Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Briuselis 2008 m. lapkričio 20 d.

Arktis verta Europos Sąjungos dėmesio. Pirmas žingsnis ES Arkties politikos link

Šiandien Europos Sąjunga priėmė komunikatą „Europos Sąjunga ir Arkties regionas“, kuriame pabrėžiamas klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikis Arkčiai. Komunikate išdėstyti ES interesai ir politikos tikslai. Be to, siūloma metodiškai ir darniai spręsti sparčiai kylančius uždavinius. Todėl šis komunikatas yra pirmas žingsnis ES Arkties politikos link, kuriuo nemenkai prisidedama ES integruotos jūrų politikos įgyvendinimo.

Už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Europos Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner sakė: „Arktis yra unikalus ir pažeidžiamas regionas visai netoli Europos. Jo raida turės rimtų padarinių būsimų europiečių kartų gyvenimui. Glaudesnis Europos Sąjungos bendradarbiavimas Arkties klausimais atvers naujų santykių su Arkties valstybėmis galimybių. ES pasirengusi bendradarbiauti su jomis, siekdama padidinti stabilumą, esamų teisinių sistemų priemonėmis stiprinti daugiašalį Arkties regiono valdymą, taip pat išlaikyti tinkamą prioritetinio tikslo saugoti aplinką ir poreikio tausiai naudoti gamtos išteklius, įskaitant angliavandenilius, pusiausvyrą.“

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Joe Borgas pridūrė: „Negalime likti abejingi, matydami nerimą keliančius pokyčius, turinčius įtakos Arkties klimatui ir visai planetai. Dėl klimato pokyčių ir naujausios technologijų raidos taip pat atsiveria naujų galimybių, susijusių su naujais uždaviniais. Kadangi daugelio įvairių ES sričių, pavyzdžiui, klimato kaitos, aplinkos, energetikos, mokslinių tyrimų, žuvininkystės ir transporto, politika tiesiogiai veikia Arkties regioną, svarbu derinti veiklą. Reikiamą pagridną bendradarbiauti gali suteikti integruota jūrų politika.“

Komunikate pabrėžiamas glaudus Europos Sąjungos ir Arkties ryšys. Platesnio ar pasaulinio masto ES politika tiesiogiai susijusi su Arkties regionu. Dokumente išsamiai apžvelgiami ES interesai visose bendradarbiavimo dėl Arkties srityse ir pabrėžiama, kad į pokyčius Arkties regione reikia reaguoti kompleksiškai.

Įvardijami trys pagrindiniai politikos tikslai:

 • veikti išvien su Arkties regiono gyventojais siekiant apsaugoti ir išsaugoti Arkties regioną;
 • skatinti išteklius naudoti tausiai;
 • prisidėti prie sustiprinto daugiašalio Arkties regiono valdymo.

Komisija teikia pasiūlymų, kaip pasiekti šiuos tikslus, pavyzdžiui:

 • kurti naują mokslinių tyrimų infrastruktūrą;
 • tikrinti ir stebėti chemines medžiagas;
 • glaudžiau bendradarbiauti nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas srityse;
 • įtraukti Arkties regiono vietos gyventojus į nuolatinį dialogą;
 • išplėsti esamą žuvininkystės reglamentavimo sistemą, kad ji būtų taikoma ir Arkties regionui;
 • gerinti jūrų priežiūrą;
 • skatinti iki galo laikytis esamų taisyklių ir griežtinti Tarptautinės jūrų organizacijos aplinkos ir saugos standartus;
 • stiprinti daugiašalį Arkties regiono valdymą, įskaitant plataus masto politinį dialogą, pagrįstą JT jūrų teisės konvencija;
 • suteikti Arktikos klausimams daugiau svarbos tarptautinėje darbotvarkėje ir padidinti Europos Komisijos įnašą į Arkties t6arybos veiklą, Komisijai tapus nuolatine stebėtoja.

ES Arkties regiono politikos raida atitinka ES integruotą jūrų politiką, kuria siekiama suderinti visas su jūrų reikalais susijusias ES politikos kryptis tam, kad būtų užtikrintas aplinkos tvarumas bei gyvenimo sąlygų pakrantės regionuose kokybė ir didinamos jūrų pramonės šakų plėtros galimybės.

Daugiau informacijos:

MEMO/08/726

Arkties klausimams skirta tinklavietė:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

ES santykiai su Arkties regiono šalimis:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Šiaurės dimensijos politika:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar