Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Брюксел, 18 декември 2008 г.

Комисията призовава държавите-членки смело да актуализират нормативната уредба за телевизионните услуги през 2009 г.

Една година след влизането в сила на новата директива на ЕС за либерализиране на нормативната уредба относно телевизионните услуги и премахването на остарелите и бюрократични ограничения пред предоставянето на цифрова телевизия по интернет, видео по поръчка и мобилна телевизия държавите-членки не постигнаха особено голям напредък в привеждането на националните нормативни разпоредби в съответствие. Единствено Румъния приложи изцяло новите аудио-визуални медийни разпоредби на ЕС, които влязоха в сила на 19 декември 2007 г. (IP/07/1809). Директивата на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги, приета от Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС по предложение на Комисията (IP/05/1573) обнови старите разпоредби на ЕС относно традиционното телевизионно разпръскване, привеждайки ги в съответствие с цифровата ера и свързаните с нея сходни телевизионни услуги от ново поколение. Останалите 26 държави-членки понастоящем транспонират в националното законодателство модернизираните разпоредби за европейската аудио-визуална индустрия. Те трябва да сторят това до декември 2009 г. Към тази дата Европейският съюз трябва да има единен пазар за всички аудио-визуални медийни услуги, който осигурява правна сигурност за стопанските субекти и по-разнообразни и качествени програми за зрителите.

Новите разпоредби на ЕС представляват възможност да се създаде единен пазар за цифровата ера и аз призовавам държавите-членки да ги транспонират бързо и гъвкаво, за да съумеят телевизионните продуценти, разпространителите и зрителите да се възползват от тях възможно най-скоро“, заяви Вивиан Рединг, еврокомисар по въпросите на информационното общество и медиите. „Модернизирахме разпоредбите на ЕС за телевизионните услуги заради бързо променящите се технологии и необходимостта да засилим конкурентоспособността на европейската аудио-визуална индустрия. Това е възможност за държавите-членки да изоставят остарелите ограничения, да засилят сърегулацията и саморегулацията, особено в рекламната сфера, да затвърдят правото на информираност и да насърчат качеството и разнообразието. Въпреки това съм загрижена, че някои държави-членки изглежда разглеждат новите разпоредби като възможност за засилване на регулирането. Създадохме по-добро регулиране на равнище ЕС за аудио-визуалния сектор и аз очаквам държавите-членки да сторят същото на национално равнище."

В средата на двугодишния срок, даден на държавите-членки за транспониране на новите разпоредби на ЕС за телевизионните услуги и сходните им видео по поръчка и мобилна телевизия, единствено Румъния вече напълно е приложила Директивата за аудио-визуалните медийни услуги в националното си законодателство (Ситуацията във всичките 27 държави-членки: виж приложението).

На 25 ноември Румъния прие ново постановление на правителството за изменение на закона си за аудио-визуални услуги от 2002 г. с оглед прилагане на промените от новата директива на ЕС. Румъния използва всички варианти за либерализация, предлагани от директивата, включително позиционирането на продукти. Комисията ще провери дали тези изменения привеждат в пълна степен директивата на ЕС от 2007 г., щом бъде официално уведомена за тях.

Останалите 26 държави-членки на ЕС, както и държавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн) и страните кандидатки (Хърватия, Бивша югославска република Македония и Турция) все още въвеждат новите разпоредби. Повечето държави-членки обаче напредват с бавни темпове: някои администрации все още не са провели публични консултации относно това как ще заработят разпоредбите на ЕС в тяхната държава (Дания, Германия, Италия, Словения, Словакия, Испания). В някои държави-членки са подготвени проекти на новите правила, които ще са обект на парламентарни процедури в началото на 2009 г. (Белгия, Чешката република, Финландия, Ирландия, Латвия, Нидерландия и Португалия).

Люксембург заяви, че някои от новите разпоредби вече са въведени, по-специално тези относно рекламата. Следва Австрия през януари. Във Франция миналия месец в Националното събрание бе внесен законопроект. Измененият закон може да се приеме от двете камари на френския парламент в началото на следващата година. Френският законопроект дава на независимия регулаторен орган (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) правото да регулира позиционирането на продукти.

Новите разпоредби на ЕС улесняват достъпа на продуцентите и доставчиците на телевизионни програми до финансиране от нови форми на аудио-визуална реклама като разделение на екрана или позициониране на продукти, което е разрешено при всички програми с изключение на новините, документалните филми и детските програми. Разпространителите могат да прекъсват програмите по-лесно поради премахването на разпоредбата, която налага период от двадесет минути между рекламните паузи. Новите разпоредби на ЕС целят да окажат подкрепа на европейската телевизионна и аудио-визуална индустрия и да създадат равни условия за аудио-визуални медийни услуги „без граници“.

Кратка предистория

На 13 декември 2005 г. Комисията предложи да преразгледа директивата „Телевизия без граници“, в отговор на значителното технологично и пазарно развитие при аудио-визуалните услуги (IP/05/1573, MEMO/06/208). Комисията прие актуализирано предложение за осъвременен проект на директивата за аудио-визуалните медийни услуги (IP/07/311), за да направи възможно приемането ѝ още на второ четене от Парламента и Съвета (MEMO/07/206). Европейският парламент одобри общата позиция на Съвета и Директивата влезе в сила на 18 декември 2007 г.

Директивата е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar