Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1438

Brüssel, 8 . oktoober 2009

Komisjon hoiatab liikmesriike seoses esimese raudteepaketi rakendamata jätmisega

Euroopa Komisjon saatis täna 21 liikmesriigile põhjendatud arvamuse seoses kõnealuste liikmesriikide suutmatusega rakendada nõuetekohaselt esimese raudteepaketi õigusakte. Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luxembourg, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari pole ikka veel leidnud lahendust mitmetele olulistele küsimustele seoses raudteeturgude avamisega konkurentsile.

Pärast ametlike teatiste saatmist 24 liikmesriigile 2008. aasta juunis on mitmed liikmesriigid viinud oma siseriiklikud õigusaktid ühenduse õigusega vastavusse. Komisjon alustas dialoogi kõikide liikmesriikidega. Dialoogi eesmärk oli konstruktiivselt kindlaks teha võimalikud lahendused. Liikmesriikide poolt tehtud edusammudele vaatamata ei ole enamiku liikmesriikide õigusaktid rohkem kui aasta pärast ametlike teatiste saamist ikka veel asjakohaste ELi direktiividega 1 täielikult vastavusse viidud. Täna välja saadetud põhjendatud arvamustes on öeldud, et liikmesriigid peaksid oma raudteereforme jätkama, sest see oleks kasulik nii raudtee-ettevõtjatele kui ka tarbijatele.

Komisjon juhib põhjendatud arvamustes tähelepanu järgmistele puudujääkidele:

  • raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ei ole raudtee-ettevõtjatest piisavalt sõltumatud;

  • rööbasteedele juurdepääsu tasusid käsitlevaid direktiivi sätted ei ole piisavalt rakendatud: puudub raudteevõrgu toimimise parandamiseks vajalik toimivuskava, samuti puuduvad infrastruktuuriettevõtjale mõeldud stiimulid kulude ja tasude vähendamiseks ning raudteeteenuste otsestel kuludel põhinevad tariifisüsteemid;

  • ei ole loodud sõltumatut reguleerivat organit, kellel oleksid volitused lahendada raudteesektori konkurentsiprobleeme.

1 :

Direktiiv 91/440/EMÜ (muudetud), direktiiv 95/18/EÜ (muudetud) ja direktiiv 2001/14/EÜ.


Side Bar