Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1750

Bryssel, 20. marraskuuta 2008

Arktinen alue ansaitsee Euroopan unionin huomion – ensimmäinen askel kohti arktista aluetta koskevaa EU:n politiikkaa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt tiedonannon ”Euroopan unioni ja arktinen alue”. Tiedonannossa korostetaan vaikutuksia, joita ilmastonmuutoksella ja ihmisen toiminnalla on arktisella alueella. Siinä määritetään EU:n edut ja poliittiset tavoitteet ja lisäksi ehdotetaan järjestelmällistä ja koordinoitua vastausta nopeasti syntyviin haasteisiin. Tiedonanto on ensimmäinen askel kohti arktista aluetta koskevaa EU:n politiikkaa, ja se edistää merkittävästi EU:n yhdennetyn meripolitiikan toteuttamista.

Ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner totesi seuraavaa: ”Arktinen alue on ainutlaatuinen ja haavoittuva alue, joka sijaitsee Euroopan välittömässä läheisyydessä. Sen kehityksellä on merkittäviä seurauksia tulevien sukupolvien elämään Euroopassa. Euroopan unionin vahvempi osallistuminen arktiseen yhteistyöhön tulee avaamaan uusia näkökulmia EU:n suhteissa arktisen alueen valtioihin. EU on valmis työskentelemään näiden valtioiden kanssa, jotta voidaan lisätä vakautta, edistää arktisen alueen monenvälistä hallintomallia olemassa olevien oikeudellisten kehysten avulla ja säilyttää oikea tasapaino ensisijaisena tavoitteena olevan ympäristönsuojelun ja hiilivetyvarojen ja muiden luonnonvarojen kestävän käytön välillä.”

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Joe Borg lisäsi seuraavaa: ”Me emme voi pysyä passiivisina arktisen alueen ilmastoon ja sitä kautta koko maapalloon vaikuttavan hälyttävän kehityksen edessä. Ilmastonmuutoksen ja viimeaikaisen teknologisen kehityksen yhdistelmä avaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuo myös haasteita. Koska EU:n politiikat useilla aloilla, kuten ilmastonmuutoksen, ympäristön, energian, tutkimuksen, kalastuksen ja liikenteen aloilla, vaikuttavat suoraan arktiseen alueeseen, on toiminnan koordinointi tarpeen. Yhdennetty meripolitiikka voi tarjota kipeästi kaivatun yhteistyöfoorumin.”

Tiedonannossa korostetaan Euroopan unionin ja arktisen alueen välistä tiivistä yhteyttä. EU:n maailmanlaajuiset ja muut laajemmat politiikat vaikuttavat suoraan arktiseen alueeseen. Asiakirjassa tarkastellaan kattavasti EU:n etuja kaikilla arktisen yhteistyön alueilla ja korostetaan, että kehitykseen arktisella alueella on reagoitava yhtenäisesti.

Tiedonannossa määritetään kolme poliittista päätavoitetta:

 • arktisen alueen suojelu ja säilyttäminen yhdessä sen väestön kanssa;
 • resurssien kestävän käytön edistäminen;
 • arktisen alueen monenvälisen hallintomallin edistäminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa muun muassa seuraavia toimia:

 • uuden tutkimusinfrastruktuurin luominen;
 • kemikaalien tarkastus ja valvonta;
 • yhteistyön lisääminen katastrofien ehkäisyn, niihin varautumisen ja niihin reagoimisen alalla;
 • arktisen alueen alkuperäisten asukkaiden osallistuminen säännölliseen vuoropuheluun;
 • kalastusalan voimassa olevan sääntelykehyksen ulottaminen arktiseen alueeseen;
 • merivalvonnan parantaminen;
 • nykyisten sääntöjen täysimääräisen täytäntöönpanon edistäminen ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön ympäristö- ja turvallisuusnormien parantaminen;
 • arktisen alueen monenvälisen hallintomallin parantaminen ja laaja poliittinen vuoropuhelu YK:n merioikeusyleissopimuksen perusteella;
 • arktista aluetta koskevien kysymysten ottaminen suuremmassa määrin esille kansainvälisessä toiminnassa ja Euroopan komission voimakkaampi osallistuminen arktisen neuvoston työhön pysyvänä tarkkailijana.

Arktista aluetta koskevan EU:n politiikan kehittäminen nivoutuu yhteen EU:n yhdennetyn meripolitiikan kanssa, jonka tavoitteena on koordinoida kaikki EU:n politiikat, joilla on merellinen ulottuvuus. Näin pyritään varmistamaan ympäristön kestävä kehitys ja laadukkaat elinolosuhteet rannikkoalueilla samalla kun edistetään meriteollisuuden kasvupotentiaalia.

Lisätietoja:

MEMO/08/726

Arktista aluetta käsittelevä temaattinen sivusto:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/arctic_overview_en.html

EU:n suhteet arktisen alueen maihin:

http://ec.europa.eu/external_relations/arctic_region/

Pohjoisen ulottuvuuden politiikka:

http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim


Side Bar