Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Briselē, 2008. gada 20. novembrī

Arktikai jāvelta Eiropas Savienības uzmanība – pirmais solis uz ES Arktikas politiku

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu „Eiropas Savienība un Arktikas reģions”, kurā skatīta klimata pārmaiņu un cilvēka darbības ietekme uz Arktiku. Tajā ir izklāstītas ES intereses un politiskie mērķi, kā arī ierosināta sistemātiska un koordinēta pieeja strauji augošo problēmu risināšanai. Tādējādi paziņojums ir pirmais solis uz ES Arktikas politiku un nozīmīgs ieguldījums ES integrētās jūrniecības politikas īstenošanā.

Ārējo attiecību un Eiropas kaimiņattiecību politikas komisāre Benita Ferrero-Valdnere teica: „Arktika ir unikāls un riskam pakļauts reģions, kas atrodas tiešā Eiropas tuvumā. Tā evolūcijai būs nozīmīga ietekme uz Eiropas iedzīvotāju dzīvi nākamajās paaudzēs. Lielāks Eiropas Savienības ieguldījums Arktikas sadarbībā pavērs jaunas perspektīvas mūsu attiecībās ar Arktikas valstīm. ES ir gatava sadarboties ar tām, lai nostiprinātu stabilitāti, paplašinātu Arktikas daudzpusēju pārvaldību, izmantojot pastāvošos tiesiskos regulējumus, kā arī uzturētu pareizo līdzsvaru starp vides saglabāšanas prioritāro mērķi un vajadzību ilgtspējīgi izmantot dabas resursus, tostarp ogļūdeņražus.”

Jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Džo Borgs piebilda: „Mēs nevaram palikt vienaldzīgi, saskaroties ar satraucošajām pārmaiņām, kas ietekmē Arktikas klimatu un līdz ar to visu mūsu planētu. No otras puses, klimata pārmaiņu un mūsdienu tehnoloģiju attīstības apvienojums paver gan jaunas iespējas, gan rada jaunas problēmas. Tā kā ES politika daudzās jomās – klimata pārmaiņas, vide, enerģētika,, pētniecība, zivsaimniecība un transports – tieši skar Arktikas jautājumus, ir vajadzīga koordinēta pieeja, un integrētā jūrniecības politika var nodrošināt ļoti nepieciešamo platformu sadarbībai.”

Paziņojumā ir uzsvērta Eiropas Savienības un Arktikas ciešā saite. ES politikas plašākās un globālās jomās tieši ietekmē Arktikas jautājumus. Dokuments sniedz visaptverošu pārskatu par ES interesēm visās sadarbības jomās, kas saistītas ar Arktiku, un tajā uzsvērts, ka, reaģējot uz pārmaiņām Arktikā, ir vajadzīga integrēta rīcība.

Ir noteikti trīs galvenie politikas mērķi:

 • aizsargāt un saglabāt Arktiku kopā ar tās iedzīvotājiem;
 • veicināt resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
 • veicināt paplašinātu Arktikas daudzpusēju pārvaldību.

Lai sasniegtu šos mērķus, Komisija ir izteikusi vairākus priekšlikumus:

 • izveidot jaunu pētniecības infrastruktūru;
 • veikt ķīmisko vielu skrīningu un monitoringu;
 • paplašināt sadarbību saistībā ar katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un katastrofu seku novēršanu;
 • veidot regulāru dialogu ar Arktikas pamatiedzīvotājiem;
 • attiecināt zivsaimniecības tiesisko regulējumu z Arktiku;
 • uzlabot kuģošanas uzraudzību;
 • veicināt to, lai pilnībā tiktu īstenoti Starptautiskās jūrniecības organizācijas spēkā esošie noteikumi un uzlaboti vides un drošības standarti;
 • nostiprināt Arktikas daudzpusēju pārvaldību, tostarp plašu politisko dialogu, pamatojoties uz ANO Jūras tiesību konvenciju;
 • izskatīt Arktikas jautājumus augstākā starptautiskā līmenī un palielināt Eiropas Komisijas ieguldījumu Arktikas Padomes darbā, iegūstot pastāvīgā novērotāja statusu.

ES Arktikas politikas attīstība ir saskaņota ar ES integrēto jūrniecības politiku, kuras mērķis ir koordinēt visas ES politikas jomas, kas ietver jūrniecības aspektu, lai nodrošinātu vides ilgtspēju un dzīves apstākļu kvalitāti piekrastes reģionos, vienlaikus sekmējot jūrniecības nozaru izaugsmes potenciālu.

Sīkākai informācijai:

MEMO/08/726

Arktikai veltīta tematiskā tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

ES attiecības ar valstīm Arktikas reģionā:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Ziemeļu dimensijas politika:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar