Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1155

Bruxelles, den 16. juli 2009

Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder fylder 30 år – systemet er mere effektivt end nogensinde før

Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) - et vigtigt redskab for EU i indsatsen for at garantere sikre fødevarer - fylder 30 i år. Tallene viser, at systemet fungerer mere effektivt end nogensinde før. I årsberetningen om systemet for 2008, som offentliggøres i dag, påpeges det, at antallet af advarselsmeddelelser i 2008 næsten var halveret i forhold til 2007. Det samlede antal meddelelser forblev stabilt med omkring 7 000 meddelelser. Dette betyder ikke, at der var færre problemer at rapportere om i 2008. Det viser snarere, at deltagerne i systemet er blevet bedre til at fokusere på de relevante risici og kun rubricere dem under "advarselsmeddelelser", hvis de er at betragte som "alvorlige" og det pågældende produkt findes i handelen. Det er også i de situationer, der er behov for hurtig indgriben fra EU-landenes side for at begrænse risikoen. I 2008 tegnede advarslerne sig for 528 af de i alt ca. 3 000 meddelelser. Kommissionen modtog desuden omkring 4 000 opfølgningsmeddelelser, som den videresendte til alle EU-landene.

EU's sundhedskommissær, Androulla Vassiliou, kom med følgende udtalelse på den internationale RASFF-konference "Keeping An Eye on Your Food" i dag: "Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder er et værktøj af afgørende betydning i vores indsats for at garantere sikre fødevarer i Europa. Det har på 30 år udviklet sig til et yderst værdifuldt instrument, som deltagerne i systemet bruger til at udveksle realtidsoplysninger om de foranstaltninger, de træffer for at garantere fødevare- og fodersikkerheden. Faktisk er RASFF en af de rigtig gode succeshistorier om EU's samlede indsats for fødevaresikkerheden, idet systemet sikrer optimal udnyttelse af den styrke, der ligger i kommunikation og samarbejde."

Vigtige hændelser på fødevaresikkerhedsområdet

I 2008 blev RASFF igen sat på prøve i nogle af de senere års mest alvorlige fødevaresikkerhedshændelser. Man fandt bl.a. mineralolie i solsikkeolie fra Ukraine (39 lande var berørt, og der blev udsendt 99 opfølgningsmeddelelser) og melamin i fødevarer fra Kina (hændelsen havde virkninger på verdensplan, og der blev udsendt 84 RASFF-meddelelser og 101 opfølgningsmeddelelser) samt spor af dioxiner i svinekød fra Irland (54 lande berørt og 230 opfølgningsmeddelelser).

I alle disse tilfælde bidrog RASFF til at koordinere EU-landenes indsats og minimerede derved konsekvenserne af hændelserne med de forurenede fødevarer. Mela min-sagen var et glimrende eksempel på, hvordan RASFF indgik i en global indsats, hvor man udvekslede oplysninger med Verdenssundhedsorganisationens internationale netværk af fødevaresikkerhedsmyndigheder (INFOSAN).

Større sikkerhed i forbindelse med import

Mere end 4 ud af 10 meddelelser i 2008 drejede sig om produkter, der blev afvist ved EU's grænse på grund af risiko for fødevaresikkerheden. Når et sådant produkt identificeres, informerer RASFF det pågældende tredjeland for at forhindre en gentagelse af problemet. Der blev i 2008 udsendt 2 342 informationsmeddelelser til tredjelande om farlige produkter, der var afsendt fra de pågældende lande. Når der påvises et alvorligt og vedvarende problem, sender Kommissionen et brev til de nationale myndigheder i det pågældende tredjeland, så landet kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på problemet; der kan f.eks. være tale om at slette virksomheder fra de relevante lister, standse eksport eller intensivere kontrollen.

Advarsler, information og afvisning ved grænserne

I RASFF-årsberetningen inddeles de samlede meddelelser i 2008 i advarselsmeddelelser (528), orienteringsmeddelelser (1 138) og meddelelser om afvisning ved grænserne (1 377). Der udsendes advarselsmeddelelser, når den fødevare eller det foderstof, der udgør en alvorlig risiko, allerede findes på markedet, og der kræves øjeblikkelig indsats. Størstedelen (62 %) af advarselsmeddelelserne i 2008 vedrørte produkter med oprindelse i EU, og de fleste af disse problemer blev opdaget i forbindelse med kontrol på markedet. I denne kategori af meddelelser vedrørte nogle af de hyppigste indberetninger om påviste risici i fødevarer og foder potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer, tungmetaller og mykotoksiner.

Orienteringsmeddelelser sendes ud, når man har identificeret en risiko, men det ikke er nødvendigt for andre EU-lande at træffe øjeblikkelige foranstaltninger. Størsteparten af orienteringsmeddelelserne i 2008 (54 %) vedrørte produkter, der havde oprindelse i tredjelande. I denne kategori af meddelelser lå potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer, pesticidrester og fødevaretilsætningsstoffer helt i toppen af listen over indberettede risici.

I 2008 kom en ny type meddelelser til: meddelelser om afvisning ved grænserne. Disse meddelelser indgik tidligere som en del af orienteringsmeddelelserne. Der er tale om meddelelser om produkter, der er nægtet adgang til EU og er blevet sendt til et andet bestemmelsessted eller destrueret. I 56 % af de tilfælde, hvor produkter blev afvist ved grænsen, var årsagen for høje koncentrationer af mykotoksiner.

Hvad gør RASFF?

RASFF gør det muligt for EU-landene og Kommissionen hurtigt og effektivt at udveksle oplysninger, når der påvises risici for menneskers sundhed i fødevare- og foderkæden. Alle RASFF's medlemmer (EU27-landene, Kommissionen, EFSA samt Norge, Liechtenstein og Island) opererer med et 24-timers-beredskab, som sikrer, at hastemeddelelser udsendes, modtages og besvares hurtigst muligt. Takket være RASFF er en lang række risici for fødevaresikkerheden blevet forhindret, inden de har kunnet nå at blive til skade for forbrugerne.

Yderligere oplysninger fås på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/339


Side Bar