Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Bruksela, dnia 20 listopada 2008 r.

Arktyka zasługuje na uwagę Unii Europejskiej – pierwszy krok w kierunku polityki UE wobec Arktyki

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat „Unia Europejska a region arktyczny”, w którym przedstawiono skutki zmian klimatu oraz działalności człowieka na terenie Arktyki. W komunikacie zaprezentowano interesy UE oraz cele realizowanej przez nią polityki, a ponadto propozycje systematycznych i skoordynowanych działań, stanowiących odpowiedź na pojawiające się w szybkim tempie wyzwania. Za sprawą tego komunikatu UE dokonuje pierwszego kroku w kierunku polityki wobec Arktyki i w istotny sposób przyczynia się do realizacji zintegrowanej polityki morskiej

Benita Ferrero-Waldner, komisarz UE ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa, powiedziała: „Arktyka jest wyjątkowym, a jednocześnie zagrożonym regionem, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Europy. Rozwój tego regionu będzie miał istotne następstwa dla życia następnych pokoleń mieszkańców Europy. Zwiększone zaangażowanie Unii Europejskiej we współpracę z Arktyką otworzy nowe perspektywy dla kontaktów, jakie utrzymujemy z państwami regionu arktycznego. UE jest gotowa do współdziałania z nimi na rzecz zwiększenia stabilności, lepszego, wielostronnego zarządzania Arktyką w ramach istniejących przepisów prawnych, a także na rzecz utrzymania odpowiedniej równowagi między priorytetowym celem, jakim jest zachowanie środowiska naturalnego, a potrzebą zrównoważonego wykorzystania surowców naturalnych, między innymi węglowodorów.”

Joe Borg, komisarz UE ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa dodał: „Nie możemy pozostać obojętni wobec niepokojących tendencji ogólnego rozwoju, które w negatywny sposób oddziałują na klimat Arktyki, a w konsekwencji na pozostałą część naszej planety. Z drugiej strony, połączenie zmian klimatu z najnowszymi osiągnięciami technicznymi stwarza nowe możliwości, przeplatające się z nowymi wyzwaniami. Polityka realizowana przez UE w licznych sektorach, m.in. środowiska, zmian klimatu, energii, badań, rybołówstwa oraz transportu ma bezpośredni wpływ na region arktyczny. W związku z tym konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań; niezbędną płaszczyznę współpracy może stanowić zintegrowana polityka morska UE.”

W komunikacie podkreślono ścisłe powiązania między Unią Europejską a Arktyką. Polityka UE o szerszym lub globalnym zasięgu wywiera bezpośrednie oddziaływanie na region arktyczny. W dokumencie zawarto obszerne zestawienie informacji na temat interesów UE we wszystkich dziedzinach współpracy dotyczącej Arktyki. Podkreślono ponadto, że wszelki rozwój wymaga zintegrowanej strategii.

Zdefiniowano trzy główne cele polityczne:

 • ochrona i zachowanie Arktyki w zgodzie z jej mieszkańcami;
 • działanie na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów;
 • przyczynienie się do lepszego, wielostronnego zarządzania Arktyką.

Komisja przedstawiła liczne propozycje działań, zmierzających do osiągnięcia wymienionych celów, jak na przykład:

 • stworzenie nowej infrastruktury badawczej;
 • kontrolowanie i monitorowanie chemikaliów;
 • zwiększenie współpracy w zakresie zapobiegania katastrofom, przygotowania na wypadek katastrof i reagowania na nie;
 • zaangażowanie arktycznej ludności autochtonicznej w prowadzenie regularnego dialogu;
 • rozszerzenie istniejących ram prawnych dotyczących rybołówstwa, tak aby swoim zasięgiem objęły obszar Arktyki;
 • wprowadzenie ulepszeń w zakresie nadzoru morskiego;
 • działanie na rzecz pełnego wdrożenia istniejących przepisów oraz podnoszenia standardów dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa, określonych przez Międzynarodową Organizację Morską;
 • rozwój wielostronnego zarządzania Arktyką w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza, w tym prowadzenie obszernego dialogu politycznego;
 • podniesienie rangi kwestii związanych z Arktyką w ramach międzynarodowego programu działań, zwiększenie zaangażowania Komisji w prace Rady Arktycznej poprzez objęcie funkcji stałego obserwatora.

Rozwój polityki UE wobec Arktyki ściśle wiąże się ze zintegrowaną polityką morską UE, która zmierza do skoordynowania wszelkich obszarów polityki UE z aspektami morskimi w celu utrzymania środowiska naturalnego oraz zagwarantowania odpowiedniej jakości życia w regionach nadbrzeżnych, przy jednoczesnym promowaniu wzrostu potencjału przemysłu morskiego.

Więcej informacji:

MEMO/08/726

Strona internetowa na temat Arktyki:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

Stosunki UE z państwami w regionie arktycznym:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Polityka wymiaru północnego:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar