Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/661

Bryssel den 30 april 2008

EU-kommissionen vill ge allmänheten bättre tillgång till EU-handlingar

Idag har EU-kommissionen antagit nya regler för tillgång till EU-handlingar. Ändringarna bekräftar kommissionens engagemang för öppenhet, anpassar reglerna till utvecklingen inom rättspraxis och ska göra EU-institutionerna mer effektiva när de besvarar ansökningar om tillgång till handlingar.

Jag började min mandatperiod med att betona behovet av mer öppenhet. Reglerna för tillgång till handlingar fungerar bra. De ändringar vi gör nu ska anpassa dem till rättspraxis och öka tillgången till handlingar, säger José Manuel Barroso, ordförande för kommissionen.

Vårt mål är ökad öppenhet, tillgång, kontakt och förståelse, tillägger Margot Wallström, vice ordförande för kommissionen. Medborgarnas rätt till insyn är grundläggande i ett demokratiskt system. Tillgång till handlingar är ett viktigt demokrativerktyg som vi nu vill förbättra, fortsätter hon.

I kommissionens förslag till omarbetning av rättsakten läggs större vikt vid aktiv informationsspridning. Förordningen anpassas till Århuskonventionens bestämmelser om tillgång till miljöinformation. Dessutom klargörs definitionen av ”handling” som nu även omfattar sådant innehåll i databaser som kan skrivas ut eller kopieras elektroniskt.

Förslaget är också tydligare när det gäller skydd av handlingar kopplade till pågående rättsliga utredningar. Detta ökar rättssäkerheten utan att medborgarna får tillgång till färre handlingar.

Kommissionen föreslår också bättre tillgång till uppgifter om personers namn och befattning när de agerar i tjänsten, handlingar från medlemsstaterna och EU-institutionernas inlagor till domstolen. Dessa ändringar är anpassningar till rättsläget.

Enligt fördraget har EU-medborgare och andra som är bosatta i EU rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Denna rätt regleras i förordning (EG) nr 1049/2001, som har tillämpats sedan den 3 december 2001.

När kommissionen inledde sin kampanj för mer öppenhet i november 2005 – Europeiska öppenhetsinitiativet – beslutade man också att se över förordningen.

Kommissionen började sedan med en grönbok och ett brett upplagt offentligt samråd på våren 2007.

De förbättringar som kommissionen nu föreslår grundar sig dels på resultatet av samrådet, dels på rekommendationer från Europaparlamentet och rättspraxis från EG:s domstolar.


Side Bar