Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 1072

Брюксел, 2 юли 2009 г.

Държавни помощи – Комисията актуализира правилата за държавно финансиране на обществени радио- и телевизионни оператори

Европейската комисия прие ново съобщение за държавната помощ за финансиране на обществени радио- и телевизионни оператори. В съобщението се предоставя ясна рамка за развитието на обществените радио- и телевизионни услуги и се утвърждава правната сигурност за инвестициите както от обществени, така и от частни медии. Новото съобщение замества съобщението на Комисията от 2001 г. относно радио- и телевизионната дейност (вж. IP /01/1429 ). Основните промени включват засилено внимание към отчетността и ефективния контрол на национално ниво, включително прозрачна оценка на цялостното въздействие на новите медийни услуги, финансирани от обществени средства.

Комисарят за конкуренцията Нели Крус заяви: „Новото съобщение намира подходящо равновесие между интересите на обществените и частните медии, за да осигури здравословна конкуренция в бързоразвиващата се медийна среда в полза на европейските граждани. Обществените радио- и телевизионни оператори ще са в състояние да се възползват от развитието на дигиталните технологии и интернет-базираните услуги, за да предложат услуги с високо качество на всички платформи, без ненужно да нарушават конкуренцията за сметка на други оператори на медийния пазар.“

Членът на Комисията, отговорящ за информационното общество и медиите, Вивиан Рединг заяви: „Приемането на това съобщение ще даде допълнителна правна сигурност на медийния сектор в Европа и ще осигури лоялна конкуренция между обществените радио- и телевизионни оператори и частните медии. Една от основните цели на Комисията е да гарантира динамичен медиен пейзаж в онлайн пространството, най-вече като осигури, че онлайн предлаганото съдържание на обществените радио- и телевизионни оператори не нарушават конкуренцията в ущърб на предлаганото съдържание на онлайн-услугите и печатните медии. Приетото днес съобщение по ясен и ефективен начин отговаря на тази цел.“

Основните промени в новото съобщение се отнасят до:

  • ex ante контрол на значимите нови услуги, приведени в действие от обществените радио- и телевизионни оператори (балансиране на пазарното въздействие на такива нови услуги и тяхната обществена стойност)

  • пояснения, отнасящи се до включването на платени услуги в задачата за обществена услуга

  • по-ефективен контрол на свръхкомпенсирането и наблюдение на мисията на обществена услуга на национално ниво

  • повишена финансова гъвкавост за радио- и телевизионни оператори, предоставящи обществена услуга.

Съобщението е с цел да осигури услуги на обществено разпространение на радио- и телевизионни програми с високо качество на различни платформи — от интернет до екрани на обществени места. Освен това европейските граждани и заинтересовани лица ще могат да изказват своето мнение на обществени консултации, преди радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществена услуга, да пуснат на пазара на нова услуга. Накрая гражданите, като данъкоплатци, ще спечелят от повишената отчетност, прозрачност и пропорционална употреба на общественото финансиране в този сектор.

Приемането на съобщението идва след широкообхватна обществена консултация (вж. IP/08/24 , IP/08/1626 и IP/09/564 ) и се основава на фундаменталните принципи на финансирането на обществената услуга по разпространение на радио- и телевизионни програми от Амстердамския протокол (вж. по-долу история на досието). В частност Съобщението признава правото на държавите-членки по свое усмотрение да определят мисията на радио- и телевизионните оператори, предоставящи обществена услуга, и набляга върху задачата на Комисията да запази лоялната конкуренция.

Текстът на решението може да се намери на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Окончателният вариант ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила от датата на публикуването му.

История на досието

Европейските радио- и телевизионни оператори, предоставящи обществена услуга, получават повече от 22 млрд. EUR годишно от лицензионни такси и директни правителствени помощи, като заемат трето място след селското стопанство и транспортните компании сред получателите на държавна помощ.

В Протокола от Договора от Амстердам 1 се пояснява, че националните системи за обществено разпространение на радио и телевизия са пряко свързани с демократичните, социалните и културните нужди на обществото. Той гарантира правото на държавите-членки да финансират обществената услуга по разпространение на радио- и телевизионни програми, когато това финансиране се предоставя за изпълнение на задачата за обществена услуга, както е предоставена, определена и организирана от всяка държава-членка, и доколкото това финансиране не нарушава ненужно търговията и конкуренцията в ЕС.

За да поясни разбирането си на този протокол, през 2001 г. Комисията първо прие съобщение за прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на публичната услуга на разпространение на радио- и телевизионни програми (вж. IP/01/1429 ). Оттогава Комисията прие над 20 решения, които още повече изясниха прилагането на правилата. Тази практика обогати в много отношения принципите на Съобщението от 2001 г. Преглед на тези отделни решения може да се намери на адрес:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Най-скорошните решения относно държавните помощи за обществено разпространение на радио- и телевизионни програми в Германия (вж. IP/07/543 и MEMO/07/150 ), Ирландия (вж. IP/08/317 ) и Белгия (вж. IP/08/316 ) отразяват подхода на Комисията в частност по отношение на определението за задачата за обществена услуга в новата медийна среда, напр. когато радио- и телевизионните оператори поддържат уебсайтове и разпространяват програми през мобилни телефони.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar