga eelistavad mitteametlikku koostööd;

 • rämpspost on ülemaailmne probleem; rämpsposti vastu võitlemiseks tuleb tõhustada koostööd nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil.

 • ELi liikmesriigid peaksid eraldama oma ametiasutustele piisavalt vahendeid tõendite kogumiseks, uurimise läbiviimiseks ja süüdistuse koostamiseks.

Komisjoni kavandatud ELi telekommunikatsioonieeskirjade reform (mida praegu arutavad Euroopa Parlament ja nõukogu) loob paremad tingimused privaatsuseeskirjade täitmise tagamiseks. ELi telekommunikatsioonieeskirjadele lisatud uue sätte kohaselt peavad elektroonilist privaatsust käsitlevate siseriiklike õigusaktide rikkumise eest ettenähtud karistused olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Lisaks sellele on ELi liikmesriigid kohustatud eraldama siseriiklikele täitmise tagamise asutustele piisavalt vahendeid.

Uued eeskirjad võimaldavad liikmesriikides tegutsevatel rämpsposti vastu võitlejatel liituda tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmist tagavate ametiasutuste üleeuroopalise võrgustikuga ja lubavad eraõiguslikel organisatsioonidel (nt internetiteenuste pakkujad) nende võrku ebaseaduslikult kasutavad rämpspostisaatjad kohtusse kaevata. Samal ajal peab komisjon USAga läbirääkimisi, et sõlmida tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamist käsitlev piiriülese koostöö leping. IT-sektori asjatundjate andmete põhjal ( Industry figures ) on igast kuuest rämpskirjast üks saadetud USAst . Reformitud telekommunikatsioonieeskirjade kohaselt lisatakse rämpsposti-alane koosöö ELi ja USA vahel sõlmitava lepingu reguleerimisalasse.

Taustteave

Euroopa Komisjon käivitas 2009. aasta mais võrguvahendi eYouGuide , mis annab praktilisi nõuandeid tarbijate „digitaalõiguste” kohta, mis tulenevad ELi õigusaktidest. Sellega seoses tutvustasid volinikud Reding ja Kuneva Euroopa tarbijate jaoks koostatavat „ digitaalset tegevuskava ”, kus rämpsposti-vastast võitlust käsitatakse valdkonnana, kus EL võib varsti meetmeid võtta eelkõige ühtviisi tõhusate sanktsioonide kehtestamise kaudu nii kõigis ELi liikmesriikides kui ka nende naabermaades ( IP/09/702 ).

Täitmise tagamisega tegelevate ametiasutuste ja erasektori vahelise koostöö praktilisi küsimusi arutatakse 7.–9. oktoobrini 2009 Lissabonis toimuvas rämpspostiteemalises õpitoas ( CNSA/LAP workshop on spam fighting ).

Link, mille kaudu saab tutvuda täna avaldatud uuringuga, s.h iga ELi liikmesriigi edusammude analüüs, ja lingid kõikide liikmesriikide andmekaitseasutuste veebilehtedele, kus saab esitada kaebusi rämpsposti, nuhkvara ja kurivara kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009

Flash Eurobarometeri uuring infoühiskonna usaldusväärsuse kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Flash Eurobarometer on confidence in Information Society of May 2009, p.23

Examples of sanctions imposed at national level in the past years.

Czech Republic

 • the data protection authority imposed fines in total of around €15 000 EUR in 2007

Denmark

 • a Danish commercial court imposed a fine of around €270 000 for mobile spam

 • as a result of legal action undertaken by the Danish Consumer Ombudsman, Danish companies were fined respectively around €13 330, €2 670, €1 330, €670 and €1 330 in 2008

 • in 2009, a fine of around €3 330 has been metered out by the court to a Copenhagen nightclub for unsolicited text messages containing information about events etc. taking place at the nightclub

Finland

 • conviction for writing malicious software, including use of spyware and spam

 • sentenced to 7 months in prison, later commuted to 162 hours of community work

Germany

 • numerous cease and desists orders of district courts and higher courts threatening the defendant with administrative fines not exceeding €250 000,00, alternatively arrest for contempt not exceeding 6 months; often also conviction to pay fine of €2 500,00 for each violation of the cease and desist order

 • court orders actually imposing these fines are not publicized

Greece

 • imposition of a fine of €20 000 for sending spam to random mobile numbers

Hungary

 • in 2007, a total sum of around €6 400 was imposed

 • in 2008, this amount was 10 times higher (the maximum fine is 500.000 HUF): one spammer was fined seven times with a total sum of fines amounting to 1.6 million HUF (around €5 333 at the time of this Study)

Ireland

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (one of €2 000 EUR in 2008 for sending 6 text messages)

Italy

 • in 2008, the data protection authority imposed a fine of €570 000 EUR on an SMS spammer

 • in 2004, the Naples court of peace sentenced a spammer to a fine of €1 000

 • in 2002-2003, the data protection authority issued a number of decisions ordering to stop the sending of spam

 • an Italian court of appeal sentenced a sender of malware and spyware infected e-mail to a fine of €4 280

Latvia

 • the data protection authority imposed fines in two cases for a total amount of €4 300

Lithuania

 • in 2008, the data protection authority applied administrative sanctions in 3cases; 2 of them were confirmed by the administrative court; 1 case is still pending

Poland

 • the consumer policy department ordered to cease infringement of consumer interests through spam

Romania

 • in 2008, the telecom regulator applied fines in 20 cases, ranging from €250 to €500

 • the data protection authority applied two fines for mobile spam (via SMS)

Spain

 • in 2008, the data protection authority imposed 39 fines for sending spam with a total of €85 500 as follows: €81   100 for 34 e-mail spam cases (of which €30 000 for two serious e-mail spam cases), €3   800 for 4 SMS spam cases and €600 for one fax spam case.

The Netherlands

 • in 2006, the telecom regulator imposed a fine of €75 000 for sending spam

 • in 2007, three Dutch companies were fined €1 000 000 for placing adware and spyware

 • in 2008, a spammer was fined €510 000


Side Bar