Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1060

Brüssel, 30. juuni 2009

Komisjon kutsub üles vabastama Euroopa aastaks 2012 tubakasuitsust

Pärast ulatuslikke nõupidamisi võttis Euroopa Komisjon täna vastu nõukogu soovituse ettepaneku, milles kutsutakse kõiki liikmesriike üles võtma aastani 2012 vastu seadusi, et kaitsta oma kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest. Tubakasuits on Euroopa Liidus endiselt varajase suremuse ja haigestumise suurim põhjus. Konservatiivsete hinnangute kohaselt suri EL 25s 2002. aastal 79 000 täiskasvanut, sealhulgas 19 000 mittesuitsetajat kodus (72 000) ja oma töökohal (7300) tubakasuitsuga kokkupuutumise tagajärjel.

ELi tervishoiuvolinik Androulla Vassiliou ütles: „See on minu vankumatu tõekspidamine, et iga eurooplane väärib täielikku kaitset tubakasuitsu eest. Üldsuse tugev toetus on olemas ning me töötame koos liikmesriikidega selle nimel, et see kaitse muutuks reaalsuseks.

Praegu kehtivad kümnes ELi liikmesriigis ulatuslikud suitsetamisvastased seadused. Ühendkuningriigil ja Iirimaal on kõige rangemad suitsetamisvastased eeskirjad, mille tulemusena kehtib kinnistes avalikes kohtades, ühistranspordis ja töökohtadel täielik suitsetamiskeeld. Bulgaarial on kavas kehtestada 2010. aastal samasugused eeskirjad. Hiljutine Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitlus näitab, et suitsetamisvastane poliitika kogub populaarsust, sest 84 % eurooplastest pooldab suitsetamiskeeldu nii bürooruumide kui ka muude siseruumis paiknevate töökohtade puhul, 77 % on tubakasuitsuvabade restoranide poolt ja 61 % toetab suitsetamiskeeldu baarides ja kõrtsides.

Suitsetamiskeelu soovitus

Soovituses kutsutakse liikmesriike üles tegutsema kolmel tähtsamal suunal:

  • alates soovituse vastuvõtmisest kolme aasta jooksul võtta vastu ja rakendada seadused, millega kaitstakse kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest kinnistes avalikes ruumides, töökohtadel ja ühistranspordis, nagu on sätestatud tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artiklis 8;

  • võimendada suitsetamisvastaste seaduste mõju toetavate meetmetega, näiteks kaitsta lapsi tubakasuitsu eest, ärgitada inimesi tegema jõupingutusi suitsetamisest loobumiseks ning kasutada tubakapakenditel pilthoiatusi;

  • tugevdada ELi tasandil tehtavat koostööd luues tubakatoodete tarbimise piiramiseks riiklike teabepunktide võrgustiku.

Mitu riiki kohaldab juba suitsetamisvastast poliitikat?

Kõikides liikmesriikides on olemas teatavad eeskirjad passiivse suitsetamise ja selle tervistkahjustava mõju vähendamise kohta. Nende eeskirjade ulatus ja laad on erinevad. Praegu võimaldab kümme ELi liikmesriiki ulatuslikku kaitset tubakasuitsu eest. Iirimaal ja Ühendkuningriigis kehtib täielik suitsetamiskeeld kõikides kinnistes avalikes kohtades ja töökohtades, sealhulgas baarides ja restoranides. Samasugune keeld jõustub Bulgaarias 2010. aasta juunis. Itaalia, Malta, Rootsi, Läti, Soome, Sloveenia, Prantsusmaa ja Madalmaad on kehtestanud suitsetamisvastased õigusaktid, mis lubavad spetsiaalseid suletud suitsetamisruume. Kuid ülejäänud liikmesriikides ei ole kodanikud ja töötajad siseruumides asuvatel töökohtadel ja avalikes kohtades ikka veel tubakasuitsuga kokkupuutumise eest täielikult kaitstud.

ELi suitsetamisvastase poliitika taust

Üheksakümnendate aastate algul määrati mitme ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitleva direktiiviga kindlaks teatavad piirangud töökohal suitsetamise suhtes. Neid täiendati nõukogu 1989. aasta resolutsiooniga ja 2002. aasta soovitusega suitsetamise ennetamise kohta, milles kutsuti liikmesriike üles kaitsma inimesi kokkupuute eest keskkonnas leiduva tubakasuitsuga töökohtadel siseruumides, kinnistes avalikes kohtades ja ühistranspordis. Lisaks õiguslikele meetmetele juhiti kahe tubakavastase meediakampaaniaga – „Julge öelda ei” ja „HELP: eluks ilma tubakata muu hulgas tähelepanu ka passiivsele suitsetamisele.

2007. aastal käivitas komisjon oma rohelise raamatuga „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil avaliku arutelu selle üle, milline oleks parim viis tubakasuitsust vaba ümbruse edendamiseks ELis.

Tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon on esimene tervishoiualane leping. Sellele on kirjutanud alla kõik Maailma Terviseorganisatsiooni liikmed ning praeguseks on selle ratifitseerinud 164 osalist, sealhulgas ühendus ja selle 26 liikmesriiki. EÜ juhatab ebaseaduslikku tubakakaubandust käsitleva tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni protokolli läbirääkimisi ning on osalenud aktiivselt konventsiooni rakendamise protsessis.

2007. aasta juulis võeti konventsiooniosaliste teisel konverentsil vastu põhjalikud suunised inimeste kaitsmiseks passiivse suitsetamise eest, millega kehtestati olulisemad standardid, mida konventsiooniosalised järgima peaksid. Ühendus osales suuniste väljatöötamises.

Lisateave:

Nõukogu soovituse ettepanek tubakasuitsust vaba keskkonna kohta:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm

Ülevaade komisjoni meetmete kohta tubakatoodete tarbimise piiramiseks:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

Tubakat käsitlev Eurobaromeetri kiiruuring (Flash nr 253):

http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm

Tubaka tarbimise levik u vähendamise raamkonventsioon:

http://www.who.int/fctc/en/

MEMO/09/307


Side Bar