Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1155

v Bruseli, 16. júla 2009

Tridsiate výročie systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá – účinnejší než kedykoľvek predtým

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (SRVPK), ktorý je dôležitým nástrojom EÚ na zabezpečenie bezpečnosti potravín, funguje už 30  rokov. Údaje naznačujú, že je dnes účinnejší ako kedykoľvek predtým. Vo výročnej správe o systéme za rok 2008, ktorá dnes vychádza, sa uvádza, že počet varovných hlásení v roku 2008 bol v porovnaní s rokom 2007 o takmer polovicu nižší. To predstavuje približne 7000 hlásení. Neznamená to, že v roku 2008 bolo potrebné nahlasovať menej problémov. Je to skôr náznakom toho, že používatelia systému sa viac zameriavajú na riziká a klasifikujú problémy ako „varovné hlásenia“ len v prípade, že sú „vážne“ a príslušný produkt je v obehu na trhu. Vtedy musia členské štáty v záujme zmiernenia rizika veľmi pohotovo reagovať. V roku 2008 bol 528 krát vyhlásený stav pohotovosti, a to na základe približne 3000 hlásení. Komisia prijala tiež okolo 4000 hlásení o ďalšom postupe, ktoré rozposlala všetkým členským štátom.

Pri príležitosti medzinárodnej konferencie o SRVPK s mottom „Dohliadame na to, čo jete“ uviedla dnes Komisárka EÚ pre oblasť zdravia Androulla Vassiliou: „Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá je kľúčovým nástrojom v našom úsilí zabezpečiť bezpečnosť potravín v Európe. V priebehu tridsiatich rokov sa z neho stal vysoko cenený nástroj používaný na výmenu informácií v skutočnom čase o opatreniach, ktoré sa prijali s cieľom zabezpečiť bezpečnosť potravín a krmiva. V skutočnosti ide o jeden z najúspešnejších projektov jednotného prístupu EÚ v oblasti bezpečnosti potravín pri maximálnom využití sily komunikácie a spolupráce.“

Vážne incidenty v oblasti bezpečnosti potravín

SRVPK bol v roku 2008 opäť podrobený skúškam pri niektorých z najvýznamnejších incidentov v oblasti bezpečnosti potravín za posledné roky. Medzi inými išlo o prípad výskytu minerálneho oleja v slnečnicovom oleji z Ukrajiny (dotknutých 39 krajín, 99 hlásení o ďalšom postupe), melamínu v potravinách dovážaných z Číny (incident s globálnym dosahom, 84 hlásení SRVPK a 101 hlásení o ďalšom postupe) a dioxínu v bravčovom mäse z Írska (dotknutých 54 krajín a 230 hlásení o ďalšom postupe).

V každom z týchto prípadov pomohol SRVPK koordinovať opatrenia členských štátov a týmto spôsobom minimalizovať dôsledky kontaminácie. Melamínová kauza bola vynikajúcim príkladom reakcie SRVPK na celosvetový problém v súčinnosti so sieťou medzinárodných orgánov pre bezpečnosť potravín (INFOSAN), ktorá je zastrešená Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Zabezpečenie bezpečnosti dovážaných tovarov

Viac než 40 % hlásení v roku 2008 sa týkalo produktov zadržaných na hraniciach EÚ vzhľadom na riziko bezpečnosti potravín. V takomto prípade je príslušná tretia krajina prostredníctvom SRVPK informovaná o incidente, aby sa predišlo opakovaniu problému. V roku 2008 bolo tretím krajinám rozposlaných 2342 informatívnych oznámení o nebezpečných produktoch s pôvodom na ich územiach. Ak sa odhalí vážny a pretrvávajúci problém, Komisia posiela vnútroštátnym orgánom príslušnej tretej krajiny list so žiadosťou o prijatie nápravných opatrení, akými môže byť odňatie licencie, zablokovanie vývozu alebo zintenzívnenie kontrol.

Stav pohotovosti, informovanie a zadržanie na hraniciach

Vo výročnej správe o SRVPK sa celkový počet hlásení za rok 2008 delí na varovné hlásenia (528 prípadov), informatívne hlásenia (1138 prípadov) a hlásenia o  zadržaní na hranici (1377 prípadov). Varovné hlásenia sa posielajú vtedy, keď potraviny alebo krmivá predstavujúce vážne riziko sú už na trhu a vyžaduje sa okamžitá reakcia. Väčšina (62 %) varovných hlásení v roku 2008 sa týkala produktov s pôvodom v EÚ, pričom bola väčšia časť týchto problémov odhalená v rámci kontrol na trhu. V tejto kategórii hlásení boli medzi najčastejšie ohlasovanými rizikami potravín a krmív potenciálne patogénne mikroorganizmy, ťažké kovy a mykotoxíny.

Informatívne hlásenia sa posielajú v prípade, keď sa zistilo nejaké riziko, ale nie je potrebná okamžitá reakcia zo strany ostatných členských štátov. V roku 2008 sa väčšina informatívnych hlásení (54 %) vzťahovala na produkty s pôvodom v tretích krajinách. V tejto kategórii hlásení boli medzi najčastejšie ohlasovanými rizikami potravín a krmív potenciálne patogénne mikroorganizmy, zvyšky pesticídov a prídavné látky v potravinách.

V roku 2008 sa vytvorila nová kategória hlásení: zadržanie na hraniciach. Predtým bolo súčasťou informatívnych hlásení. Ide o hlásenia o produktoch, ktorým bol znemožnený vstup do Spoločenstva a ktoré boli poslané do iného cieľa, alebo boli zneškodnené. 56 % prípadov zadržania na hraniciach sa týkalo produktov s príliš vysokou hladinou mykotoxínov.

Aké je poslanie SRVPK?

Prostredníctvom SRVPK sa umožňuje rýchla a efektívna výmena informácií medzi členskými štátmi a Komisiou v prípadoch, keď sa zistia riziká pre zdravie ľudí v  potravinovom a krmivovom reťazci. Všetci členovia SRVPK (27 členských štátov EÚ, Komisia, EFSA a Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) sú v 24-hodinovej pohotovosti, aby zabezpečili prípadné zaslanie neodkladných hlásení, ich prijatie a reakciu na ne v čo najkratšom čase. Vďaka SRVPK sa predišlo mnohým rizikám bezpečnosti potravín skôr, než mohli ohroziť spotrebiteľov.

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/339


Side Bar