Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Bruksela, dnia 18 grudnia 2008 r.

Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia elastycznego podejścia przy dostosowywaniu w 2009 r. przepisów dotyczących telewizji

Rok po wejściu w życie nowej unijnej dyrektywy, która ma doprowadzić do liberalizacji przepisów dotyczących telewizji, a także zlikwidować przestarzałe i biurokratyczne ograniczenia związane ze świadczeniem usług telewizji cyfrowej przez internet, usług wideo na żądanie i telewizji mobilnej w Europie, państwa członkowskie UE dokonały niewielkich postępów w dostosowywaniu swoich przepisów krajowych. Jedynie Rumunia dokonała całościowego wdrożenia nowych przepisów UE dotyczących mediów audiowizualnych, które weszły w życie w dniu 19 grudnia 2007 r. (IP/07/1809). Przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Ministrów UE, na wniosek Komisji, unijna dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (IP/05/1573) dostosowała stare unijne przepisy dotyczące tradycyjnego przekazu telewizyjnego do ery cyfrowej oraz do usług nowej generacji związanych z telewizją. Pozostałe 26 państw członkowskich wdraża obecnie unowocześnione przepisy dotyczące europejskiej branży audiowizualnej do prawa krajowego. Mają na to czas do grudnia 2009 r. Do tego czasu w Unii Europejskiej powinien powstać jednolity rynek wszystkich audiowizualnych usług medialnych, co zapewni pewność prawną przedsiębiorstwom, a widzom da możliwość korzystania z bardziej różnorodnej i lepszej jakościowo oferty programowej.

„Nowe unijne przepisy dają możliwość stworzenia jednolitego rynku na miarę ery cyfrowej, dlatego zachęcam państwa członkowskie do ich szybkiego i elastycznego wdrożenia, tak aby producenci telewizyjni, nadawcy i widzowie skorzystali z nich jak najszybciej", powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Uaktualniliśmy unijne przepisy dotyczące telewizji w związku z szybko zmieniającą się technologią oraz koniecznością wzmocnienia konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej. Dla państw członkowskich stanowi to okazję do zniesienia przestarzałych ograniczeń, a także do wzmocnienia rozwiązań samoregulacyjnych i współregulacyjnych, zwłaszcza w zakresie reklamy, do wzmocnienia prawa do informacji oraz do wspierania jakości i różnorodności. Niemniej jednak obawiam się, że niektóre państwa członkowskie zdają się postrzegać nowe przepisy jako sposobność do zwiększenia biurokracji. Poprawiliśmy przepisy dla sektora audiowizualnego na poziomie UE i oczekuję, że państwa członkowskie dokonają tego samego na poziomie krajowym.”

Minęła już połowa dwuletniego okresu, który państwa członkowskie mają na wdrożenie nowych unijnych przepisów dotyczących telewizji i usług związanych z telewizją takich jak wideo na żądanie i wideo mobilne, a tylko Rumunia dokonała pełnej transpozycji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do prawa krajowego (stan wdrożenia we wszystkich 27 państwach członkowskich – zob. załącznik).

W dniu 25 listopada Rumunia przyjęła nowy dekret rządowy wprowadzający zmiany do ustawy audiowizualnej z 2002 r. w celu dostosowania jej do nowej dyrektywy UE. Rumunia wykorzystała wszystkie oferowane przez dyrektywę możliwości w zakresie liberalizacji, w tym w zakresie lokowania produktów (ang. „product placement”). Komisja sprawdzi, czy zmiany te stanowią pełną transpozycję unijnej dyrektywy z 2007 r., kiedy tylko zostanie o nich oficjalnie powiadomiona.

Pozostałe 26 państw członkowskich UE, jak również kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz kraje kandydujące do UE (Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja) są w trakcie wdrażania nowych przepisów. Niemniej jednak postępy w wielu państwach członkowskich są niewielkie: rządy niektórych krajów (Dania, Niemcy, Włochy, Słowenia, Słowacja i Hiszpania) nie zorganizowały jeszcze konsultacji społecznych na temat tego, jak unijne przepisy będą funkcjonowały w ich krajach. W niektórych państwach członkowskich (Belgia, Republika Czeska, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Holandia i Portugalia) projekty nowych przepisów zostały już przygotowane i procedury parlamentarne rozpoczną się na początku przyszłego roku.

Luksemburg oświadczył, że wdrożył już część nowych przepisów, w szczególności te dotyczące reklamy. Austria zrobi to w styczniu. We Francji projekt ustawy został przedłożony Zgromadzeniu Narodowemu w zeszłym miesiącu. Zmieniona ustawa może zostać przyjęta przez obie izby parlamentu francuskiego na początku przyszłego roku. Projekt francuskiej ustawy daje niezależnemu organowi regulacyjnemu (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) uprawnienia do regulowania kwestii lokowania produktów.

Nowe unijne przepisy ułatwią producentom i dostawcom programów telewizyjnych dostęp do finansowania poprzez nowe formy reklamy audiowizualnej takie jak reklama na części ekranu (ang. „split screen advertising”) lub lokowanie produktów – jest to dozwolone we wszystkich programach z wyjątkiem wiadomości, filmów dokumentalnych i programów dla dzieci. Dzięki zniesieniu zasady, zgodnie z którą między przerwami na reklamę musi upłynąć dwadzieścia minut, nadawcy mogą w większym zakresie przerywać programy. Celem nowych unijnych przepisów jest wzmocnienie europejskiej branży telewizyjnej i audiowizualnej poprzez ograniczenie regulacji i stworzenie równych warunków gry dla audiowizualnych usług medialnych „bez granic”.

Kontekst: Dnia 13 grudnia 2005 r. Komisja wniosła o zmianę dyrektywy „Telewizja bez granic” w celu uwzględnienia istotnych zmian na rynku i postępu technicznego w zakresie usług audiowizualnych (IP/05/1573, MEMO/06/208). W dniu 9 marca 2007 r. Komisja przyjęła zaktualizowany wniosek dotyczący unowocześnionego projektu dyrektywy w sprawie audiowizualnych usług medialnych (IP/07/311), aby utorować drogę do szybkiego zatwierdzenia dyrektywy w drugim czytaniu przez Parlament i Radę (MEMO/07/206). Parlament Europejski zatwierdził wspólne stanowisko Rady i dyrektywa weszła w życie w dniu 18 grudnia 2007 r.

Tekst dyrektywy jest dostępny na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar