Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1155

Bryssel den 16 juli 2009

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder effektivare än någonsin på sin trettioårsdag

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder, ett viktigt redskap i EU:s satsningar på livsmedelssäkerhet, fyller 30 i år . Statistiken visar att systemet är effektivare än någonsin. Årsrapporten för systemet 2008, som läggs fram i dag, visar att antalet meddelade varningar nästan halverats jämfört med 2007. Det totala antalet meddelanden låg kvar på omkring 7 000. Detta innebär inte att färre problem behövde rapporteras 2008, utan snarare att systemets användare nu fokuserar bättre på riskerna och bara klassificerar meddelandena som varningar om de betraktas som allvarliga och produkten cirkulerar på marknaden. Det är också då som snabba insatser krävs från medlemsstaterna för att minska risken. Under 2008 lämnades 528 varningar av omkring totalt 3 000 meddelanden. Kommissionen fick också in omkring 4 000 uppföljningsmeddelanden som den vidarebefordrade till alla medlemsstater.

–  Systemet för snabb varning för livsmedel och foder är ett viktigt redskap för livsmedelssäkerheten i Europa. Det har efter 30 år utvecklats till ett värdefullt instrument som användarna kan utbyta information med i realtid om sina åtgärder för att trygga livsmedels- och fodersäkerheten. Systemet är ett lyckat exempel på EU:s helhetssyn på livsmedelssäkerheten, där samarbetet tas till vara på bästa sätt, sade EU:s hälsokommissionär Androulla Vassiliou idag vid en internationell konferens om systemet på temat "Keeping An Eye on Your Food".

Allvarliga incidenter för livsmedelssäkerheten

Under 2008 sattes systemet på prov igen under några av de allvarligaste livsmedelsincidenterna på senare år. Bland annat upptäcktes mineralolja i ukrainsk solrosolja (39 länder berördes, 99 uppföljningsmeddelanden), melamin påträffades i kinesiska livsmedel (incident med globala följder, 84 meddelanden och 101 uppföljningar) medan dioxiner spårades i irländskt griskött (54 länder berördes, 230 uppföljningsmeddelanden).

I vart och ett av de här fallen bidrog systemet till att samordna medlemsstaternas insatser så att följderna av incidenterna med förorenade livsmedel kunde minimeras. Melaminincidenten var ett utmärkt exempel på hur systemet fungerade i en internationell fråga med informationsutbyte med Världshälsoorganisationens internationella nätverk för livsmedelsmyndigheter INFOSAN.

Säkrare import

Mer än två femtedelar av meddelandena 2008 rörde produkter som avvisats vid EU:s yttre gränser på grund av en risk för livsmedelssäkerheten. När en sådan produkt uppspåras informerar systemet exportlandet för att hindra att problemet upprepas. Under 2008 skickades 2 342 informationsmeddelanden till länder utanför EU om farliga produkter med ursprung i dem. Om ett allvarligt och bestående problem upptäcks skickar kommissionen ett brev till myndigheterna i det aktuella landet så att de vidtar åtgärder, t.ex. drar in godkännandet för anläggningar, stoppar exporten eller intensifierar sina kontroller.

Varningar, information och avvisningar vid gränsen

I årsrapporten fördelas det totala antalet meddelanden under 2008 på varningar (528), information (1 138) och avvisningar vid gränsen (1 377). Varningar sänds ut när livsmedel eller foder som utgör en allvarlig risk redan finns ute på marknaden och omedelbara åtgärder krävs. Merparten (62 %) varningar under 2008 rörde produkter med ursprung i EU, och de flesta problemen upptäcktes vid kontroller på marknaden. I den här kategorin var de vanligast anmälda riskerna med livsmedel och foder bl.a. patogena mikroorganismer, tungmetaller och mykotoxiner.

Information skickas när en risk har upptäckts men andra medlemsstater inte måste vidta åtgärder omedelbart . Under 2008 rörde de flesta informationsmeddelandena (54 %) produkter med ursprung i länder utanför EU. I den här kategorin var de vanligaste riskerna patogena mikroorganismer, rester av bekämpningsmedel samt livsmedelstillsatser.

Under 2008 tillkom en ny kategori meddelanden: avvisning vid gränsen. Förut räknades dessa som information. Det är fråga om meddelanden om produkter som avvisats vid EU:s gräns och skickats till en annan destination eller förstörts. En stor del (56 %) av avvisningarna rörde produkter som innehöll för höga halter av mykotoxiner.

Vad systemet gör

Systemet möjliggör snabbt och effektivt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen när risker för människors hälsa upptäcks i livsmedels- och foderkedjan . Alla medlemmar i systemet (EU:s 27 medlemsstater, kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt Norge, Liechtenstein och Island) håller beredskap dygnet runt för att se till att brådskande meddelanden skickas, tas emot och besvaras så snabbt som möjligt. Tack vare systemet har många risker för livsmedelssäkerheten avhjälpts innan konsumenterna kommit till skada.

Mer information:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/ 339


Side Bar