Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1155

V Bruselu dne 16. července 2009

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je v den svých třicetin výkonnější než kdykoli dříve

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), který je významným nástrojem snah EU o zajištění bezpečnosti potravin, letos funguje již třicátým rokem. Čísla ukazují, že nyní je tento systém, pokud jde o výkonnost, na vrcholu. Výroční zpráva systému za rok 2008, jež byla dnes zveřejněna, uvádí, že počet varovných oznámení klesl v roce 2008 ve srovnání s předchozím rokem téměř o polovinu. Celkový počet oznámení zůstal vyrovnaný – bylo jich přibližně 7 000. Neznamená to, že se v roce 2008 vyskytlo méně problémů hodných hlášení. Tyto údaje spíše naznačují, že subjekty podávající hlášení do systému se nyní lépe zaměřují na rizika a klasifikují je jako „varovná oznámení“, pouze považují-li je za „závažná“ a produkt je v oběhu na trhu. V takových případech se rovněž požaduje rychlá akce členských států ke zmírnění rizika. V roce 2008 bylo přijato 528 varování z celkového počtu 3 000 hlášení. Komise rovněž obdržela okolo 4 000 následných oznámení, která byla předána všem členským státům.

Komisařka EU odpovědná za oblast zdraví Androulla Vassiliou dnes u příležitosti mezinárodní konference týkající se RAS FF s názvem „Hlídejte si, co jíte“ uvedla: „Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je rozhodujícím nástrojem našich snah zajistit bezpečnost potravin v Evropě. Za třicet let existence se z něj stal vysoce ceněný prostředek využívaný jeho provozovateli k výměně informací v reálném čase ohledně kroků, které podnikli v zájmu zajištění bezpečnosti potravin a krmiv. Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva je jedním z velmi úspěšných projektů v rámci integrovaného přístupu EU k bezpečnosti potravin. Využívá sílu komunikace a spolupráce k co největšímu přínosu.“

Významné případy související s bezpečností potravin

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva byl v roce 2008 opět otestován v několika z nejvážnějších případů týkajících se bezpečnosti potravin za poslední léta. Mimo jiné se jednalo o případy, kdy byl ve slunečnicovém oleji z Ukrajiny objeven minerální olej (případ se týkal 39 zemí, bylo podáno 99 následných oznámení), v potravinách z Číny byl zjištěn melamin (incident s globálním dopadem, 84 hlášení prostřednictvím RASFF a 101 následných oznámení) a ve vepřovém mase z Irska byla zjištěna přítomnost dioxinů (54 dotčených zemí a 230 následných oznámení).

Ve všech těchto případech systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva pomohl koordinovat kroky členských států, a zmírnil tak následky případů kontaminace na minimum. Případ týkající se melaminu byl výborným příkladem toho, že RASFF je schopen zapojit se do řešení problémů na celosvětové úrovni a vyměňovat si informace s Mezinárodní sítí úřadů pro potravinovou bezpečnost INFOSAN Světové zdravotnické organizace.

Bezpečnější dovoz

Více než čtyři z deseti hlášení se v roce 2008 týkala produktů odmítnutých na hranicích EU z důvodu rizika pro bezpečnost potravin. V případě zjištění takového produktu informuje systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva dotčenou třetí zemi, aby předešel opětovnému výskytu problému. V roce 2008 bylo třetím zemím předáno 2 342 informačních sdělení o nebezpečných produktech pocházejících z jejich území. Je-li zjištěn závažný a přetrvávající problém, zašle Komise vnitrostátním orgánům dotčené třetí země dopis, aby provedly nápravná opatření, jako je vyřazení podniků ze seznamu, blokování vývozů nebo zvýšená intenzita kontrol.

Varování, informace a odmítnutí na hranicích

Výroční zpráva RASFF uvádí rozdělení celkového počtu oznámení v roce 2008 na varování (528), informace (1 138) a odmítnutí na hranicích (1 377). Varovná oznámení se zasílají, pokud potravina nebo krmivo představující vážné ohrožení již je přítomna na trhu a je třeba přijmout okamžitá opatření. Většina (62 %) varovných oznámení se v roce 2008 týkala produktů pocházejících z EU a většinu těchto problémů odhalila kontrola provedená na trhu. V této kategorii oznámení byly mezi nejčastěji hlášenými riziky týkajícími se potravin či krmiv potenciálně patogenní mikroorganismy, těžké kovy a mykotoxiny.

Informační oznámení se zasílá, pokud bylo zjištěno riziko, ale okamžité kroky členských států nejsou nutné. V roce 2008 se většina informačních oznámení (54 %) týkala produktů pocházejících ze třetích zemí. V této kategorii oznámení byly mezi nejčastěji hlášenými riziky potenciálně patogenní mikroorganismy, rezidua pesticidů a potravinářské přídatné látky.

V roce 2008 byl doplněn nový typ oznámení: odmítnutí na hranicích. Dříve byly tyto případy hlášeny v rámci informačních oznámení. Jedná se o oznámení týkající se produktů, jejichž vstup do Společenství byl odmítnut a které byly zaslány jinam nebo byly zlikvidovány. V 56 % případů se odmítnutí na hranicích týkalo produktů, jejichž vstup byl odmítnut z důvodu příliš vysokých hodnot mykotoxinů.

Jak RASFF funguje

Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva umožňuje rychlou a účinnou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí, jsou-li zjištěna rizika pro lidské zdraví v potravinovém a krmivovém řetězci. Všichni členové systému (27 členských států EU, Komise, EFSA a Norsko, Lichtenštejnsko a Island) mají nepřetržitou službu, jejíž pomocí zajišťují zasílání a přijímání naléhavých oznámení a jejich řešení v co nejkratším čase. Díky systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva se předešlo mnoha rizikům pro bezpečnost potravin dříve, než mohla poškodit spotřebitele.

Více informací naleznete zde:

http://ec.europa.eu/rasff

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/report2008_en.pdf

MEMO/09/ 339


Side Bar