Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1221

Bruksela, 4 sierpnia 2009 r.

Nowe sprawozdanie Komisji: gospodarka cyfrowa może wydźwignąć Europę z kryzysu

Komisja Europejska ogłasza dziś Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych, wykazujące, że sektor cyfrowy w Europie poczynił od roku 2005 znaczne postępy: obecnie już 56% Europejczyków regularnie korzysta z komunikacji internetowej, a 80% spośród nich cieszy się dostępem do łączy szerokopasmowych (wobec zaledwie jednej trzeciej jeszcze w 2004 r.). Oznacza to, że Europa jest światowym liderem Internetu szerokopasmowego. Co więcej, przy 119% poziomie penetracji rynku, Europa jest pierwszym kontynentem, na którym telefonia komórkowa stała się w pełni powszechna. Dalszy postęp jest w zasięgu ręki, kiedy młodzi Europejczycy, biegli w technologiach cyfrowych , zaczną wywierać coraz silniejszą presję rynkową na rzecz wzrostu i innowacji. Wykorzystanie potencjału gospodarki cyfrowej ma żywotne znaczenie dla przezwyciężenia kryzysu gospodarczego w Europie w sposób trwały i zrównoważony. Komisja zwróciła się dziś do obywateli z pytaniem o właściwy kształt unijnej strategii, która pozwoli gospodarce cyfrowej rozwinąć skrzydła.

„Europejska gospodarka cyfrowa niesie nam ogromny potencjał zwielokrotnienia zysków we wszystkich sektorach, jednak wykorzystanie tej siły z korzyścią dla zrównoważonego wzrostu i nowych miejsc pracy wymaga od rządów silnego przywództwa w postaci wprowadzenia skoordynowanej polityki opartej na znoszeniu barier na drodze do upowszechnienia nowych usług” – zauważyła Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Nie wolno nam przegapić szansy, jaką przyniesie nowe pokolenie Europejczyków, które niebawem zdominuje rynek Unii. Ci młodzi ludzie to nie tylko zagorzali internauci, ale również nadzwyczaj wymagający konsumenci. Chcąc uwolnić potencjał gospodarczy dzieci epoki cyfrowej, musimy sprawić, by korzystanie z treści cyfrowych stało się nie tylko prostą, ale również uczciwą grą.”

Ogłaszane dziś sprawozdanie zawiera przegląd owoców pięcioletniej realizacji przez Komisję pod przewodnictwem José Manuela Barrosy polityki UE na rzecz propagowania najnowszych technologii komunikacji, nowych sieci i usług oraz twórczych treści medialnych. Grupa Europejczyków korzystających systematycznie z Internetu wzrosła od 2004 r. o jedną trzecią, osiągając w 2008 r. 56% ogółu obywateli. Dostęp do łączy szerokopasmowych ma dziś połowa gospodarstw domowych i ponad 80% firm. Na rynek wkracza młode pokolenie Europejczyków, którzy czują się w sieci jak u siebie, gotowych stosować najnowocześniejsze wynalazki. Nie sposób przecenić potencjału dla przyszłego wzrostu Europy, jaki niesie generacja epoki cyfrowej .

Najaktywniejszymi wśród internautów są młodzi w wieku 16-24 lat: 73% z nich korzysta z zaawansowanej techniki w celu tworzenia i wymiany treści dostępnych on-line; jest to przeszło dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla ogółu mieszkańców UE (35%) (zob. załącznik). Wśród Europejczyków do 24 roku życia, 66% codziennie korzysta z Internetu – przy średniej w UE wynoszącej 43%. Jak wykazało przedstawiane również dzisiaj przez Komisję badanie umiejętności informatycznych, młodzi ludzie wyróżniają się biegłością w posługiwaniu się Internetem.

Jakkolwiek cyfrowe pokolenie wydaje się opierać przed płaceniem za treści ściągane lub oglądane drogą internetową w rodzaju utworów muzycznych lub filmowych (aż 33% spośród nich, czyli dwa razy więcej niż przeciętna, twierdzi, że nie są gotowi za nie zapłacić ani grosza), w rzeczywistości dwukrotnie większej części tej grupy (10% w porównaniu z 5% średnią w UE) zdarzało się płacić za podobne usługi. Okazuje się, że są oni również bardziej wyczuleni na lepszą jakość usług i produktów, za które chętnie płacą.

Gdy tylko dzieci epoki cyfrowej wejdą na rynek pracy w Europie, w coraz większym stopniu kształtując i dominując tendencje rynkowe, intensywność korzystania z Internetu prawdopodobnie gwałtownie wzrośnie. W czasie, gdy zawodzą tradycyjne wzory działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa będą zmuszone oferować usługi, które przyciągną nowe pokolenie użytkowników, a prawodawcy będą musieli zadbać o prawidłowe warunki usprawnienia dostępu do nowych treści on-line przy jednoczesnym zagwarantowaniu wynagrodzenia ich twórcom.

Europa musi również czynić więcej, jeśli ma być nadal konkurencyjna w skali świata. Pomimo dotychczasowych postępów, nadal co trzeci Europejczyk przyznaje, że nigdy nie korzystał z Internetu. Tylko 7% konsumentów robiło internetowe zakupy za granicą. Jeśli chodzi o nakłady na technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), szybkie usługi łączności szerokopasmowej czy rozwój nowatorskich rynków w rodzaju reklamy on-line , Europa wciąż nie nadąża za Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

Tworzenie polityki w sposób wyprzedzający wypadki w skali całej UE powinno zagwarantować każdemu dostęp do szerokopasmowego Internetu, a także stworzyć jednolity rynek on-line – na którym wszyscy mogą swobodnie korzystać z usług internetowych ponad granicami państw.

Wyzwania, z jakimi niebawem zmierzy się cyfrowa Europa, są przedmiotem otwartej dziś przez Komisję konsultacji społecznej ­– która potrwa do 9 października 2009 r. Stanowi ona pierwszy etap tworzenia nowej europejskiej strategii w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, którą Komisja zamierza przedstawić w roku 2010, w ramach kolejnej tury strategii lizbońskiej.

Kontekst:

Realizacja strategii UE „i2010” w celu wzmocnienia wiodącej roli Europy w dziedzinie TIK oraz odblokowania korzyści płynących ze społeczeństwa informacyjnego dla wzrostu i zatrudnienia w Europie, przyjętej przez Komisję w lipcu 2005 r. ( IP/05/643 ) dobiega w tym roku końca. Poparta przez wszystkie państwa członkowskie oraz Parlament Europejski strategia miała na celu umocnienie jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i użytkowników oraz pobudzenie badań oraz innowacji w dziedzinie TIK. Wspomniana polityka pobudzania konkurencji i umacniania pozycji konsumenta przyniosła konkretne efekty w wielu sferach, owocując mnóstwem innowacyjnych założeń polityki w skali całej UE.

W swoim wystąpieniu z 9 lipca ( SPEECH/09/336 ) komisarz Reding apeluje, aaby nowastrategia „cyfrowej Europy” stała się polityką jednolitego i sprzyjającego konsumentom rynku treści on-line, na którym TIK staną się motorem postępu, pełnej łączności i ekologicznej gospodarki.

Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych wraz z zestawieniami wyników dla poszczególnych państw członkowskich oraz formularz konsultacji społecznej można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Opracowanie poświęcone roli polityki państwa oraz zainteresowanych stron we wspieraniu rozwoju kultury informatycznej ( Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy ):

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Rezultaty pięcioletniej kadencji Komisji pod przewodnictwem Barrosy w realizacji unijnej polityki w dziedzinie TIK:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar